Czech Academic and Research Discovery Services (CARDS)

Název Operačního programu: Operační program Jan Amos Komenský

Název a číslo výzvy: Individuální projekty systémové - VaV I, 02_22_004

Název projektu: Czech Academic and Research Discovery Services (CARDS)

Registrační číslo projektu: CZ.02.01.01/00/22_004/0004342

Příjemce: Národní technická knihovna

Období realizace projektu: 1. ledna 2023 – 31. prosince 2028

Rozpočet: 1 374 078 188,25 Kč

Anotace projektu

Projekt CARDS má vytvořit a v pilotním provozu ověřit novou společnou knihovně-informační platformu pro segment výzkumných a akademických knihoven, která zajistí prostřednictvím centrálního vyhledávače a dalších služeb VaV komunitě ČR kvalitní vyhledatelnost a dostupnost zdrojů a výsledků výzkumu bez ohledu na jejich umístění. Dále se podílí na vytvoření společného zázemí
pro implementaci datově orientovaných součástí strategie Open Science v ČR, a to především v rámci pilířů Open/FAIR Data a EOSC.

Co je cílem projektu?

Hlavním cílem projektu CARDS je vytvořit a v pilotním provozu ověřit novou společnou knihovně-informační platformu pro segment výzkumných a akademických knihoven, která zajistí prostřednictvím centrálního vyhledávače a dalších služeb vědecko-výzkumné komunitě ČR kvalitní vyhledatelnost a dostupnost zdrojů všech typů (elektronických, digitalizovaných i tištěných) a výsledků výzkumu bez ohledu na jejich umístění. Dále je cílem podílet se na vytvoření společného zázemí
pro implementaci datově orientovaných součástí strategie Open Science v České republice, a to především v rámci pilířů Open/FAIR Data a European Open Science Cloud. Pořízení a pilotní provoz jediné budoucí centrální platformy nové generace pro vyhledávání vědeckých informací, podpoření pokročilých zpracování, správy a sdílení vědeckých informací (ať už dokumentů nebo výzkumných dat) a díky metodické, finanční, koordinační a administrativní podpoře minimalizovat zátěž obce VaVaI ve výše popsaných oblastech. Projekt tak přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti českých akademických a výzkumných pracovišť a současně k jejich schopnosti řešit složité interdisciplinární výzvy současnosti.

Projekt je komplementární k paralelně připravovanému projektu IPs EOSC-CZ pod koordinací e-INFRA CZ Masarykovy univerzity a společně vytváří základní zázemí pro realizaci dalších výzev Open Science v rámci OP JAK.

Jaké aktivity v projektu budou realizovány?

V rámci projektu CARDS budou realizovány následující aktivity:

Klíčová aktivita 1 - Řízení projektu

Aktivita zajišťuje veškeré procesy a činnosti související s vedením, kontrolou, reportingem
a administrativou projektu v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace, schválenou projektovou žádostí, Chartou, podmínkami poskytnutí dotace, interními předpisy MŠMT a NTK a legislativou.

Klíčová aktivita 2 - Implementace a provoz platformy nové generace

Aktivita zahrnuje pořízení a ověření v pilotním provozu jediné centrálně vytvářené a naplňované platformy nové generace, sdíleného prostoru pro efektivní správu a sdílení různých typů informačních zdrojů: tištěných, elektronických i digitalizovaných dokumentů a výzkumných dat.

Klíčová aktivita 3 - Metodická podpora práce s metadaty výzkumných dat a perzistentními identifikátory

Aktivita cílí na zvýšení interoperability mezi systémy, zejména datovými repozitáři, a usnadňuje předávání metadat výzkumných dat do národního metadatového adresáře, který je vyvíjen v rámci komplementárního projektu IPs EOSC-CZ.

Cílová skupina a uživatelé

Cílovou skupinou, na niž primárně míří účinky projektu, je celá akademická obec, zejména výzkumní pracovníci vysokých škol a výzkumných ústavů AV ČR, ale také odborníci z průmyslové sféry, všichni pracovníci soukromých i státních, malých i velkých podniků, živnostníci, odborná i laická veřejnost; těm všem tento projekt otevírá přístup k bohatství vědeckých a technických informací. Důležitou cílovou skupinou jsou však také pracovníci knihoven a v budoucnu i širší sítě knihoven, kterým projekt uvolní personální kapacity pro další, dosud ne zcela dostatečně časově dotované aktivity.

Základní dokumenty

Charta IPs Czech Academic and Research Discovery Services (CARDS)

 
 

Kontakt

Hlavní odborný garant (KA 2 a KA 3)

Jakub Štogr
jakub.stogr@techlib.cz
776 556 456

Miroslav Bartošek
miroslav.bartosek@techlib.cz

 

Hlavní manažer projektu (KA 1)

Jiří Burgstaller
jiri.burgstaller@techlib.cz
232 002 569

 

Platforma nové generace (KA 2)

Petra Kubálková
petra.kubalkova@techlib.cz

 

Metodická podpora práce s metadaty výzkumných dat a perzistentními identifikátory (KA 3)

Petra Černohlávková
petra.cernohlavkova@techlib.cz
232 002 516

 

Přejít na web Identifikátory.cz

 
 

logo

Editor: Martin Novák Poslední změna: 13.10. 2023 09:10