Vážení zákazníci, službu eBooks on Demand (EOD) můžete i nadále využívat! Objednat si digitalizaci publikace z historického fondu NTK můžete prostřednictvím tlačítka EOD v elektronickém katalogu NTK nebo prostřednictvím vyhledávače EOD search.

 

eBooks on Demand (EOD)

Projekt eBooks on Demand - A European Library Network (EOD) je podpořen Evropskou komisí v rámci programu Kultura 2007-2013. Byl realizován pět let, konkrétně od 1. 5. 2009 do 30. 4. 2014. Pilotní projekt "Digitalizace na objednávku" v roce 2006 iniciovala Univerzitní knihovna v rakouském Innsbrucku, která zůstala i nadále koordinátorem tzv. Evropské knihovní sítě. V Evropské knihovní síti je zapojeno kromě 20 projektových partnerů na 20 dalších knihoven a síť se stále rozrůstá.

Stejnojmennou službu

eBooks on Demand (EOD) nabízí již 40 knihoven z 12 evropských zemí, kromě České republiky také knihovny v Dánsku, Estonsku, Francii, Maďarsku, Německu, Portugalsku, Rakousku, Slovensku, Slovinsku, Švédsku a Švýcarsku. Vizí projektu bylo zapojit do spolupráce alespoň 40 institucí nejen z řad knihoven, ale také muzeí a archivů. Účast NTK v projektu je nyní financován ze zdrojů NTK.

Služba eBooks on Demand (EOD) zprostředkovává digitalizaci historických knih z fondu knihovny na objednávku zákazníka. Digitalizaci knihy lze objednat online bez nutnosti navštívit knihovnu, tak se historické knihy stávají dostupné pro badatele z celého světa. Služba EOD se vztahuje na knihy vydané v letech 1500 - 1900 v ČR, tedy na ty, na něž už se nevztahuje autorský zákon.

Národní technická knihovna nabízí službu EOD pro své historické fondy (cca 2000 svazků vydaných před rokem 1801 a dalších 100 000 svazků vydaných mezi lety 1801 a 1917). V České republice služba EOD funguje také ve Vědecké knihovně v Olomouci, Moravské zemské knihovně v Brně, v Národní knihovně ČR a v Knihovně Akademie věd ČR. Uživatel si však může objednat digitalizaci z fondů všech paměťových institucí, jež jsou v Evropské knihovní síti zapojeny. Stejně tak si může vybrat z fondů knihoven spolupracujících s NTK.

Ceník služby eBooks on Demand (EOD) v NTK je součástí Knihovního řádu EOD.

Zdigitalizované knihy (tzv. elektronické knihy či e-knihy) jsou dodávány zákazníkům ve formátu PDF s optickým rozpoznáním textu. To znamená, že kromě obrazu originální stránky zákazník obdrží také rozpoznaný text, v němž lze vyhledávat slova nebo jej kopírovat do běžných textových editorů.

E-knihy jsou dále ukládány do Digitální knihovny NTK, kde jsou po dvou měsících od digitalizace zdarma přístupné všem zájemcům.

Digitalizaci knihy z fondu NTK lze jednoduše objednat v katalogu NTK po stisknutí tlačítka “EOD - Objednat digitální kopii” u záznamu požadované knihy.

Je možné využít také portálu EOD search, pomocí něhož lze vyhledávat v katalozích Evropské knihovní sítě, ať už v knihách zdigitalizovaných nebo těch určených k digitalizaci.

Spolupracující knihovny

Službu EOD poskytují také další knihovny, které se k Evropské knihovní síti připojily prostřednictvím Národní technické knihovny. V praxi to znamená, že může zákazník vybírat k digitalizaci knihy z historických fondů níže uvedených knihoven. Dokument je dopraven do NTK, zde je zdigitalizován a dále zpracován a zákazníkovi se dostává už klasicky ve formě e-knihy v PDF. Kopie e-knihy může být mimo jiné uložena v Digitální knihovně NTK.

Přehled knihoven

Knihovna Divadelního ústavu (stránka EOD)

Národní lékařská knihovna (stránka EOD)

Knihovna Vojenského historického ústavu (stránka EOD)

Krajská vědecká knihovna Liberec (stránka EOD)

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové  (stránka EOD)

S dalšími paměťovými institucemi probíhají jednání.

 

Projekt EOD finančně podpořili:

      

I.   ÚVOD

Náplní služby eBooks on Demand („elektronické knihy na objednávku“) je digitalizace dokumentů na objednávku z knihovního fondu Národní technické knihovny (dále jen NTK), které již nejsou chráněny autorským právem[1].

