Čárové kódy pro české knihovny

Na těchto stránkach se dozvíte více o přidělování čárových kódů pro české knihovny. Také zde naleznete detaily systému či seznam knihoven s přiděleným prefixem.

Systém využití čárového kódu v knihovnách

Systém využití čárového kódu v knihovnách spravuje v České republice Národní technická knihovna, na Slovensku Centrum vědecko-technických informací. Byl vyvinut na konci 80. let především pro potřeby automatizované evidence výpůjček, lze jej však použít i pro jakékoliv jiné agendy - čtenářské průkazy, evidence majetku apod. Systém v současné době využívá téměř čtyři tisíce českých knihoven a institucí.

Prefixy pro tvorbu čárového kódu přidělujeme na základě formální e-mailové žádosti, která by měla obsahovat:

 1. Přesný název knihovny/instituce
 2. Adresu
 3. Kontaktní osobu (telefon, příp. e-mail)
 4. Počet knihovních jednotek (cca)
 5. Roční přírůstek (cca)

Zájemci si mohou vyžádat případné bližší informace od Jany Krejčí na adrese:

Národní technická knihovna
odd. 42
Technická 2710/6
160 80 Praha 6 - Dejvice
tel.: 232 002 543
e-mail: jana.krejci@techlib.cz

Seznam knihoven s přideleným prefixem

SiglaNameCodeCityStreetZip
JHG504Místní knihovna Studená42298StudenáMírová 448378 56
LTG504Městská knihovna Budyně n.Ohří42299Budyně n.OhříŠkolská 322411 18
JHG501Městská knihovna Lomnice n.Lužnicí42300Lomnice n.Lužnicínám.5.května378 16
MOG501Městská knihovna Litvínov3228Litvínovnám.Míru 11436 91
FMF502Biocel a.s.- VTEI a technická knihovna, Paskov42301PaskovZahradní 762739 21
UHG301Školní knihovna SUPŠ Uherské Hradiště42302Uherské HradištěVšedrdova 267686 01
ABE454Česká křesťanská akademie - Pokoncilní knihovna AP v Praze 63229Praha 6Thákurova 3160 00
OSG002Knihovna města Ostravy267Moravská Ostrava28.října 2702 00
KHG505Městská knihovna Čáslav42303ČáslavŽižkovo nám. 197286 01
UHG512Místní knihovna Nivnice42304Nivnicenám. Míru 138686 01
BKG501Městská knihovna Boskovice3230BoskoviceNám.9.května680 11
CVG507Městská knihovna Jirkov42305JirkovVinařická 363431 11
ABD060Knihovna Institutu základů vzdělanosti UK v Praze 142306Praha 1Celetná 13110 00
SUG502Knihovna Vincence Priessnitze Jeseník3231JeseníkLipovská 296790 01
Open Society Found Praha42307Praha 1Staroměstské nám. 22110 00
HOG504Městská knihovna Kyjov3232KyjovKomenského 416697 01
HOG502Městská knihovna Strážnice42308StrážnicePošt.schránka 6696 62
HOG505Městská knihovna Bzenec42309BzenecKrále Vladislava 759696 81
ABD013SVI Přírodovědecké fakulty UK Praha3233Praha 2Albertov 6128 43
BNG505Středisková knihovna Trhový Štěpánov42310Trhový ŠtěpánovSokolská 23257 63
STG501Knihovna VOŠ a SPŠ Volyně42311VolyněResslova 40387 01
Knihovna ZŠ Londýnská v Praze 242312Praha 2Londýnská 34120 00
UHG510Místní knihovna Buchlovice42313BuchloviceBrněnská 16687 08
PNG509Místní knihovna Zruč-Senec42314Zruč u PlzněŠkolní 364330 08
ABA107České dráhy, a.s. - ústřední technická knihovna dopravy3234Praha 3Jana Želivského 2 (nákladové nádraží Žižkov)130 00
BKG506Městská knihovna Kunštát42315Kunštátnám. Krále Jiřího 105679 72
UHG508Městská knihovna Bílovice42316Bíloviceč.p. 248687 12
PBG506Knihovna Dr. Emanuela Bořického42317Milín11. května 385262 31
RKG507Místní knihovna Doudleby n.Orlicí42318Doudleby n.OrlicíDukelská 68517 42
HBG508Městská knihovna Přibyslav42319PřibyslavBechyňovo nám. 5582 22
PNG503Městská knihovna Kralovice42320KraloviceMarkova 2331 41
CRG505Městská knihovna Skuteč42321SkutečSmetanova ul.539 73
CRG507Místní knihovna Hrochův Týnec42322Hrochův TýnecNábřeží 111538 62
ABB012AV ČR Fyzikální ústav42323Praha 8Na Slovance 2180 40
ABB013AV ČR Geofyzikální ústav42324Praha 4Boční II/1401141 31
ABB015AV ČR Geologický ústav42325Praha 6Rozvojová 135165 00
ABB016AV ČR Ústav struktury a mechaniky hornin42326Praha 8V Holešovičkách 41182 09
ABB018Kabinet pro klasická studia FLÚ AV ČR, v.v.i.42327Praha 1Na Florenci 3110 00
ABB033AV ČR Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského42328Praha 8Dolejškova 3182 23
ABB085AV ČR Masarykův ústav3256Praha 1Na Florenci 3110 00
ABB005AV ČR Národohospodářský ústav42330Praha 1Polit.vězňů 7111 21
ABB035AV ČR Ústav anorganické chemie42331Praha 6Pelléova 24160 00
ABB037AV ČR Ústav experimentální botaniky42332Praha 6Rozvojová 135160 00
ABB040AV ČR Ústav makromolekulární chemie42333Praha 6Heyrovského nám.2162 06
ABB001AV ČR Archeologický ústav42334Praha 1Letenská 4118 01
ABB002AV ČR Ústřední archiv42335Praha 8V zámcích 56181 00
ABB009AV ČR Farmakologický ústav42336Praha 4Vídeňská 1083140 00
ABB010AV ČR Filosofický ústav3235Praha 1Jilská 1110 00
ABB019AV ČR Sociologický ústav3236Praha 1Jilská 1110 00
ABB022AV ČR Fyziologický ústav SVI3247Praha 4Vídeňská 1083142 20

