Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací

Projekt Národní centrum pro informační podporu výzkumu, vývoje a inovací (NCIP VaVaI) má za cíl zvyšování efektivity národního VaVaI prostřednictvím vybudování nové komplexní platformy ‘One-Stop-Shop for Researchers’, která bude poskytovat služby v oblasti informačních zdrojů a další pokročilé asistované a samoobslužné služby podpůrného charakteru, což přispěje k vytvoření předpokladů pro naplňování vizí Inovační strategie České republiky 2019–2030 a Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací České republiky 2021+.

One-Stop-Shop

Projektové aktivity projektu NCIP VaVaI:

PA1: Zajištění provozu Národního centra CzechELib

Národní centrum CzechELib zajišťuje pro celou výzkumnou a vzdělávací komunitu České republiky nákup klíčových elektronických zdrojů, pečuje o jejich správu včetně statistik využívání a podporuje i publikování v režimu otevřeného přístupu. Národní centrum je součástí Národní technické knihovny a jeho vybudování bylo podpořeno z evropského Operačního programu výzkum, vývoj, vzdělávání.

Centrum zajišťuje pro své členy zejména následující činnosti:

 • výběr EIZ pro centrální podporu,
 • realizaci výběrových řízení na dodavatele EIZ,
 • sjednání licenčních smluv a vlastní nákup EIZ,
 • podporu členským institucím při zpřístupnění a využívání pořízených EIZ,
 • podporu členským institucím pro zpracování bibliometrických analýz,
 • správu a vedení statistik využívání zdrojů,
 • podporu členským institucím při využívání publikačních částí smluv (agenda open access).

Více o projektu na www.czechelib.cz.

Odborný garant

Ing. Jiří Jirát, Ph.D.

  jiri.jirat@czechelib.cz

Odborná rada

Ing. Jiří Jirát, Ph.D., předseda, ředitel CzechELib, NTK
Mgr. Lenka Maixnerová, místopředseda, Národní knihovna ČR
RNDr. Miroslav Bartošek, CSc.,  Masarykova univerzita
prof. Ing. Radek Cibulka, Ph.D., VŠCHT Praha
doc. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc., Sociologický ústav AV ČR
doc. Mgr. Libor Krásný, Ph.D., Mikrobiologický ústav AV ČR
RNDr. Jiří Polách, Ph.D., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR
Ing. Václav Šubrta, Vysoká škola ekonomická v Praze
Ing. Magdaléna Vecková, Knihovna AV ČR

PA2a: Akademické služby

Cílem Akademických služeb (dílčí části PA2 – Pokročilé asistované a samoobslužné informační a datové služby) je podpora mezinárodní úspěšnosti a konkurenceschopnosti výzkumníků a studentů prostřednictvím rozvoje tzv. přenositelných kompetencí potřebných pro prezentaci odborných výstupů a efektivní vyhledávání, filtrování a používání informací.

Výchozím nástrojem je individuální podpora začínajících výzkumníků a jejich mentorů prostřednictvím konzultací, workshopů a online návodů. Aby se však kompetenční mezery nepřenášely až do terciárního vzdělávání a doktorského studia, je součástí projektu i podpora vysokoškolských studentů a učitelů a středoškolských učitelů, kteří studenty na vysokoškolské studium připravují.

Veškeré požadavky akademických uživatelů a služby poskytované pracovníky NTK jsou dokumentovány a analyzovány za účelem identifikace mezer v kurikulech týkajících se rozvoje přenositelných kompetencí a stávající institucionální podpoře studentů, učitelů a výzkumníků. Tyto výstupy jsou dále srovnávány se zahraničními příklady dobré praxe. Na základě těchto nálezů vytváří pracovníci NTK ve spolupráci s učiteli chybějící vzdělávací programy a obsahy v gesci své expertízy, které jsou poté volně dostupné na webových stránkách NTK, v e-learningovém systému Moodlu, v IDR NTK a na dalších platformách (např. YouTube). Zároveň NTK inspiruje a podporuje své akademické partnery, potažmo celé české vzdělávací a výzkumné prostředí, při implementaci chybějících vzdělávacích programů a rozvoji institucionální podpory, které jsou za hranicí jejich kompetencí.

