Geologie

Geologie je úzce spjata s evolucionismem a dá se říci, že právě geologové byli průkopníky vývojové teorie ještě před Darwinem. Dějiny a teorie Země tvořily důležitou součást tehdejšího přírodovědného diskursu. Geologie či jak říkal například Lorenz Oken geognosie byla podrobena dějinnému pohledu dříve a častěji než organický svět. Rodící se geologie tedy tvořila teoretické podhoubí darwinismu už u samého zakladatele, Charlese Darwina. Jedním ze spoluzakladatelů geologie byl Charles Lyell (Principles of geology). Formuloval zde zákony, jimiž se podle něho řídila geologická evoluce Země. Najdeme zde i první definici této vědy: „Geologie je věda, která zkoumá postupné změny, jež se odehrávají v organické i anorganické říši přírody: zkoumá příčiny těchto změn a vliv, které tyto změny vykonávaly na proměny povrchu a vnější strukturu naší planety.“ Někdejší cuvierovský kataklysmatismus byl v geologii nahrazen evolucionismem, který byl typický pro 19. století. V Lyellově verzi nemá ještě geologie ono pozdější autonomní postavení, ale váže se k řadě jiných oborů, má tedy od začátku interdisciplinární charakter: „Bylo by neméně žádoucí, aby geolog mohl být velmi dobře obeznámen s chemií, přírodní filozofií, mineralogií, zoologií, srovnávací anatomií i botanikou; krátce se všemi vědami vztahujícími se k organické i anorganické přírodě.“ Dá se říci, že k etablování geologie jako vědy dochází ve chvíli, kdy se geologie oddělila od kosmogonie, s níž byla ve svých počátcích spjata. Za prvního, kdo tuto resekci provedl, lze považoval skotského přírodovědce Jamese Huttona.

Lyellova geologie není geologií v dnešním úzkém smyslu, neboť se věnuje hydrogeologii, deltám, přílivu a odlivu, zemětřesení a vulkanické činnosti, dále botanické geografii, disperzi rostlin pomocí vodních proudů, geografické distribuci zvířecích druhů a člověka, nicméně hlavní tematické oblasti jsou zde už plně zastoupeny. Důležitější je role, jako geologie nebo jak se rovněž příznačně říkalo geognosie hrála při vzniku evolučního paradigmatu. Evoluční étos je patrný i na knize Friedricha Hoffmanna Geschichte der Geognosie (1838). Geologie se stala heroldem evolucionismu za rozbřesku tohoto posléze hegemonního paradigmatu.

Sepsal: PhDr. Michal Janata

Editor: Karolína Kalecká Poslední změna: 31.10. 2018 09:10