Čárové kódy pro české knihovny

Na těchto stránkach se dozvíte více o přidělování čárových kódů pro české knihovny. Také zde naleznete detaily systému či seznam knihoven s přiděleným prefixem.

Systém využití čárového kódu v knihovnách

Systém využití čárového kódu v knihovnách spravuje v České republice Národní technická knihovna, na Slovensku Centrum vědecko-technických informací. Byl vyvinut na konci 80. let především pro potřeby automatizované evidence výpůjček, lze jej však použít i pro jakékoliv jiné agendy - čtenářské průkazy, evidence majetku apod. Systém v současné době využívá téměř čtyři tisíce českých knihoven a institucí.

Prefixy pro tvorbu čárového kódu přidělujeme na základě formální e-mailové žádosti, která by měla obsahovat:

 1. Přesný název knihovny/instituce
 2. Adresu
 3. Kontaktní osobu (telefon, příp. e-mail)
 4. Počet knihovních jednotek (cca)
 5. Roční přírůstek (cca)

Zájemci si mohou vyžádat případné bližší informace od Jany Krejčí na adrese:

Národní technická knihovna
odd. 42
Technická 2710/6
160 80 Praha 6 - Dejvice
tel.: 232 002 543
e-mail: jana.krejci@techlib.cz

Seznam knihoven s přideleným prefixem

SiglaNameCodeCityStreetZip
ABD0061.lékařská fak.UK - Ústav vědeckých informací v Praze 23180Praha 2Kateřinská 32121 08
15. ZŠ Plzeň43577PlzeňTerezie Brzkové 33-35318 11
1st. International School of Ostrava - základní škola a gymnázium, s.r.o.45111Moravská OstravaOstrčilova 1/2557702 00
31. ZŠ Plzeň43578PlzeňElišky Krásnohorské 323 11
KOD001Academia Rerum Civilium - VŠ politických a společenských věd, s.r.o.44228KolínOvčárecká 312280 02
Administrative Assistant Education Exchange, Inc. Praha43623Praha 2K Rotundě 8128 00
Advokátní kancelář Jansta, Kostka spol. s r.o.44863Praha 1Těšnov 1110 00
Agentura Lira s. s r.o.42586Praha 3Seifertova 6130 00
ABE186Agentura ochrany přírody a krajiny ČR45821Praha 4Kaplanova 1931/1148 00
SUC502AGRITEC s. s r.o. Šumperk42242ŠumperkZemědělská 16787 01
CBD007Akademická knihovna Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích3291České BudějoviceBranišovská 31b370 05
Akademie - VOŠ, Gymn. A SOŠUP 44073Světlá nad SázavouSázavská 547582 91
ABD020Akademie múzických umění v Praze3294Praha 1Malostranské nám. 259/12118 00
Akademie STING Brno43644BrnoStromovka 1637 00
CLE504Akademie vězeňské služby ČR-knihovna43281Stráž pod RalskemMáchova 200471 27
ABG 320Akcent college, s.r.o.-knihovna43049Praha 4Bítovská 5140 00
Alliance Francaise de Plzeň43773PlzeňAmerická 29301 00
CBE801Alšova jihočeská galerie45433Hluboká nad VltavouZámek 144373 41
American Embasy Prague43882Praha 1Tržiště 15118 01
Anglicko-české gymnázium Amazon, s.r.o.45470Praha 1Rytířská 406/10110 00
ABD185Anglo-americká vysoká škola Praha43618Praha 1Letenská 1118 00
APERIO Společnost pro zdravé rodičovství43034Praha 1Na Poříčí 12 115 30
OLE453Arcibiskupská knihovna v Olomouci43095OlomoucWurmova 11771 01
KMG450Arcibiskupské gymnázium Kroměříž43573KroměřížPilařova 3767 01
OLG512Arcibiskupský kněžský seminář knihovna42736OlomoucŽerotínovo nám. 2711 11
ABD092Arcibiskupský seminář Praha45880Praha 6Thákurova 676/3160 00
Arcidiézní muzeum Kroměříž3288KroměřížSněmovní nám. 1767 01
BOD026Areálová knihovna Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně43379BrnoTechnická 2896/2616 69
BOD117Areálová knihovna FEKT Kolejní43553BrnoKolejní 4612 00
BOD116Areálová knihovna VUT v Brně43378BrnoPurkyňova 464/118612 00
Archeologické centrum Olomouc, p.o.45302OlomoucU Hradiska 42/6779 00
ABE367Archiv hlavního města Prahy3290Praha 4Archivní 6149 00
PNE301Archiv města Plzně43608PlzeňVeleslavínova 19305 77
ABB001AV ČR Archeologický ústav3271Praha 1Letenská 4118 01
ABB001AV ČR Archeologický ústav42334Praha 1Letenská 4118 01
BOB001AV ČR Archeologický ústav Brno42364BrnoKrálovopolská 147662 03
ABB501AV ČR Astronomický ústav, observatoř Ondřejov3240OndřejovFričova 1251 65
BOB002AV ČR Biofyzikální ústav42365BrnoKrálovopolská 135612 65
ABB502AV ČR Botanický ústav42362Průhonice u PrahyZámek252 43
JHB502AV ČR Botanický ústav - úsek ekologie rostlin42381TřeboňDukelská 145379 82
ABB010AV ČR Centrum medievistických studií42597Praha 1Jilská 1110 00
ABB009AV ČR Farmakologický ústav42336Praha 4Vídeňská 1083140 00
ABB010AV ČR Filosofický ústav3235Praha 1Jilská 1110 00
ABB012AV ČR Fyzikální ústav42323Praha 8Na Slovance 2180 40
ABB038AV ČR Fyzikální ústav42339Praha 6Cukrovarnická 10162 53
ABB022AV ČR Fyziologický ústav SVI3247Praha 4Vídeňská 1083142 20
ABB013AV ČR Geofyzikální ústav42324Praha 4Boční II/1401141 31
ABB015AV ČR Geologický ústav42325Praha 6Rozvojová 135165 00
ABB036AV ČR Historický ústav3238Praha 9Prosecká 74190 00
ABB010AV ČR Kabinet pro studium vědy, techniky a společnosti Filosofického ústav42132Praha 1Jilská 1110 01