Prostředky z projektu NCIP budou použity na rozvoj a poskytování individuálních služeb a tvorbu nástrojů používaných pro jejich dokumentaci a analýzu, jakož i na vznik nových vzdělávacích programů a obsahů zaměřených na rozvoj přenositelných kompetencí a dostupných pod otevřenou licencí všem zájemcům.

Odborný garant

Ing. Naděžda Firsová

  nadezda.firsova@techlib.cz

Odborná rada

Ing. Naděžda Firsová, předsedkyně, NTK
Mgr. Adam Urban, sekretář, NTK
Mgr. Kamila Etchegoyen Rosolová, Ph.D, AV ČR
PhDr. Tomáš Fliegl, NAÚ
Ing. Ivana Jašková, Ph.D., MUNI
Mgr. Alena Kašpárková, Ph.D., VŠB-TUO
Eliška Koňaříková, Dr. rer. nat., ÚMG AV ČR
PhDr. Hana Landová, Ph.D., ČZU
Mgr. Lukáš Nachtigal, UK
Ing. Martina Nussbaumerová, Ph.D., ÚOCHB
Ing. Radka Pittnerová, Ph.D., nezávislá expertka

Stálí hosté:
Mgr. Jakub Šindelář, ČAD

PA2b: Firemní služby

Plánované aktivity podpory podnikatelského prostředí vycházejí ze současné společensko-ekonomické situace, charakterizované zejména nastupující čtvrtou průmyslovou revolucí a s ní spojenou masivní digitalizací a automatizací, a jdou ruku v ruce s doporučeními evropských a vládních strategií (zejména s Inovační strategií ČR 2019-2030). Pro Českou republiku je klíčové, aby zvládla digitální transformaci, změnila své úzké zaměření a směřovala k rozvoji průmyslových odvětví s vysokou přidanou hodnotou a know-how. Stěžejní úlohu přitom hrají inovace, jejichž nositeli jsou zejména malé a střední firmy. Ty jsou tak považovány za hlavní tahouny budoucího hospodářského růstu.

První oblastí aktivit je proto informační podpora firem, zejména malých a středních, s důrazem na start-up a spin-off prostředí. Cílem je poskytovat profesionální informační podporu v oblasti ochrany duševního vlastnictví, firemního monitoringu, norem atd., zajišťovat komplexní informační služby a podporu pro transfer VaV do praxe (průmyslu a služeb) a podporovat celý proces transferu a vývoje od návrhu až po prototyp. Klíčovou aktivitou bude vybudování sítě odborníků, která zajistí funkční propojování angažovaných skupin: podnikatelské a vědecké sféry, začínajících a úspěšných podnikatelů, studentů a podnikatelů, vědců a veřejnosti apod. V neposlední řadě je cílem aktivit seznamovat se současnými trendy v oblasti podnikání, marketingu, managementu, a inspirovat tím k inovacím.

Předpoklady úspěšné transformace českého hospodářství je vysoká technologická úroveň firem stejně jako vysoká úroveň digitálních kompetencí dětí, mládeže, ale i obyvatel v produktivním věku a seniorů. Význam informatického myšlení bude stále stoupat, postupná automatizace zvýší potřebu rekvalifikací, a právě digitální gramotnost a ovládání moderních technologií budou důležitým artiklem na trhu práce. Rozvoj moderních technologií bude mít stále větší dopady na všechny aspekty života. Druhou oblastí aktivit jsou proto aktivity vzdělávací. Nově zřízená tematická „informační hnízda“ ve veřejných prostorách knihovny propagující aktuální technologické trendy budou doplněna specializovanými webovými portály agregujícími informace o dané problematice s důrazem na odborné informační zdroje. Součástí budou vzdělávací akce typu přednášek a debat, reflektující aktuální témata. S novými technologiemi budou zájemci z řad podnikatelů, profesionálů i veřejnosti seznamováni také prakticky na kurzech ve specializované učebně.

