Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Obecná část

Postup při vyřizování žádostí

  • Žádost musí být vyřízena v souladu se Zákonem. Informaci podanou ústně nebo telefonicky vyřizuje příslušný útvar NTK neodkladně, pokud ji má k dispozici. Nemůže-li ji vyřídit ihned, požádá žadatele, aby sdělil, kam a jakým způsobem má být odpověď doručena, ve složitějších případech požádá, aby žadatel podal žádost písemně.

  • Písemná žádost je podávána:

  1. prostřednictvím elektronické pošty na adresu podatelna@techlib.cz,
  2. prostřednictvím datové schránky: syd69w9,
  3. poštou na adresu Národní technická knihovna, Technická 6, 160 80 Praha 6,
  4. osobně v podatelně NTK.

Nevyhovění žadateli ze strany NTK

  • Proti rozhodnutí NTK o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace lze podat odvolání do 15 kalendářních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nevyřízení žádosti na adrese Národní technická knihovna, sekretariát, Technická 6, Praha 6.

  • Odvolání lze podat pouze písemně a musí obsahovat jméno žadatele, adresu, v čem žadatel spatřuje porušení Zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele. K podání lze použít formulář Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informací. Pokud odvolání neobsahuje některé údaje nebo není podáno písemně, NTK je odloží.

Výroční zprávy

 

Související soubory

Odvolání proti neposkytnutí informací

Formulář „Odvolání proti rozhodnutí o neposkytnutí informace“. Formulář vytiskněte, vyplňte a odešlete faxem na číslo 222 221 340, poštou na adresu Národní technická knihovna, Technická 6/2710, 160 80 Praha 6 - Dejvice nebo jej osobně předejte v podatelně NTK na uvedené adrese.

Směrnice STK 01/2002

Interní směrnice č. 1/2002 ředitele Státní technické knihovny k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádost o informace (rtf)

Formulář „Žádost o poskytnutí informace“. Formulář vyplňte a odešlete prostřednictvím elektronické pošty na adresu pr@techlib.cz nebo vytiskněte, vyplňte a odešlete faxem na číslo 222 221 340, poštou na adresu Národní technická knihovna, Technická 6/2710, 160 80 Praha 6 - Dejvice nebo jej osobně předejte v podatelně NTK na uvedené adrese.

Žádost o informace (PDF)

Formulář „Žádost o poskytnutí informace“. Formulář vytiskněte, vyplňte a odešlete faxem na číslo 222 221 340, poštou na adresu Národní technická knihovna, Technická 6/2710, 160 80 Praha 6 - Dejvice nebo jej osobně předejte v podatelně NTK na uvedené adrese.

Zákon 106/1999 Sb.

Plné znění zákona 106 ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím.

Strategie vlády v boji proti korupci

20132014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 20202021,  20222023.

 
 

Kontakt

Ing. Martin Novák
martin.novak@techlib.cz
232 002 558
725 973 503

Editor: Martin Novák Poslední změna: 8.4. 2024 08:04