Čárové kódy pro české knihovny

Na těchto stránkach se dozvíte více o přidělování čárových kódů pro české knihovny. Také zde naleznete detaily systému či seznam knihoven s přiděleným prefixem.

Systém využití čárového kódu v knihovnách

Systém využití čárového kódu v knihovnách spravuje v České republice Národní technická knihovna, na Slovensku Centrum vědecko-technických informací. Byl vyvinut na konci 80. let především pro potřeby automatizované evidence výpůjček, lze jej však použít i pro jakékoliv jiné agendy - čtenářské průkazy, evidence majetku apod. Systém v současné době využívá téměř čtyři tisíce českých knihoven a institucí.

Prefixy pro tvorbu čárového kódu přidělujeme na základě formální e-mailové žádosti, která by měla obsahovat:

 1. Přesný název knihovny/instituce
 2. Adresu
 3. Kontaktní osobu (telefon, příp. e-mail)
 4. Počet knihovních jednotek (cca)
 5. Roční přírůstek (cca)

Zájemci si mohou vyžádat případné bližší informace od Jany Krejčí na adrese:

Národní technická knihovna
odd. 42
Technická 2710/6
160 80 Praha 6 - Dejvice
tel.: 232 002 543
e-mail: jana.krejci@techlib.cz

Seznam knihoven s přideleným prefixem

SiglaNameCodeCityStreetZip
ABA001Národní knihovna10Praha 1Klementinum 190110 01
ABA008NLK-MEDVIK (Medicínská virtuální knihovna)11Praha 2Sokolská 54121 32
ABA009Zemědělská a potravinářská knihovna, Ústav zemědělské aekonomiky a informací246Praha 2Slezská 7, PO Box 39120 56
BOG001Knihovna Jiřího Mahena v Brně247BrnoKobližná 4601 50
ABG001Městská knihovna v Praze248Praha 1Mariánské nám. 1115 72
ABA012Státní pedagog.knihovna Komenského v Praze 1249Praha 1Mikulandská 5116 74
VYHRAZENO PRO POTŘEBY SLOVENSKÉ NÁROD. KNIŽNICE250999 99
LIA001Státní vědecká knihovna v Liberci251Liberec 1nám.dr.E.Beneše 23460 53
ABA008Národní lékařská knihovna253Praha 2Sokolská 31121 32
OLG001Okresní knihovna v Olomouci254OlomoucNáměstí Republiky 1771 66
ABD001SVI FF UK v Praze 1255Praha 1 - Staré MěstoNám.J.Palacha116 38
ABD009Ústřední knihovna-Stř.věd.inf.MFF UK v Praze 2256Praha 2 -Nové MěstoKe Karlovu 3120 00
BOD001Ústřední knihovna FF Masarykovy univ. Brno257BrnoA.Nováka 1660 88
KAG001Regionální knihovna v Karviné258Karviná - RájKirovova 2299734 11
ABD005Ústřední knihovna SVI Pedag. fak. UK v Praze 1259Praha 1 - Nové MěstoM.Rettigové116 39
ABA007Knihovna Akademie věd ČR260Praha 1Národní třída 3115 22
BOA001Univerzitní knihovna Morav. zemské knihovny Brno261BrnoKounicova 1601 87
BOA003Technická knihovna Morav. zemské knihovny Brno262BrnoKounicova 1601 87
PNA001Státní vědecká knihovna Plzeň263PlzeňSmetanovy sady 2305 48
OSA001Státní vědecká knihovna v Ostravě264OstravaProkešovo nám.728 00
OLA001Státní vědecká knihovna Olomouc265OlomoucBezručova 2771 77
ABA013Národní technická knihovna Praha266Praha 6 - DejviceTechnická 2710/6160 80
OSG002Knihovna města Ostravy267Moravská Ostrava28.října 2702 00
CBA001Státní vědecká knihovna Č.Budějovice268České BudějoviceRiegrova 3370 59
ULG001Státní vědecká knihovna Ústí n. Labem269Ústí nad LabemVelká hradební 49400 21
ABD020Knihovna AMU v Praze 13020Praha 1Malostranské nám. 13118 00
ABD017Ústř.knihovna Stavební fakulty ČVUT v Praze 63100Praha 6Thákurova 7166 29
ABD017Ústř.knihovna strojní fakulty ČVUT v Praze 63101Praha 2Karlovo nám. 13121 35
ABD015Ústř.knihovna El-tech.fakulty ČVUT v Praze 63102Praha 6Technická 2166 29
ABD018Ústř.knihovna Jad.-fyz.fakulty ČVUT v Praze 13103Praha 1Břehová 7115 19
HKA001Státní vědecká knihovna H.Králové B9003104Hradec KrálovéPospíšilova 395500 49
PAG001Okresní knihovna Pardubice3105PardubicePernštýnské náměstí 77530 94
HKD002Ústř.knihovna ped.fakulty H.Králové3106Hradec Královénám.Svobody501 91
KOG001Okresní knihovna Kolín3107KolínHusova 69280 00
CRG001Městská knihovna Chrudim3108ChrudimFilištínská 36537 49
SVG001Okresní knihovna Svitavy3109SvitavyMáchova alej 1568 02
MBG001Okresní knihovna Mladá Boleslav3110Mladá BoleslavT.G.Masaryka 901293 01
PND001Knihovna lékařské fakulty UK v Plzni3111PlzeňLidická 1 (střed.věd.inform.)301 66
UOG001Městská knihovna Ústí n.Orlicí3112Ústí nad OrlicíPříkopy 375562 01
SVG503Městská knihovna Moravská Třebová3113Moravská TřebováZámek 1571 01
CBD002Fakultní knihovna ZF JU České Budějovice3114České BudějoviceStudentská 13370 05
CBD001Ústřední knihovna ped.fakulty JU České Budějovice3115České BudějoviceHusova 458370 01
UHG001Okresní knihovna Uherské Hradiště3116Uherské HradištěVelehradská 714686 01
CBB001Stř.věd.inf. Sdružení biolog. pracovišť ČSAV České Budějovice3117České BudějoviceBranišovská 31370 05
KMG001Okresní knihovna v Kroměříži3118KroměřížKollárova 1767 11
BOA002Pedagogická knihovna Morav. zemské knihovny Brno3119BrnoKounicova 1601 87
ABA011Parlamentní knihovna3120Praha 1Sněmovní 4118 26
VSG001Masarykova veřejná knihovna Vsetín3121VsetínSvárov 714755 11
ABE334Ústřední knihovna České televize v Praze 43122Praha 4Kavčí hory140 70
ABG309Střední knihovnická škola v Praze 43123Praha 4Za Zelenou liškou 350140 00

