Rekvalifikační program Knihovník / Knihovnice, školní rok 2015/2016 - plně obsazen!

Rekvalifikační program NTK je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a po úspěšném absolvování získají účastníci osvědčení s platností pro celou Českou republiku.

Pro školní rok 2015/2016 jej plánujeme otevřít v září 2015 v prostorách Národní technické knihovny v Dejvicích.

Program na úrovni středoškolské odborné kvalifikace pro pracovní činnost KNIHOVNÍK / KNIHOVNICE je určen výhradně pracovníkům knihoven a uchazečům o zaměstnání v knihovnách, kteří jsou absolventy středních škol s maturitou neknihovnického zaměření, případně se vzděláním vyšším.

Studium v celkovém rozsahu 160 hodin se uskuteční formou studia při zaměstnání. Lekce v rozsahu 5 hodin bude probíhat každý čtvrtek v čase od 9:00 do 14:00 hod. po dobu cca 32 týdnů (září 2015 - červen 2016) formou přednášek, seminářů, praktického cvičení i individuálního studia. Lekce budou probíhat ve Vzdělávacím centru a v dalších učebnách Národní technické knihovny na adrese Technická 6, 160 80  Praha 6. Úroveň znalostí bude v průběhu programu prověřována (písemné testy, praktická zkouška), studium pak bude ukončeno závěrečnou prací a ústní zkouškou.

Rezervace

Místo si můžete už nyní rezervavat na adrese skoleni@techlib.cz.

Učební program 

  1. Knihovnictví v širších souvislostech, historie, současnost, budoucnost (dějiny písma, knihy a knihtisku, historický vývoj knihoven, knihovny a informační instituce v současnosti a jejich vývojové trendy, organizace knihovnictví v ČR);
  2. Budování, organizace a ochrana informačního fondu (charakteristika knihovny jako systému, informační prameny, vydavatelská úprava a struktura knihy, akvizice a evidence knihovního fondu, organizace informačního fondu, technologie zpracování dokumentů, ochrana a revize knihovního fondu);  
  3. Knihovnicko-informační služby a systémy (knihovnicko-informační služby - základní pojmy, meziknihovní služby včetně mezinárodních,  rešeršní služby, referenční služby);
  4. Základy managementu a marketingu.

Přihláška

Vyplněnou přihlášku včetně vyplněného vstupního dotazníku zašlete nejpozději do 31. srpna 2015 na adresu: Národní technická knihovna, Vzdělávací centrum, Technická 6, 160 80 Praha 6 – Dejvice.

Předpokládané zahájení

  • 24. září 2015, 9.00 hod.
  • Vzdělávací centrum NTK.

Účastnický poplatek

  • 4600 Kč na osobu.
  • Splatný v hotovosti na pokladně NTK mezi 13.00 - 14.00 hod. nebo bankovním převodem před zahájením kurzu.

Kontakty

Organizační garant

PhDr. Zdenka Kloučková
‌ skoleni@techlib.cz
 +420 232 002 478

Garant programu a předseda zkušební komise

Mgr. Saša Skenderija, Ph.D
vedoucí odboru pro uživatelskou podporu NTK

Lektoři

odborní pracovníci NTK a externí specialisté - spolupracovníci z odborných škol a knihoven

Editor: Martin Novák Poslední změna: 22.1. 2016 12:01