Oznámení o porušení práva Evropské unie

Ke dni 17. prosince 2021 zřídilo Ministerstvo spravedlnosti externí oznamovací systém (EOS) a na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy byl zřízen vnitřní oznamovací systém (VOS). Tento systém slouží k přijímání oznámení, nakládání s ním, ochraně totožnosti oznamovatele a dalších osob, ochraně informací uvedených v oznámení a komunikaci s oznamovatelem. Volba mezi VOS a EOS pro podání oznámení je na úvaze oznamovatele.

V této souvislosti je v Národní technické knihovně určena tzv. pověřená osoba, která přijímá a posuzuje důvodnost a pravdivost informace o protiprávním jednání. Pověřenou osobou byla určena Ing. Petra Zlámalová, tel: 232 002 485.

Oznamovatelem může být fyzická osoba, která je ve služebním či pracovním poměru vůči Národní technické knihovně a dále osoba samostatně výdělečně činná, dobrovolník, stážista, uchazeč o zaměstnání a další osoby, které se pohybují v pracovním prostředí Národní technické knihovny.

Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání podávané prostřednictvím VOS Národní technické knihovny týkat:

 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže;
 • ochrany osobních údajů;
 • ochrana soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů;
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie;
 • ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory;
 • předcházení praní peněz a financování terorismu.

Oblasti, kterých se musí oznamované protiprávní jednání podávané prostřednictvím EOS Ministerstva spravedlnosti týkat:
finančních institucí, finančních služeb, finančních produktů a finančních trhů,

 • daně z příjmů právnických osob,
 • předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu,
 • ochrany spotřebitele a bezpečnosti a souladu s požadavky na výrobky podle právních předpisů,
 • bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích,
 • ochrany životního prostředí, bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat,
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti,
 • zadávání veřejných zakázek, veřejných dražeb a hospodářské soutěže,
 • ochrany vnitřního pořádku a bezpečnosti, života a zdraví,
 • ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních systémů,
 • ochrany finančních zájmů Evropské unie, nebo
 • fungování vnitřního trhu včetně ochrany unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory.

Informace, které nelze oznamovat:

 • informace bezprostředně ohrožující podstatný bezpečnostní zájem České republiky,
 • utajované informace,
 • skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení.

Oznamovatel je oprávněn oznámit určité typy „citlivých informací“, aniž by tím porušil svou právní povinnost. To se týká informací, na něž se vztahuje smluvní povinnost mlčenlivosti, povinnost mlčenlivosti podle daňového řádu a povinnost zachovávat mlčenlivost podle jiných právních předpisů upravujících práci nebo jinou obdobnou činnost.

Oznámení od oznamovatele, který musí sdělit svou totožnost, může přijmout pouze příslušná osoba a to
a) písemně – elektronicky i v listinné podobě;
b) ústně – osobně

Za účelem možnosti podání oznámení v listinné podobě je zřízena speciální schránka pro příjem oznámení označená jako „Oznámení o porušení práva Unie“, která je umístěna v recepci (vchod NTK 3). Oznámení je také možno učinit prostřednictvím elektronické pošty na adresu petra.zlamalova@techlib.cz

Pověřená osoba má povinnost oznamovatele vyrozumět do 7 dnů o přijetí oznámení a do 3 měsíců o způsobu jeho vyřízení.

Editor: Martin Novák Poslední změna: 1.3. 2023 08:03