Více informací o využití čárového kódu v knihovnách

V souvislosti s automatizací základních knihovnických procesů vyvstala potřeba jednoznačné identifikace objektů evidovaných v datových bázích. Zejména z hlediska automatizované evidence výpůjček je třeba zabezpečit:

 1. jednoznačné označení knihovních jednotek, které jsou předmětem výpůjček, a dalších operací souvisejících s výpůjčkou (např. rezervací, upomínek, prolongací), a uživatelů (čtenářů), kterým jsou výpůjční služby poskytovány,
 2. bezchybný zápis těchto označení do příslušných bází dat.

Tyto dva základní požadavky lze nejjednodušším způsobem řešit metodami omezujícími chyby vzniklé lidským faktorem:

 • formální kontrolou na formát a duplicitu zvolených označení (což je záležitost programových prostředků),
 • zavedením některé z technik automatizovaného snímání těchto označení; ty kromě zvýšení spolehlivosti zápisu vstupních dat urychlují průběh příslušné operace.

Z hlediska automatizace meziknihovních výpůjčních služeb a případně i dalších procesů (cirkulace společného fondu více knihoven, apod.) se dále jeví jako výhodné opatřit knihovní jednotky nejen označením knihovní jednotky samotné, ale i označením knihovny, do jejíhož fondu náležejí. To umožňuje partnerským knihovnám při těchto procesech mnohonásobně využívat jednou již uložená data o knihovnách či informačních pracovištích.

S ohledem na uvedené požadavky, s využitím zkušeností vyspělých zahraničních knihoven a na základě dohody Státní technické knihovny v Praze se Slovenskou technickou knihovnou v Bratislavě, byl navržen systém využití čárového kódu pro označování knihovních jednotek. Ten byl projednán a doporučen na poradě státních vědeckých a ústředních knihoven v Národní knihovně v Praze v roce 1990 a v současnosti je prakticky využíván v několika stovkách knihoven.

Stručný popis systému

Návrh systému vyšel z následujících zásad:

 • označení knihovny a označení knihovní jednotky bude tvořit jediný údaj, vyjádřený čárovým kódem,
 • knihovnám se doporučuje užívat čárový kód systému "39" (přesněji "3 z 9"), neboť umožňuje vyjádřit všech prvních 128 znaků ASCII (tj. celé základní tabulky ASCII) a tudíž má univerzálnější použití,
 • systém však musí vyhovovat i kódování v systému EAN,
 • řešení by mělo být co nejuniverzálnější a zároveň co nejjednodušší,
 • řešení musí být prosté proměnlivých prvků.