Služba eBooks on Demand (dále jen služba EOD) je zaměřena pouze na digitalizaci knih, nevztahuje se na seriálové[2] a jiné dokumenty. Podmínkou realizace služby je digitalizace celé knihy, ne jen jejích částí. Zákazníkem EOD objednaná kniha je naskenována na speciálním knižním skeneru s vysokým rozlišením. Z digitálního obrazu stránek knihy je následně vytvořen ucelený elektronický dokument ve formátu PDF s plným textem. Dokumenty, které to typem písma a kvalitou tisku umožňují (typicky vydané po roce 1800) budou zpracovány technikou OCR (optical character recognition). Takto zpracovaný plnotextový PDF dokument umožňuje:

 • zobrazení a prohlížení ve volně dostupném programu, např. Adobe Acrobat Reader,
 • vyhledávání v textu pomocí znaků a slov,
 • vystřihování a kopírování bloků textu či obrázků do jiných programů a aplikací (např. textové editory),
 • vyjmutí a uložení textu celého dokumentu a další práci s takto vytvořeným textovým souborem,
 • tisk jednotlivých stránek nebo celé knihy.

II.   ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Objednávka digitalizace

Služba eBooks on Demand je online služba. Více informací o EOD zájemci naleznou na webových stránkách NTK. Objednávku digitalizace vybrané knihy je třeba zahájit přes uživatelské rozhraní v online katalogu NTK. Z katalogizačního záznamu knihy do objednávky směruje tlačítko „EOD – Objednat digitální kopii“.

Na žádost zákazníka EOD je při zpracování e-knihy provedeno optické rozpoznávání znaků (OCR). OCR nevede vždy k přesným výsledkům, zvláště v případě starých tisků (knih vydaných do roku 1800 včetně), zde není možné OCR plně garantovat.

E-knihy zpracované prostřednictvím služby EOD budou dva měsíce po realizaci digitalizace uloženy do digitální Národní technické knihovny (http://k4.techlib.cz), čímž se zabezpečí jejich trvalé zpřístupnění a dlouhodobé uchování.

E-knihy získané prostřednictvím služby EOD může zákazník EOD použít jen pro osobní potřebu a nekomerční účely.

Podáním objednávky vyjadřuje zákazník EOD souhlas s Obchodními podmínkami služby EOD.

2. Lhůta a způsob dodání e-knihy

NTK vyvine maximální snahu doručit zákazníkovi EOD e-knihu do 14 dní. Předpokladem k tomu je fyzická dostupnost skenované knihy a její stav opotřebení, jenž vyhovuje digitalizaci. O případném prodloužení realizace objednávky bude NTK zákazníka EOD obratem informovat na jím uvedené e-mailové adrese.

Finální e-kniha ve formátu PDF je obvykle zpřístupněna ke stažení (download) přes internet bezprostředně po přijetí platby v NTK. Odkaz zůstává v platnosti po dobu 60 dní.

3. Zrušení zrealizované zakázky

Vrácení e-knihy a zrušení zrealizované zákazky není vzhledem k povaze a charakteru elektronického dokumentu možné.

4. Možnosti platby

E-kniha může být zákazníkovi EOD doručena až po přijetí platby v NTK. Je možno si vybrat z následujících možností platby:

 • v systému Click and Buy - po jednorázové on‑line registraci je možno platit kreditní kartou, převodem z účtu, dobropisem nebo předplatným,
 • platební kartou (Visa, Mastercard, American Express, Diners Club a JCB),
 • fakturou,
 • v hotovosti v pokladně NTK.

5. Ceník služby EOD (platný k 29. 10. 2010)

Standardní e-kniha bez manipulačního poplatku

každá skenovaná strana

4 Kč

Manipulační poplatek

 

200 Kč

Zaslání CD-ROM/DVD s e-knihou poštou

Evropa

150 Kč

svět

200 Kč

Smluvní pokuta za nedodržení 
Obchodních podmínek služby EOD

v bodě III., odst. 3. Knihovního řádu EOD

5 000 Kč

Smluvní pokuta za nedodržení 
Obchodních podmínek služby EOD

v bodě III., odst. 6. Knihovního řádu EOD

5 000 Kč

Vyzvednutí CD-ROM/DVD s e-knihou osobně v NTK

30 Kč

Poznámka: Pro staré tisky, tedy dokumenty vydané před rokem 1801, může být cena stanovena jednotlivě v závislosti na jejich stavu opotřebení a hodnotě. O případné změně ceny bude NTK zákazníka EOD obratem informovat na jím uvedené e-mailové adrese.