Více informací o využití čárového kódu v knihovnách

V souvislosti s automatizací základních knihovnických procesů vyvstala potřeba jednoznačné identifikace objektů evidovaných v datových bázích. Zejména z hlediska automatizované evidence výpůjček je třeba zabezpečit:

 1. jednoznačné označení knihovních jednotek, které jsou předmětem výpůjček, a dalších operací souvisejících s výpůjčkou (např. rezervací, upomínek, prolongací), a uživatelů (čtenářů), kterým jsou výpůjční služby poskytovány,
 2. bezchybný zápis těchto označení do příslušných bází dat.

Tyto dva základní požadavky lze nejjednodušším způsobem řešit metodami omezujícími chyby vzniklé lidským faktorem:

 • formální kontrolou na formát a duplicitu zvolených označení (což je záležitost programových prostředků),
 • zavedením některé z technik automatizovaného snímání těchto označení; ty kromě zvýšení spolehlivosti zápisu vstupních dat urychlují průběh příslušné operace.

Z hlediska automatizace meziknihovních výpůjčních služeb a případně i dalších procesů (cirkulace společného fondu více knihoven, apod.) se dále jeví jako výhodné opatřit knihovní jednotky nejen označením knihovní jednotky samotné, ale i označením knihovny, do jejíhož fondu náležejí. To umožňuje partnerským knihovnám při těchto procesech mnohonásobně využívat jednou již uložená data o knihovnách či informačních pracovištích.

S ohledem na uvedené požadavky, s využitím zkušeností vyspělých zahraničních knihoven a na základě dohody Státní technické knihovny v Praze se Slovenskou technickou knihovnou v Bratislavě, byl navržen systém využití čárového kódu pro označování knihovních jednotek. Ten byl projednán a doporučen na poradě státních vědeckých a ústředních knihoven v Národní knihovně v Praze v roce 1990 a v současnosti je prakticky využíván v několika stovkách knihoven.

Stručný popis systému

Návrh systému vyšel z následujících zásad:

 • označení knihovny a označení knihovní jednotky bude tvořit jediný údaj, vyjádřený čárovým kódem,
 • knihovnám se doporučuje užívat čárový kód systému "39" (přesněji "3 z 9"), neboť umožňuje vyjádřit všech prvních 128 znaků ASCII (tj. celé základní tabulky ASCII) a tudíž má univerzálnější použití,
 • systém však musí vyhovovat i kódování v systému EAN,
 • řešení by mělo být co nejuniverzálnější a zároveň co nejjednodušší,
 • řešení musí být prosté proměnlivých prvků.