Více informací o využití čárového kódu v knihovnách

V souvislosti s automatizací základních knihovnických procesů vyvstala potřeba jednoznačné identifikace objektů evidovaných v datových bázích. Zejména z hlediska automatizované evidence výpůjček je třeba zabezpečit:

 1. jednoznačné označení knihovních jednotek, které jsou předmětem výpůjček, a dalších operací souvisejících s výpůjčkou (např. rezervací, upomínek, prolongací), a uživatelů (čtenářů), kterým jsou výpůjční služby poskytovány,
 2. bezchybný zápis těchto označení do příslušných bází dat.

Tyto dva základní požadavky lze nejjednodušším způsobem řešit metodami omezujícími chyby vzniklé lidským faktorem:

 • formální kontrolou na formát a duplicitu zvolených označení (což je záležitost programových prostředků),
 • zavedením některé z technik automatizovaného snímání těchto označení; ty kromě zvýšení spolehlivosti zápisu vstupních dat urychlují průběh příslušné operace.

Z hlediska automatizace meziknihovních výpůjčních služeb a případně i dalších procesů (cirkulace společného fondu více knihoven, apod.) se dále jeví jako výhodné opatřit knihovní jednotky nejen označením knihovní jednotky samotné, ale i označením knihovny, do jejíhož fondu náležejí. To umožňuje partnerským knihovnám při těchto procesech mnohonásobně využívat jednou již uložená data o knihovnách či informačních pracovištích.

S ohledem na uvedené požadavky, s využitím zkušeností vyspělých zahraničních knihoven a na základě dohody Státní technické knihovny v Praze se Slovenskou technickou knihovnou v Bratislavě, byl navržen systém využití čárového kódu pro označování knihovních jednotek. Ten byl projednán a doporučen na poradě státních vědeckých a ústředních knihoven v Národní knihovně v Praze v roce 1990 a v současnosti je prakticky využíván v několika stovkách knihoven.

Stručný popis systému

Návrh systému vyšel z následujících zásad:

 • označení knihovny a označení knihovní jednotky bude tvořit jediný údaj, vyjádřený čárovým kódem,
 • knihovnám se doporučuje užívat čárový kód systému "39" (přesněji "3 z 9"), neboť umožňuje vyjádřit všech prvních 128 znaků ASCII (tj. celé základní tabulky ASCII) a tudíž má univerzálnější použití,
 • systém však musí vyhovovat i kódování v systému EAN,
 • řešení by mělo být co nejuniverzálnější a zároveň co nejjednodušší,
 • řešení musí být prosté proměnlivých prvků.

