Czech Academic and Research Discovery Services (CARDS)

Název Operačního programu: Operační program Jan Amos Komenský

Název a číslo výzvy: Individuální projekty systémové - VaV I, 02_22_004

Název projektu: Czech Academic and Research Discovery Services (CARDS)

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_004/0004342

Příjemce: Národní technická knihovna

Období realizace projektu: 1. ledna 2023 – 31. prosince 2028

Rozpočet: 1 374 078 188,25 Kč

Projekt CARDS: Významný krok k otevřenému vědeckému prostoru

Projekt Czech Academic and Research Discovery Services (CARDS) reprezentuje klíčový milník v rozvoji akademických a výzkumných institucí v České republice. Jeho zaměření na modernizaci a digitalizaci informačního prostředí otevírá nové perspektivy v přístupu k vědeckým poznatkům.

Anotace projektu

Projekt CARDS má za cíl vytvořit a ověřit v pilotním provozu novou společnou knihovně-informační platformu pro segment výzkumných a akademických knihoven v České republice. Tato platforma nové generace (PNG) poskytne kvalitní vyhledatelnost a dostupnost zdrojů (elektronických, digitalizovaných i tištěných) a výsledků výzkumu prostřednictvím centrálního vyhledávače a dalších služeb pro VaVaI komunit bez ohledu na jejich fyzické umístění. Dále se podílí na vytvoření společného zázemí pro implementaci datově orientovaných součástí strategie Open Science v ČR, a to především v rámci pilířů Open/FAIR Data a EOSC.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu CARDS je vytvoření a pilotní provoz vyhledávače VaVaI informací a navazující metodické podpory pro práci s metadaty, perzistentními identifikátory a repozitáři.

Je důležité zdůraznit, že projekt CARDS je komplementární k projektu IPs EOSC-CZ pod koordinací Masarykovy univerzity jako člena e-Infra a také k paralelně připravovanému projektu Národní repozitářové platformy pod koordinací sdružení CESNET. IPs CARDS a IPs EOSC-CZ společně tvoří základní infrastrukturní zázemí pro realizaci dalších výzev iniciativy Open Science v rámci Operačního programu JAK.

Klíčové aktivity projektu IPs CARDS

Klíčová aktivita 1 - Řízení projektu

Neviditelná ruka, která řídí veškeré procesy a činnosti související s projektem CARDS. Vedení, kontrola, reporting a administrativa probíhají v souladu s pečlivě nastavenými standardy a normami zahrnujícími Rozhodnutí o poskytnutí dotace, schválenou projektovou žádost, Chartu, podmínky poskytnutí dotace, interní předpisy MŠMT a NTK a legislativní rámec.

Klíčová aktivita 2 – Implementace a provoz platformy nové generace (PNG): Vize jednotného prostoru

Tato aktivita představuje srdce projektu CARDS. Zabývá se pořízením a ověřením centrálně vytvářené a naplňované platformy nové generace, která slouží jako sdílený prostor pro efektivní správu a sdílení různorodých typů informačních zdrojů. Tyto zahrnují tištěné, elektronické i digitalizované dokumenty a výzkumná data a zajišťují tak široký a komplexní přístup k vědeckým znalostem.

Klíčová aktivita 3 – Metodická podpora práce s metadaty výzkumných dat a perzistentními identifikátory: Spolehlivá interoperabilita

Tato aktivita se soustředí na zlepšení interoperability mezi různými systémy, zejména datovými repozitáři. Jejím hlavním cílem je usnadnění předávání metadat výzkumných dat do národního metadatového adresáře, jenž vzniká v rámci komplementárního projektu IPs EOSC-CZ. Tímto způsobem se vytváří společný jazyk, který umožňuje propojení různých informačních systémů a usnadňuje práci s výzkumnými daty.

Chci vědět víc o metadatech a identifikátorech

Cílová skupina projektu CARDS

Projekt CARDS zasahuje do srdce akademické obce, oslovuje široký okruh profesionálů a zvědavých jednotlivců. Jeho vliv se rozprostírá na výzkumníky vysokých škol a výzkumných ústavů AV ČR, odborníky z různých odvětví průmyslu, pracovníky v podnicích malých i velkých, živnostníky a členy odborné i laické veřejnosti. Pro všechny tyto subjekty projekt CARDS otevírá brány k obrovskému pokladu vědeckých a technických informací.

Nicméně význačnou cílovou skupinou jsou i pracovníci knihoven a v budoucnu také celé sítě knihoven. Pro ně bude projekt znamenat uvolnění personálních kapacit pro další, dosud nedostatečně časově dotované aktivity. Tímto způsobem bude moci knihovnická komunita plně rozvinout svůj potenciál a posílit svou úlohu klíčového informačního prostředníka pro vědecký a akademický svět.

Chci vědět více o projektu CARDS – Charta IPs CARDS

 
 

Kontakt

Hlavní odborný garant (KA 2 a KA 3)

Jakub Štogr
jakub.stogr@techlib.cz
776 556 456

Miroslav Bartošek
miroslav.bartosek@techlib.cz

 

Hlavní manažer projektu (KA 1)

Jiří Burgstaller
jiri.burgstaller@techlib.cz
232 002 569

 

Platforma nové generace (KA 2)

Petra Kubálková
petra.kubalkova@techlib.cz
771 269 627

 

Metodická podpora práce s metadaty výzkumných dat a perzistentními identifikátory (KA 3)

Petra Černohlávková
petra.cernohlavkova@techlib.cz
232 002 516

 
 

logo

Editor: Petra Černohlávková Poslední změna: 25.4. 2024 10:04