Odborný garant

PhDr. Natálie Budilová

  natalie.budilova@techlib.cz

PA3: Implementace evropských standardů do výzkumného prostředí ČR

Hlavním cílem NTK v PA3 je navázání aktivní spolupráce s klíčovými mezinárodními a národními aktéry podporující VaVaI, zejména z oblasti Open Science. Otevřená věda je jedním z klíčových témat současné vědy na globální, evropské i národní úrovni. Praktikování principů Open Science je založené na využití digitální technologii a nových nástrojů pro podporu spolupráce, které ovlivní vzdělávání, výzkumné prostředí a inovační potenciál výzkumných výsledků. Systematická podpora pro Open Science na národní úrovni je klíčová k naplnění strategických cílů a k podpoře excelentního výzkumu v České republice.

Ambicí MŠMT v projektu NCIP VaVaI je vytvořit předpoklady pro žádoucí přechod na otevřený přístup k vědeckým informacím. To znamená vybudovat podpůrnou infrastrukturu a kultivovat české prostředí v souladu s evropskými trendy a podpořit implementaci evropských standardů, a to zejména v oblasti Open Science a European Open Science Cloud (EOSC) do českého výzkumného prostředí. V rámci NTK budeme tedy soustavně mapovat nové evropské trendy a politiky v oblasti VaVaI a sledovat stav implementace Open Science a poskytovaných služeb v ČR. Zaměříme se také na podporu kariérního rozvoje začínajících vědců.

V tomto ohledu chceme podpořit zejména všech 8 klíčových tematických pilířů Open Science, které doporučila "Open Science Policy Platform" v rámci Evropské komise:

 1. Komunikace vědeckých výsledků
 2. Správa výzkumných dat podle FAIR principů
 3. Infrastruktura a Evropský cloud pro výzkumná data (European Open Science Cloud)
 4. Vzdělávání a podpora kompetencí pro praktikování Open Science
 5. Hodnocení a rozvoj kariéry
 6. Nová generace metrik
 7. Integrita výzkumu
 8. Zapojení občanů do výzkumu (Citizen Science) včetně dalších aktivit s tím spojených.

Celkově se tato aktivita bude podílet na vzdělávacích aktivitách v rámci poskytování akademických a firemních služeb, na podpoře vývoje národního repozitáře jako infrastruktury pro otevřený přístup k výzkumným publikacím a datům, a na spolupráci s Národním centrem pro elektronické informační zdroje - CzechElib při přechodu na otevřený přístup pomocí transformačních smluv. Včetně spolupráce při budování nové platformy "One-stop-shop for researchers", prostřednictvím které bude NTK poskytovat služby v oblasti informačních zdrojů a také další pokročilé asistované a samoobslužné služby podpůrného charakteru i centrální podporu Open Science.

Další z dílčích aktivit bude spolupráce s data stewardy a s organizací Data Stewardship Wizard na podporu implementace Data Management Plánů (DMP) a také organizace a pořádání každoroční mezinárodní konference Knowledge, Research and Education Conference - KRECon, mezinárodní souteže Falling Walls a dalších akcí.

Podpora Open Science

Podpora Open Science v rámci NTK

Odborný garant

Ing. Eva Dibuszová, Ph.D.

  Eva.dibuszova@techlib.cz

Odborná rada

Ing. Eva Dibuszová, Ph.D., předsedkyně, NTK
PhDr. Jitka Balcarová, Ph.D., sekretář, NTK
Mgr. Jindřich Fejfar, KNAV AV ČR
Mgr. Dagmar Hanzlíková, Centrum pro podporu OS, UK
Mgr. Matyáš Hiřman, EOSC-CZ
Mgr. Michal Hlavačka, TC Praha
Mgr. Ing. Jiří Marek, EOSC-CZ Sekretariát, CZARMA PS OS
Mgr. Petra Nichtburgerová, M.A., MŠMT
Mgr. Žaneta Procházková, AKVŠ PS OS
RNDr. Michal Růžička, Ph.D., OpenAIRE
Mgr. Klára Slanařová, EOSC-CZ Sekretariát
JUDr. Bc. Lucie Smolka, Ph.D., Open Content

PA4: Národní repozitář

Národní repozitář (dále NR) bude navazovat na zkušenosti z provozu Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Transformace NUŠL na NR zahrne jak koncepční změny služby, tak technické vylepšení funkcí a vzhledu repozitáře.