6. Kontaktní adresa služby EOD v NTK

E-mail: eod (at) techlib.cz 

 

III.   OBCHODNÍ PODMÍNKY SLUŽBY EOD

1. Rozsah platnosti

Obchodní vztahy mezi Národní technickou knihovnou a zákazníkem EOD (dále jen zákazníkem) v souvislosti s objednáváním e-knihy se řídí výhradně těmito Obchodními podmínkami služby EOD uvedenými níže, ve znění platném v čase uskutečnění objednávky. Odchylky v zabezpečení služby EOD se nepovažují za skutečnost zásadní s výjimkou případů, kdy je NTK potvrdí písemnou formou.

2. Vznik smluvního vztahu

Objednávka zaslaná zákazníkem znamená pro NTK nabídku ke vstupu do smluvního vztahu. Odesláním objednávky dává zákazník souhlas s těmito Obchodními podmínkami služby EOD. Pokud zákazník zašle NTK objednávku, NTK pošle zákazníkovi notifikaci v podobě e‑mailové zprávy o přijetí objednávky s uvedením dalších údajů (potvrzení přijetí). Toto potvrzení znamená pouze zaregistrování objednávky zákazníka, nikoli potvrzení, že objednávka může být realizována. Smlouva nevznikne pokud NTK nepotvrdí zákazníkovi prostřednictvím e‑mailu, že objednanou e-knihu může zákazníkovi zaslat. Toto potvrzení závisí, kromě jiného, na fyzické dostupnosti žádané knihy a na jejím fyzickém stavu, ze které je digitalizace podmíněna a na vázanosti knihy k autorskému právu (či výlučnému oprávnění).

Zákazníkovi bude v přiměřené lhůtě oznámeno, zda je možno jeho objednávku zrealizovat.

V případech, kdy cena za službu ještě není stanovena, NTK stanoví předpokládanou cenu, která je nezávazná a bez poplatku.

Podmínkou uskutečnění objednávek mladistvými (do 18. roku věku) je souhlas jejich zákonného zástupce, bez tohoto souhlasu smluvní vztah nevznikne.

3. Podmínky použití / Zákaz postoupení e-knihy třetím stranám 

Pokud není dohodnuto jinak, zákazníkovi je zaručeno právo použití doručeného produktu služby EOD pro jeho vlastní záměry na jakémkoliv vlastním hardware. Každé jiné použití je předmětem další písemné dohody. Zákazník je oprávněn použít produkt dle těchto Obchodních podmínek služby EOD. Není oprávněn zpřístupnit produkt třetím stranám, ať za úhradu nebo bezúplatně. V případě porušení tohoto ustanovení je zákazník povinen uhradit smluvní pokutu 5 000,- CZK za každé porušení a za každého třetího uživatele.

4. Výjimka z možnosti odstoupení od smlouvy

Doručení e-knihy formou určenou ke stažení:

Odesláním hypertextového linku umožňujícího stažení (download) e-knihy na e‑mailovou adresu určenou zákazníkem se e-kniha pokládá za doručenou. NTK uchovává tento hypertextový link aktivní (t.j. umožňující download) po dobu 60 dní.

Poznámka: Možnost odstoupení od smlouvy zejména ze strany zákazníka je v tomto případě vyloučena, e-knihu doručenou z NTK není možno vrátit vzhledem k povaze a charakteru elektronického dokumentu.


Doručení e-knihy formou CD-ROMu nebo DVD:

CD-ROM nebo DVD disk se doručuje nezabezpečený heslem.  

Poznámka: V takovém případě je rovněž nemožné odstoupit od smlouvy (vzít zpět objednávku).

5. Doručení a platba

NTK doručí e-knihu po uskutečnění platby ze strany zákazníka a přijetím platby v NTK.
Doručení e-knihy formou ke stažení (download) se uskuteční tak, že je zákazníkovi zaslán hypertextový link umožňující stažení (download) e-knihy na zákazníkem určenou e‑mailovou adresu. Tento link bude aktivní po dobu 60 dní.

Pokud se jedná o doručení e-knihy na CD-ROMu anebo DVD, doručení se uskuteční na poštovní adresu určenou zákazníkem při vyplnění objednávky služby EOD.

NTK vyvine maximální snahu doručit zákazníkovi objednávku do 14 dní. Tato lhůta je svým charakterem lhůtou pořádkovou. Její splnění někdy závisí na obtížném zajištění objednávky. NTK zákazníka uvědomí, pokud bude doba dodání delší než 14 dní. Ve výjimečných případech může být dohodnuta závazná lhůta pro dodání.