Z toho vyplývá, že kód musí být pouze číselný a vyhovovat (přísnějším) požadavkům EAN.

Vzhledem k nárokům na obsah kódu je nutno vycházet z EAN 13, který má 12 znaků nesoucích informaci a 1 znak kontrolní. Součástí 12 významových znaků je prefix, který v tomto případě musí vyjadřovat, že jde o označení druhu kódu "interní", tj. pro knihovny v rámci ČR a SR. K tomu postačí první dva znaky prefixu.

Pro označení knihovny a knihovní jednotky je tedy k disposici 10 znaků. Tento řetězec je pak společný jak pro EAN, tak pro 39, přitom v systému 39 není prefix a nemusí - ale může - být kontrolní znak.

Vyjdeme-li dále z požadavků jednoduchosti, univerzálnosti a nevýznamovosti označení, je třeba rozdělit knihovny do skupin podle velikosti jejich fondů. Podle statistik je rozsah knihovních fondů jednotlivých knihoven v ČSFR maximálně řádu milionů. Pak pro označení knihovních jednotek v knihovnách

 • u nichž je předpoklad, že jejich fond překročí 9 milionů, bude pro označení knihovní jednotky třeba 8 znaků,
 • s fondem řádu milionů bude třeba 7 znaků,
 • s fondem řádu statisíců bude třeba 6 znaků, 
  atd.

Ze statistik je dále zřejmé, že pro označení knihoven s fondem

 • desítek milionů postačí 1 znak (9 knihoven),
 • řádově miliony svazků postačí 2 znaky (99 knihoven),
 • statisíců knihovních jednotek postačí 3 znaky (999 knihoven),
 • desetitisíců postačí 4 znaky (9999 knihoven). 
  atd.

Zbývá tedy jeden znak pro oddělení či odlišení kódu knihovny od kódu knihovní jednotky.

Z několika možných variant použití tohoto oddělovacího znaku (s ohledem na EAN to musí být číslo) byla použita tato:

Prvním (v případě EAN třetím) znakem kódu bude číslice, vyjadřující počet znaků využitých pro označení knihovny (např. pro knihovny s řádově milionovým fondem to bude číslice 2).

Shrneme-li, označení knihovní jednotky má vždy 10 číslic a skládá se ze tří prvků:

 1. první prvek (jeden znak) vyjadřuje počet znaků použitých pro označení knihovny (signalizuje tedy velikost knihovny),
 2. následuje číselný kód knihovny (1 až 4 znaky), vyjadřuje lokaci knihovní jednotky,
 3. a konečně vlastní označení konkrétní knihovní jednotky (8 až 5 znaků) v rámci dané knihovny.

Přehledně to ukazuje následující tabulka:

Velikost fondu knihovny (řádově) Struktura kódu
desítky milionů 1xyyyyyyyy
miliony 2xxyyyyyyy
statisíce 3xxxyyyyyy
desetitisíce 4xxxxyyyyy
 • x jsou číslice označení knihovny,
 • y jsou číslice označení knihovní jednotky

Při použití kódu "EAN 13" bude 10 znakům označení knihovní jednotky předcházet dvouznakový prefix a jako 13. znak bude následovat kontrolní číslice.

Závěr

Dohoda se Slovenskou technickou knihovnou v Bratislavě (dnes Centrum vědeckých a technických informací) rozdělila intervaly čísel potřebné pro označení knihovny tak, že první dvě třetiny v rámci příslušné řady budou použity pro knihovny ČR a poslední třetina pro knihovny SR.

Doporučujeme, aby tento systém byl aplikován pouze pro takový druh, resp. formu dokumentů, které přicházejí do úvahy pro meziknihovní služby, resp. jsou zařazovány do fondu v definitivní podobě (např. periodika již svázaná), resp. mají trvalejší význam. Neekonomické by bylo použít tento systém např. pro firemní literaturu tvořenou převážně prospekty a letáky, které jsou z fondu po čase vyřazovány.

Zveme každou knihovnu v ČR, která zavádí čárový kód pro označování svého fondu, aby se zúčastnila tohoto systému, který již využívají stovky knihoven v ČR i SR a který může usnadnit jejich spolupráci.

Kontakt

Jana Krejčí
 jana.krejci@techlib.cz
 232 002 543

Editor: Jana Krejčí Poslední změna: 8.1. 2019 10:01