Zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Účinná a komplexní ochrana oznamovatelů (whistleblowerů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, je podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu. Oznamovatelé šetří nejen veřejné i soukromé finanční prostředky, ale mohou přispět rovněž k ochraně veřejného zdraví, zachraňovat životy, pomoci předcházet ekologickým katastrofám atp.

Smyslem jejich ochrany je proto vytvořit takové prostředí, ve kterém se nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispět tak k ochraně nejen veřejného zájmu. Takto nastavený systém nebude sloužit jen k ochraně oznamovatelů, ale bude rovněž působit preventivně vůči protiprávnímu jednání obecně.

V této souvislosti byly přijaty zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a zákon č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů.

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti, o kterých zaměstnanci a osoby v podobném postavení za normálních okolností zaměstnavatele nebo příslušné státní orgány neinformují, a to zejména z obavy ze ztráty zaměstnání či jiného postihu.

V režimu uvedeného zákona lze oznamovat jednání, které:

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
  • porušuje samotný zákon o ochraně oznamovatelů,
  • porušuje právní předpisy nebo předpisy Evropské unie upravující oblasti vymezené evropskou směrnicí, jejichž společným jmenovatelem je ochrana zájmů Evropské unie. Jde např. o oblast zadávání veřejných zakázek, ochrany spotřebitele, předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu či oblast ochrany životního prostředí.

Anonymní oznámení nebudou v souladu s tímto zákonem řešena.

Své oznámení můžete podat:

  1. Ústně (osobně i telefonicky) pověřené osobě, odpovědné za přijímání oznámení a jeho vyřizování, kterou je v NTK: Ing. Michal Vymazal, whistleblowing@techlib.cz, tel.: 232 002 468; mobil: 602 123 946
  2. Písemně (elektronicky, nebo v listinné podobě) prostřednictvím níže uvedeného formuláře, nebo vložením do schránky č. 21 umístěné v recepci NTK a označené „whistleblowing NTK“.
 
Oznámení
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 
 

Oznámení můžete podat rovněž prostřednictvím externího oznamovacího systému, který spravuje Ministerstvo spravedlnosti na tomto portálu a kde rovněž naleznete veškeré informace o tomto zákonu.

 

Knihovna zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu s příslušnými interními pravidly.

 
 

Kontakt

Národní technická knihovna
Technická 6
160 80 Praha 6 - Dejvice
 

Ing. Michal Vymazal
whistleblowing@techlib.cz
232 002 468
602 123 946

Editor: Martin Novák Poslední změna: 2.8. 2023 13:08