Z toho vyplývá, že kód musí být pouze číselný a vyhovovat (přísnějším) požadavkům EAN.

Vzhledem k nárokům na obsah kódu je nutno vycházet z EAN 13, který má 12 znaků nesoucích informaci a 1 znak kontrolní. Součástí 12 významových znaků je prefix, který v tomto případě musí vyjadřovat, že jde o označení druhu kódu "interní", tj. pro knihovny v rámci ČR a SR. K tomu postačí první dva znaky prefixu.

Pro označení knihovny a knihovní jednotky je tedy k disposici 10 znaků. Tento řetězec je pak společný jak pro EAN, tak pro 39, přitom v systému 39 není prefix a nemusí - ale může - být kontrolní znak.

Vyjdeme-li dále z požadavků jednoduchosti, univerzálnosti a nevýznamovosti označení, je třeba rozdělit knihovny do skupin podle velikosti jejich fondů. Podle statistik je rozsah knihovních fondů jednotlivých knihoven v ČSFR maximálně řádu milionů. Pak pro označení knihovních jednotek v knihovnách

 • u nichž je předpoklad, že jejich fond překročí 9 milionů, bude pro označení knihovní jednotky třeba 8 znaků,
 • s fondem řádu milionů bude třeba 7 znaků,
 • s fondem řádu statisíců bude třeba 6 znaků, 
  atd.

Ze statistik je dále zřejmé, že pro označení knihoven s fondem

 • desítek milionů postačí 1 znak (9 knihoven),
 • řádově miliony svazků postačí 2 znaky (99 knihoven),
 • statisíců knihovních jednotek postačí 3 znaky (999 knihoven),
 • desetitisíců postačí 4 znaky (9999 knihoven). 
  atd.

Zbývá tedy jeden znak pro oddělení či odlišení kódu knihovny od kódu knihovní jednotky.

Z několika možných variant použití tohoto oddělovacího znaku (s ohledem na EAN to musí být číslo) byla použita tato:

Prvním (v případě EAN třetím) znakem kódu bude číslice, vyjadřující počet znaků využitých pro označení knihovny (např. pro knihovny s řádově milionovým fondem to bude číslice 2).

Shrneme-li, označení knihovní jednotky má vždy 10 číslic a skládá se ze tří prvků:

 1. první prvek (jeden znak) vyjadřuje počet znaků použitých pro označení knihovny (signalizuje tedy velikost knihovny),
 2. následuje číselný kód knihovny (1 až 4 znaky), vyjadřuje lokaci knihovní jednotky,
 3. a konečně vlastní označení konkrétní knihovní jednotky (8 až 5 znaků) v rámci dané knihovny.

Přehledně to ukazuje následující tabulka:

Velikost fondu knihovny (řádově) Struktura kódu
desítky milionů 1xyyyyyyyy
miliony 2xxyyyyyyy
statisíce 3xxxyyyyyy
desetitisíce 4xxxxyyyyy
 • x jsou číslice označení knihovny,
 • y jsou číslice označení knihovní jednotky

Při použití kódu "EAN 13" bude 10 znakům označení knihovní jednotky předcházet dvouznakový prefix a jako 13. znak bude následovat kontrolní číslice.

Závěr

Dohoda se Slovenskou technickou knihovnou v Bratislavě (dnes Centrum vědeckých a technických informací) rozdělila intervaly čísel potřebné pro označení knihovny tak, že první dvě třetiny v rámci příslušné řady budou použity pro knihovny ČR a poslední třetina pro knihovny SR.

Doporučujeme, aby tento systém byl aplikován pouze pro takový druh, resp. formu dokumentů, které přicházejí do úvahy pro meziknihovní služby, resp. jsou zařazovány do fondu v definitivní podobě (např. periodika již svázaná), resp. mají trvalejší význam. Neekonomické by bylo použít tento systém např. pro firemní literaturu tvořenou převážně prospekty a letáky, které jsou z fondu po čase vyřazovány.

Zveme každou knihovnu v ČR, která zavádí čárový kód pro označování svého fondu, aby se zúčastnila tohoto systému, který již využívají stovky knihoven v ČR i SR a který může usnadnit jejich spolupráci.

Kontakt

Jana Krejčí
 jana.krejci@techlib.cz
 232 002 543

Editor: Jana Krejčí Poslední změna: 8.1. 2019 10:01