Unikátní přístup k vědeckým poznatkům:

Spolupráce NTK, vysokých škol a ústavu Akademie věd přináší prvotřídní nabídku informačních služeb pro studenty a akademické pracovníky.

Centrum informační podpory vědy, výzkumu a vzdělávání

„Zatímco jinde se o úsporách a zefektivnění jen teoreticky debatuje, u nás, v dejvickém kampusu, se v tichosti integrují NTK, knihovna s největší českou sbírkou domácích a zahraničních dokumentů z oblasti techniky a aplikovaných přírodních a společenských věd s ní souvisejících a knihovny největší chemické vysoké školy v České republice (VŠCHT Praha), nejúspěšnějšího ústavu Akademie věd ČR (ÚOCHB AV ČR) a nejstarší a největší zemědělské školy v ČR (ČZU). Vytvářejí tak silné centrum informační podpory vědy, výzkumu a vzdělávání,“ uvedl Martin Svoboda. „Vše bez nákladného evropského projektu, jen ze zájmu účastníků o racionální a efektivní řešení. Úspory na technologiích, prostorech, personálu a především nákupu informačních zdrojů půjdou do milionů,“ zdůraznil.

Národní technická knihovna měla podle původních plánů vzniknout jako integrovaná instituce ze tří knihoven: Státní technické knihovny (STK), Ústřední knihovny ČVUT Praha a Ústřední knihovny VŠCHT Praha. Tento záměr však zůstal nenaplněn a teprve loňský podpis smlouvy o integraci mezi NTK a VŠCHT Praha, kterou se zakládá sdružení ChemTK, částečně naplnil memorandum z července 2001 rektorů ČVUT Praha, VŠCHT Praha a ředitele STK o vytvoření společné instituce, která by navázala na historickou tradici Knihovny vysokých škol technických.

„Oproti původnímu plánu nevzniká žádná nová právnická osoba, jde o propojení a sdílení služeb, které všechny zapojené instituce mohou efektivněji vykonávat společně. Budova NTK byla projektována a postavena s prostorovou i technologickou flexibilitou, která jí umožňuje co do prostorů, personálního i technického zázemí a vybavení současně sloužit jako kampusová knihovna širšímu spektru vysokých škol a ostatních institucí,“ doplnil M. Svoboda. „Naším cílem je využít synergie tohoto spojení a výrazně zlepšit kvalitu informačních služeb či zavést služby zcela nové, jak pro akademickou obec a studenty, tak i pro všechny zákazníky a návštěvníky NTK,“ uvedl.

„Ve spolupráci s NTK jsme schopni zefektivnit a zkvalitnit jak naše knihovní služby, tak akvizici a správu elektronických i tištěných informačních zdrojů. Studenti, pedagogové i ostatní zaměstnanci VŠCHT Praha považují NTK za přirozenou součást školy,“ uvedl rektor VŠCHT Praha Prof. Ing. Karel Melzoch, CSc.

Vzájemným propojením knihovnických služeb několika institucí však záměry NTK na podporu a rozvoj informačních služeb nekončí. „Dalo by se říci, že jde o první krok v mnohem rozsáhlejším plánu,“ prohlásil M. Svoboda. „V oblasti podpory informační infrastruktury výzkumu a vývoje, vzdělávání a veřejných informačních služeb existuje zřetelně artikulovaná poptávka (zejména Rady vlády pro VaVaI, vedení vysokých škol, vedení ústavů Akademie věd i dalších výzkumných organizací) po komplexním řešení. Kritická je zejména situace v efektivním nákupu a správě elektronických informačních zdrojů, kde současné programy podpory končí rokem 2017. Provázanost pořizování elektronických zdrojů s otevřeným přístupem k publikačním výstupům (OA) a s hodnocením kvality výzkumu vyžaduje změnu systémového přístupu na vládní úrovni. NTK je připravena se takovým centrem stát a připravovat pro to všechny potřebné podklady. Potřebuje však rozhodnutí na vládní úrovni, že je tím pověřena,“ přiblížil závěrem představy Národní technické knihovny její ředitel Martin Svoboda.

Kontakt

Sasha Skenderija
sasha.skenderija@techlib.cz
232 002 546

Důležité odkazy

Foto: Podepsání dohody mezi NTK a VŠCHT znamená mnohem užší spolupráci. Za účasti Tomáše Hrudy ji podepsal Martin Svoboda a Karel Melzoch.

Foto: Podepsání dohody mezi NTK a VŠCHT znamená mnohem užší spolupráci. Za účasti Tomáše Hrudy ji podepsal Martin Svoboda a Karel Melzoch. Foto: Ladislav Hovorka, VŠCHT.

 

Editor: Martin Novák Poslední změna: 29.5. 2017 09:05