Pokud NTK, bez zavinění na své straně, není způsobilá doručit objednanou e-knihu, například z důvodu nesplnění závazků od smluvního partnera NTK, je oprávněna smlouvu se zákazníkem vypovědět. Výpovědní lhůta činí 10 dní, začíná dnem doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne výpovědní doby. V takovém případě bude zákazník zároveň informován, že objednaný produkt služby EOD nemůže být doručen.

V případě, že e-knihu nelze zhotovit (vysoký stupeň pravděpodobnosti poškození dokumentu při digitalizaci, nadměrná velikost dokumentu, jiné překážky bránící digitalizaci dokumentu), bude zákazník o této skutečnosti obratem informován.

6. Platební podmínky

Faktura je splatná do 10 dnů, ode dne, kdy bylo zákazníkovi potvrzeno, že objednaná e‑kniha může být zákazníkovi odeslána. Faktura bude zaslána elektronicky na uvedenou e‑mailovou adresu.

Zákazník může platit:

 • fakturou
 • on-line platbou (kreditní kartou nebo platebním systémem Click & Buy)
 • v hotovosti v pokladně NTK

Poznámka: NTK dodá e-knihu zákazníkovi jen tehdy, když je platba připsána na bankovní účet NTK. Pokud není e-kniha uhrazena ve lhůtě delší než 30 dní od splatnosti faktury je NTK oprávněna od smlouvy odstoupit a zákazník je povinen uhradit smluvní pokutu 5 000,- CZK. Tímto není dotčeno právo na uplatnění náhrady škody.

7. Odpovědnost za vady

Co se produktu služby EOD týče, NTK negarantuje ani na sebe nebere odpovědnost, že produkt bude vyhovovat specifickému očekávání zákazníka anebo že specifického cíle zákazník dosáhne prostřednictvím produktu služby EOD. Obzvlášť není možné plně garantovat optické rozpoznávání znaků (OCR), které závisí na knize, která se digitalizuje (druh písma - typ písma, jazyk, stáří knihy).


Dočasné pozastavení služby, např. pozastavení hypertextového linku na stažení (download) produktu, které vyplýva z vyšší moci, z operativních poruch nebo z okolností, které jsou nepředvídatelné z technického hlediska, se nepřipisuje k odpovědnosti NTK.

Pokud je doručený produkt služby EOD vadný, má zákazník nárok na náhradní produkt služby EOD. NTK neručí za poškození produktu služby EOD způsobené během přepravy. Odpovědnost za jinou škodu, než škodu na předmětu dodání (t.j. e‑kniha), je vyloučena. Pokud byl zákazníkovi doručen nový, náhradní produkt služby EOD, zákazník je povinen vrátit NTK původní doručený produkt (CD‑ROM, DVD) do 30 dní na náklady NTK.

8. Souhlas s průzkumem zákazníků

Zákazník souhlasí, že se zúčastní průzkumu zákazníků týkajících se služby ve spojení s projektem EU "Digitalizace na objednávku", pokud tak neodmítne udělat v momentu sběru dat (při registraci). Zákazník má možnost odmítnout e‑mail, který obdrží, bez jakýchkoliv poplatků a bez případných dopadů na kvalitu poskytované služby EOD. Zákazník bude na tuto možnost upozorněn vždy při zasílání e‑mailových zpráv.

9. Používané právo

Smluvní vztahy mezi NTK a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky.

10. Pravomoc

Za místo jurisdikce se považuje sídlo NTK.

IV.   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Platnost Knihovního řádu EOD

Tento Knihovní řád EOD nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2010.

Ing. Martin Svoboda

ředitel NTK

[1] V ČR se jedná o knihy vydané od roku 1500 do roku 1900, resp. 1916 (70 let po smrti autora viz autorský zákon). Každá kniha podléhá individuálnímu posouzení.

[2] Publikace na jakémkoliv médiu, vydávaná v částech po sobě následujících, obvykle s označením posloupnosti (zpravidla číselným nebo chronologickým), bez předem stanovené doby ukončení. Zahrnují zejména časopisy, noviny, ročenky, edice zpráv a sborníků institucí, edice sborníků z konferencí a edice monografických publikací [TD KIV, termín seriálová publikace].

 
 
 

Logo eBooks on Demand

Kontakt

Mgr. Tomáš Lysoněk
   tomas.lysonek@techlib.cz
   232 002 432 


Vyhledávání EOD search

Důležité odkazy

Editor: Tomáš Lysoněk Poslední změna: 23.10. 2023 12:10