GALERIE NTK JE DOČASNĚ UZAVŘENA
Z DŮVODU PANDEMIE COVID-19

Právě probíhající výstava:

To nejlepší z architektury 60. a 70. let
v České republice

Termín výstavy

12. 10.-12. 11. 2020

Kde

Galerie NTK

 
 

O výstavě

Výstava „To nejlepší z architektury 60. a 70. let v České republice“ je výsledkem dlouholetého projektu Národního památkového ústavu, se zaměřením na hodnoty moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity České republiky. Přibližuje krásu a výjimečnost jak všeobecně známých, tak rovněž těch opomíjených, či zapomenutých tvůrčích počinů té doby. Odstup více než padesáti let od vzniku těchto děl poskytl náležitý prostor a náhled, aby bylo možno posoudit a zaznamenat jejich hodnoty, a důvody, proč by měla zůstat součásti naší urbánní, či volné krajiny, a proč by některá z nich dokonce měla být institucionálně chráněna.  

Formální proměny architektury poválečného období se celosvětově odvíjejí od hledání stylu a vývoje materiálů a konstrukčních technologií. V zemích východního bloku pak tyto formální proměny přímo souvisejí s proměnami politické scény. Stavby a soubory vzniklé v 60. a 70. letech 20. století představují významnou etapu v dějinách české architektury, kdy po období poválečné stabilizace a přejímání sovětských vzorů v podobě historizujících forem 50. let dochází k dočasnému politickému uvolnění a významnému rozmachu architektonické tvorby, která hledá svou novou podobu a reflektuje mezinárodní trendy. Architektura a stavitelství se staly výkladní skříní socialistické společnosti a v materiálové, konstrukční i tvarové pestrosti v mnoha případech představovaly nejnovější trendy a možnosti. Cílem projektu i výstavy je ukázat, že i tato architektura, často zjednodušeně označovaná jako ideologická, ve skutečnosti mnohdy vykazuje formální, architektonické a materiálové hodnoty vysoké úrovně a že snaha o jejich zachování příštím generacím jako dokladu hmotného a kulturního svědectví doby je smysluplná a oprávněná. Současný, často nevzhledný stav budov z tohoto období je převážně způsoben absencí pravidelné údržby a v mnoha případech i necitlivými utilitárními úpravami.  

Výstava, doprovázená kritickým katalogem, spolu s odbornou mezinárodní konferencí završuje pětiletý intenzivní výzkum na území České republiky, jehož cílem je upozornit na kvality architektury sledovaného období, zprostředkovat ji široké veřejnosti a prezentací vybraných staveb dosáhnout posílení společenského povědomí a tím i její ochrany a řádné péče. Nabídnuty jsou základní informace o moderní architektuře 60. a 70. let 20. století, aspekty jejího vzniku a připomenutí, čím je pro nás architektura brutalismu, bruselského stylu a normalizační doby dnes. Snahou je přesvědčit návštěvníka o její jedinečnosti, přitažlivosti a důvodech, proč by měla zůstat součástí stavebního fondu našich měst a ve vybraných případech dokonce i institucionálně chráněna. Výstava jako poslední z prezentačních výstupů projektu je zestručněnou, málo popisnou, ale vizuálně zajímavou reprezentativní "vizitkou" řešeného tématu.    

Projektu „Analýza a prezentace hodnot moderní architektury 60. a 70. let 20. století jako součásti národní a kulturní identity ČR“, financovaného z programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity NAKI II Ministerstva kultury České republiky. Výstavu, představující reprezentativní vzorek zkoumaných staveb sledovaného období, doprovází kritický katalog s názvem „Architektura 60. a 70. let 20. století v České republice“. Projekt se zaměřil na výzkum a hodnocení moderní architektury 2. poloviny 20. století. Autorkou výzkumného projektu je Naďa Goryczková, generální ředitelka Národního památkového ústavu. Hlavním garantem a koordinátorem projektu je Národní památkový ústav, spoluřešiteli Stavební fakulta Českého vysokého učení technického (ČVUT) v Praze, Stavební fakulty Vysokého učení technického (VUT) v Brně a Ústav teoretické a aplikované mechaniky (ÚTAM) Akademie věd České republiky. Výstavní prezentace projektu v prostorách Galerie NTK se mohla uskutečnit díky spolupráci s Národní technickou knihovnou v Praze a díky podpoře dalších spolupracujících subjektů.        

S ohledem na nutnost zavedení některých organizačních opatření, které vyplývají z vyhlášení nouzového stavu,  jak prostory Galerie NTK, tak i aktuální výstava budou pro veřejnost opět zpřístupněny od pondělí 12. října  2020, od 10.00 hodin, a to bez oficiálního zahájení.  Datum slavnostního zahájení výstavy, včetně oficiálního uvedení doprovodné publikace, bude oznámeno veřejnosti v průběhu trvání výstavy, která bude ve výstavních prostorách Národní technické knihovny v Praze ke zhlédnutí do 12. listopadu 2020.    

Následně by výstava měla být představena v Polsku, v Muzeu architektury ve Vratislavi (10. 12. 2020 – 14. 3. 2021) a na Slovensku v Tatranské galérii Poprad (16. 10. – 20. 11. 2021). 

Kontakt

Milan Mikuláštík
  milan.mikulastik@techlib.cz
  773 653 825

Otevírací doba

út – ne 10—18

Archiv výstav

Partneři

Editor: Milan Mikuláštík Poslední změna: 5.11. 2020 13:11