NR bude i nadále bezplatným úložištěm pro instituce. Cílem je umožnit především výzkumným organizacím ukládat v NR co nejširší škálu výzkumných výstupů textové povahy, nejen šedou literaturu, včetně nastavování jejich dostupnosti. Koncovým uživatelům bude sloužit jako centrální vyhledávací bod pro vědecké publikace, další výsledky výzkumu textové povahy, ale i pro nepublikované materiály (tzv. šedou literaturu).

NR bude vybudován na národní e-infrastruktuře, bude zajišťovat dlouhodobou archivaci digitálních dokumentů a usilovat o maximální interoperabilitu se systémy partnerských institucí a s významnými systémy národní a mezinárodní úrovně, zejména pak IS VaVaI a OpenAIRE. Validace OpenAIRE zajistí předávání výsledků výzkumu do evropského systému CORDIS. Repozitář umožní plnění povinnosti zveřejňovat výsledky výzkumu v režimu otevřeného přístupu (tzv. zelenou cestou). Rovněž je v plánu usilovat o získání certifikace důvěryhodného repozitáře.

Odborný garant

Mgr. Petra Černohlávková

  petra.cernohlavkova@techlib.cz

PA5: Technické a softwarové zabezpečení

Hlavním cílem aktivit PA 5 je zajistit NTK specializované softwarové nástroje, které umožní celkovou nebo částečnou automatizaci informačních procesů a služeb. Množství informací a vědeckých dat z oblasti VaVaI je v dnešním globálním světě tak obrovské, že je nemožné uspokojit informační potřeby uživatelů tradičním manuálně-intelektuálním způsobem vyhledávání a zpracovávání informací, na který byly knihovny doposud zvyklé.

NTK chce proto nasadit nástroje založené na zpracování primárních i sekundárních informací pomocí umělé inteligence, na automaticky generovaných sestavách podle nastavení jednotlivých uživatelů, na proaktivním šíření nejnovějších poznatků a faktů s důrazem na využívání moderních koncových zařízení.

Komplexní nabídka služeb bude bezešvým způsobem integrována do komplexní platformy ‘One-Stop-Shop for Researchers (OSS4R)’. Pro práci s ní bude uživatelům stačit internetové připojení a webový prohlížeč, na mobilních zařízeních pouze instalace bezplatné aplikace.

IT infrastruktura NTK slouží ke zpřístupňování zákaznických informačních systémů a služeb cílovým skupinám projektu.

Odborný garant

Ing. Jiří Pavlík

  jiri.pavlik@techlib.cz

PA6: Řízení projektu

Řídicí výbor

Řídicí výbor projektu je nejvyšší orgán projektu, kterému předsedá náměstkyně pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Řídicí výbor má celkem 9 členů.

Členové

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., předsedkyně výboru, vrchní ředitelka sekce vysokého školství, vědy a výzkumu, MŠMT
prof. Ing. Milan Pospíšil, CSc., místopředseda výboru, předseda Rady vysokých škol
Ing. Hana Bakičová, ředitelka Odboru koordinace výzkumu, vývoje a inovací, Úřad vlády ČR
Ing. Miloslav Nič, Ph.D., RVVI
Ing. Gabriela Pokorná, ředitelka Odboru správce rozpočtu, MŠMT
Ing. Leoš Horníček, Ph.D., ředitel Kanceláře AV ČR
Ing. Martin Svoboda, ředitel NTK
Ing. Eva Dibuszová, Ph.D., hlavní odborná garantka projektu, vedoucí Odboru pro strategii a rozvoj NTK
Dagmar Davidová, hlavní projektová manažerka, NTK

 

Stálý host: Ing. Jan Proksch, manažer pro výzkum, vývoj a inovace, Svaz průmyslu a dopravy ČR

Vědecká rada

Vědecká rada je poradním orgánem ředitele Národní technické knihovny (NTK). Jejím předsedou je ředitel NTK, místopředsedou hlavní odborný garant. Vědecká rada (VR) se skládá ze zástupců VaVaI, a to jak z okruhu poskytovatelů podpory, tak z vysokých škol, Akademie věd ČR, dalších výzkumných organizací a průmyslu.

