Národní centrum CzechELib

Národní centrum CzechELib zajišťuje pro celou výzkumnou a vzdělávací komunitu České republiky nákup klíčových elektronických zdrojů, pečuje o jejich správu včetně statistik využívání a podporuje i publikování v režimu otevřeného přístupu. Národní centrum je součástí Národní technické knihovny a jeho vybudování bylo podpořeno z evropského Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání.

Centrum zajišťuje pro své členy zejména následující činnosti:

  • výběr EIZ pro centrální podporu,
  • realizaci výběrových řízení na dodavatele EIZ,
  • sjednání licenčních smluv a vlastní nákup EIZ,
  • podporu členským institucím při zpřístupnění a využívání pořízených EIZ,
  • podporu členským institucím pro zpracování bibliometrických analýz,
  • správu a vedení statistik využívání zdrojů,
  • podporu členským institucím při využívání publikačních částí smluv (agenda open access).

Národní centrum CzechELib je součástí projektu Národního centra pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací, který je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Odborná rada

Ing. Jiří Jirát, Ph.D., předseda, ředitel CzechELib, NTK
Mgr. Lenka Maixnerová, místopředseda, Národní knihovna ČR
 
RNDr. Miroslav Bartošek, CSc., Masarykova univerzita
Prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D., VŠCHT Praha
doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., Sociologický ústav AV ČR
doc. Mgr. Libor Krásný, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR
RNDr. Jiří Polách, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Ing. Václav Šubrta, Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Magdaléna Vecková, Knihovna AV ČR
 
 

Historie projektu CzechELib

Misí projektu CzechELib bylo vytvořit pro členské instituce kvalitnější podmínky pro přístup k elektronickým informačním zdrojům (EIZ), zvýšit výkonnost oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání a zároveň se zařadit po bok ostatních vyspělých zemí, které podobná národní licenční centra úspěšně provozují.

Cílem projektu bylo vytvořit a zprovoznit Národní centrum CzechELib, které bude efektivně zajišťovat centrální nákup klíčových EIZ pro výzkumnou a vzdělávací sféru v ČR, tyto zdroje bude spravovat a jejich reálné využívání cílovou skupinou bude statisticky vyhodnocovat. Díky centralizaci know-how, vyjednávání, nákupu a správy zdrojů dojde postupně k výraznému snížení administrativní zátěže pro členské instituce a bude vytvořena silnější vyjednávací pozice vůči dodavatelům EIZ.

Projekt byl zahájen 1. 1. 2017, ukončení fyzické realizace projektu bylo k 31. 12. 2022. Realizátorem projektu se stala Národní technická knihovna (NTK), centrum CzechELib se v roce 2023 stalo jedním z jejích odborů.

Parametry projektu

Název projektu: Národní centrum pro elektronické informační zdroje
Zkrácený název projektu: CzechELib
Individuální systémový projekt Operačního programu: Výzkum, vývoj a vzdělávání
Prioritní osa 1: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum
Číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_040/0003542
Realizátor: Národní technická knihovna
Celkem alokováno: 1 056 082 843,81 Kč

 
 
Editor: Magdaléna Sobotková Poslední změna: 30.10. 2023 08:10