Rekvalifikační program Národní technické knihovny Knihovník / Knihovnice pro školní rok 2013/2014

Rekvalifikační program NTK pro školní rok 2013/2014 plánujeme otevřít v říjnu 2013 v prostorách Národní technické knihovny v Dejvicích. Rezervovat místo je možné již nyní na adrese skoleni@techlib.cz.

Program na úrovni středoškolské odborné kvalifikace pro pracovní činnost KNIHOVNÍK / KNIHOVNICE je určen výhradně pracovníkům i uchazečům o zaměstnání v knihovnách, kteří jsou absolventy středních škol s maturitou neknihovnického zaměření, případně se vzděláním vyšším.

Lektory kurzu jsou odborní pracovníci NTK a externí specialisté - spolupracovníci z odborných škol a knihoven.Lektory kurzu jsou odborní pracovníci NTK a externí specialisté - spolupracovníci z odborných škol a knihoven.

Rozsah programu

Studium v celkovém rozsahu 160 hodin (říjen 2013 - červen 2014) se uskuteční formou studia při zaměstnání. Lekce v rozsahu 5 hodin bude probíhat každý čtvrtek po dobu cca 32 týdnů formou přednášek, seminářů, praktického cvičení i individuálního studia ve Vzdělávacím centru a dalších učebnách Národní technické knihovny, Technická 6, 160 80  Praha 6. Úroveň znalostí bude v průběhu programu/kurzu prověřována (písemné testy, praktická zkouška), studium pak bude ukončeno závěrečnou zkouškou.

Absolvování programu

Po úspěšném absolvování kurzu získají účastníci osvědčení s platností pro Českou republiku. Učební program rekvalifikačního kurzu

  1. Knihovnictví v širších souvislostech, historie, současnost, budoucnost (dějiny písma, knihy a knihtisku, historický vývoj knihoven, knihovny a informační instituce v současnosti a jejich vývojové trendy, organizace knihovnictví v ČR);
  2. Budování, organizace a ochrana informačního fondu (charakteristika knihovny jako systému, informační prameny, vydavatelská úprava a struktura knihy, akvizice a evidence knihovního fondu, organizace informačního fondu, technologie zpracování dokumentů, ochrana a revize knihovního fondu);  
  3. Knihovnicko-informační služby a systémy (knihovnicko-informační služby - základní pojmy, meziknihovní služby včetně mezinárodních,  rešeršní služby, referenční služby);
  4. Základy managementu a marketingu.

Přihláška

Vyplněnou přihlášku (ke stažení ve formátu doc 25,5 kB) včetně vyplněného vstupního dotazníku zašlete nejpozději do 15. září 2013 na adresu: Národní technická knihovna, Vzdělávací centrum, Technická 6, 160 80 Praha 6 – Dejvice.

Rekvalifikační program Národní technické knihovny KNIHOVNÍK/KNIHOVNICE školní rok 2013/2014

Rekvalifikační program Národní technické knihovny KNIHOVNÍK/KNIHOVNICE školní rok 2013/2014

Zahájení

17. října 2013, 9.00 hod., Vzdělávací centrum NTK

Účastnický poplatek

4600 Kč na osobu

splatný v hotovosti na pokladně NTK mezi 13.00 - 14.00 hod. nebo bankovním převodem před zahájením kurzu

Kontakty

Organizační garant

PhDr. Zdenka Kloučková
 zdenka.klouckova@techlib.cz,  vzdelavani@techlib.cz

 232 002 478

Garant kurzu a předseda zkušební komise

Mgr. Saša Skenderija, Ph.D
 sasha.skenderija@techlib.cz
 232 002 546

Editor: Martin Novák Poslední změna: 20.2. 2014 10:02