Členové

Ing. Martin Svoboda, předseda VR, ředitel NTK
Ing. Eva Dibuszová, Ph.D., místopředsedkyně VR, hlavní odborná garantka projektu, NTK/VŠCHT Praha
prof. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D., předseda GA ČR/AV ČR
PhDr. Pavel Baran, CSc., Filosofický ústav AV ČR
PhDr. Pavel Doleček, Ph.D., náměstek ministryně pro vědu, výzkum a inovace, Úřad vlády ČR
prof. Ing. Martin Fusek, CSc., zástupce ředitele pro strategický rozvoj ÚOCHB AV ČR
doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D., RVVI
Ing. Martin Hrdlička, Ph.D., MBA, RVVI
prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., UK/CERGE-EI
prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., ředitel ÚOCHB AV ČR
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., předseda TA ČR
prof. PhDr. Ladislav Krištoufek Ph.D., UK
prof. RNDr. Martin Loebl, CSc., Učená společnost České republiky
prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka, ČKR/rektor VŠCHT Praha
prof. RNDr. Luděk Matyska, CSc., e-INFRA
prof. RNDr. Tomáš Polívka, Ph.D., RVVI
Mgr. Martin Sekera, Ph.D., Národní muzeum
Radek Špicar, M. Phil., SPO ČR

Tajemnice Vědecké rady

PhDr. Jitka Balcarová, Ph.D.

  jitka.balcarova@techlib.cz

Projektový tým

Hlavní projektový manažer

Dagmar Davidová (PA 6 - Řízení projektu)

  dagmar.davidova@czechelib.cz

Hlavní odborný garant

Ing. Eva Dibuszová, Ph.D.

  eva.dibuszova@techlib.cz

Odborní garanti projektových aktivit

Ing. Jiří Jirát, Ph.D. (PA 1 - Zajištění provozu Národního centra CzechELib)

  jiri.jirat@czechelib.cz

Ing. Naděžda Firsová (PA2 - Pokročilé asistované a samoobslužné informační a datové služby - Akademické služby)

  nadezda.firsova@techlib.cz

PhDr. Natálie Budilová (PA 2 - Pokročilé asistované a samoobslužné informační a datové služby - Firemní služby)

  natalie.budilova@techlib.cz

Ing. Eva Dibuszová, Ph.D. (PA 3 - Implementace evropských standardů do výzkumného prostředí ČR)

  eva.dibuszova@techlib.cz

Mgr. Petra Černohlávková (PA 4 - Národní repozitář)

  petra.cernohlavkova@techlib.cz

Ing. Jiří Pavlík (PA 5 - Technické a softwarové zabezpečení)

  jiri.pavlik@techlib.cz

 
 

Kontakty

Hlavní projektový manažer

Dagmar Davidová

  dagmar.davidova@czechelib.cz

725 825 677

Hlavní odborný garant

Ing. Eva Dibuszová, Ph.D.

  eva.dibuszova@techlib.cz

739 249 136

Realizátor projektu

Národní technická knihovna,
příspěvková organizace zřízená MŠMT
Technická 2710/6
160 80 Praha 6 – Dejvice

  podatelna@techlib.cz

232 002 495

www.techlib.cz

IČO: 61387142
DIČ: CZ61387142
datová schránka: syd69w9
bankovní spojení: ČNB Praha, č. ú. 8032031/0710

Projekt je realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Přidělený identifikační kód je MS2101.

Hlavní projektové dokumenty

Anotace projektu NCIP VaVaI

Statut a jednací řád Odborných rad

Statut a jednací řád Vědecké rady

Editor: Martin Novák Poslední změna: 29.5. 2024 09:05