Z toho vyplývá, že kód musí být pouze číselný a vyhovovat (přísnějším) požadavkům EAN.

Vzhledem k nárokům na obsah kódu je nutno vycházet z EAN 13, který má 12 znaků nesoucích informaci a 1 znak kontrolní. Součástí 12 významových znaků je prefix, který v tomto případě musí vyjadřovat, že jde o označení druhu kódu "interní", tj. pro knihovny v rámci ČR a SR. K tomu postačí první dva znaky prefixu.

Pro označení knihovny a knihovní jednotky je tedy k disposici 10 znaků. Tento řetězec je pak společný jak pro EAN, tak pro 39, přitom v systému 39 není prefix a nemusí - ale může - být kontrolní znak.

Vyjdeme-li dále z požadavků jednoduchosti, univerzálnosti a nevýznamovosti označení, je třeba rozdělit knihovny do skupin podle velikosti jejich fondů. Podle statistik je rozsah knihovních fondů jednotlivých knihoven v ČSFR maximálně řádu milionů. Pak pro označení knihovních jednotek v knihovnách

 • u nichž je předpoklad, že jejich fond překročí 9 milionů, bude pro označení knihovní jednotky třeba 8 znaků,
 • s fondem řádu milionů bude třeba 7 znaků,
 • s fondem řádu statisíců bude třeba 6 znaků, 
  atd.

Ze statistik je dále zřejmé, že pro označení knihoven s fondem

 • desítek milionů postačí 1 znak (9 knihoven),
 • řádově miliony svazků postačí 2 znaky (99 knihoven),
 • statisíců knihovních jednotek postačí 3 znaky (999 knihoven),
 • desetitisíců postačí 4 znaky (9999 knihoven). 
  atd.

Zbývá tedy jeden znak pro oddělení či odlišení kódu knihovny od kódu knihovní jednotky.

Z několika možných variant použití tohoto oddělovacího znaku (s ohledem na EAN to musí být číslo) byla použita tato:

Prvním (v případě EAN třetím) znakem kódu bude číslice, vyjadřující počet znaků využitých pro označení knihovny (např. pro knihovny s řádově milionovým fondem to bude číslice 2).

Shrneme-li, označení knihovní jednotky má vždy 10 číslic a skládá se ze tří prvků:

 1. první prvek (jeden znak) vyjadřuje počet znaků použitých pro označení knihovny (signalizuje tedy velikost knihovny),
 2. následuje číselný kód knihovny (1 až 4 znaky), vyjadřuje lokaci knihovní jednotky,
 3. a konečně vlastní označení konkrétní knihovní jednotky (8 až 5 znaků) v rámci dané knihovny.

Přehledně to ukazuje následující tabulka:

Velikost fondu knihovny (řádově) Struktura kódu
desítky milionů 1xyyyyyyyy
miliony 2xxyyyyyyy
statisíce 3xxxyyyyyy
desetitisíce 4xxxxyyyyy
 • x jsou číslice označení knihovny,
 • y jsou číslice označení knihovní jednotky

Při použití kódu "EAN 13" bude 10 znakům označení knihovní jednotky předcházet dvouznakový prefix a jako 13. znak bude následovat kontrolní číslice.

Závěr

Dohoda se Slovenskou technickou knihovnou v Bratislavě (dnes Centrum vědeckých a technických informací) rozdělila intervaly čísel potřebné pro označení knihovny tak, že první dvě třetiny v rámci příslušné řady budou použity pro knihovny ČR a poslední třetina pro knihovny SR.

Doporučujeme, aby tento systém byl aplikován pouze pro takový druh, resp. formu dokumentů, které přicházejí do úvahy pro meziknihovní služby, resp. jsou zařazovány do fondu v definitivní podobě (např. periodika již svázaná), resp. mají trvalejší význam. Neekonomické by bylo použít tento systém např. pro firemní literaturu tvořenou převážně prospekty a letáky, které jsou z fondu po čase vyřazovány.

Zveme každou knihovnu v ČR, která zavádí čárový kód pro označování svého fondu, aby se zúčastnila tohoto systému, který již využívají stovky knihoven v ČR i SR a který může usnadnit jejich spolupráci.

Kontakt

Jana Krejčí
 jana.krejci@techlib.cz
 232 002 543

Editor: Jana Krejčí Poslední změna: 8.1. 2019 10:01