3. Mezinárodní konference KRE 12

Individuální projekt národní Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, České vysoké učení technické v Praze a Národní technická knihovna Vás zvou na 3. ročník mezinárodní konference KRE (Knowledge, Research and Education).

V roce 2012 se chceme na naší čtyřiadvacetihodinové konferenci vrátit k problematice měření výzkumu, ale pojmout ji velmi pracovně. Konference bude součástí projektu Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací. Zazní zprávy o postupu projektu a o jeho klíčových aktivitách. Materiál pro přemýšlení o dalším postupu prací poskytnou přednášející z nám blízkých zemí, pokusíme se najít i dobrý příklad z české univerzity. Závěrečný panel by měl identifikovat dobře zdůvodněné a spravedlivé metody, které podpoří výzkum jako nutnou podmínku ekonomického rozvoje země a rozkvětu vysokoškolského vzdělávání. Konference poskytne dostatek prostoru pro odbornou debatu jak v kuloárech, tak při večerním společenském programu.

Martin Svoboda, ředitel NTK

Program

Níže najdete rozpis na čtvrtek, pátek i společenský večer.

 Čtvrtek, 4. října 2012

registrace a informace 11:00 - 16:30
šatna 11:00 - 18:00
pokladna: 12:00 - 13:00, 14:30 - 15:00


13:00 – 13:05

zahájení konference a uvítání účastníků konference
Martin Svoboda, Národní technická knihovna

Projekt Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací
moderuje: Bohumil Kratochvíl, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, CZE

13:05 – 13:35

Stanislava Hronová, Vysoká škola ekonomická v Praze, CZE
Projekt Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací – naděje a očekávání

13:35 - 14:15

Daniel Münich, CERGE-EI, CZE
Zásady hodnocení

14:15 - 14:30

diskuse

14:30 - 15:00

přestávka, občerstvení

15:00 - 15:40

Jiří Rákosník, Matematický ústav Akademie věd ČR, CZE
Zásady institucionálního financování

15:40 - 16:20

Jitka Moravcová, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, CZE
Jak dál v hodnocení a financování vědy - doporučení mezinárodního auditu

16:20 - 16:35

diskuse

Společenský program - čtvrtek 4. října

16:45 - 17:30

komentované prohlídky Národní technické knihovny

19:00 - 23:30

slavnostní recepce

(Grégrův sál, 1. patro Obecního domu) 

 Pátek, 5. října 2012

registrace a informace 8:30 - 11:15
šatna 8:00 - 13:30
pokladna: 8:30 - 9:00

8:30 - 9:00

občerstvení

Hodnocení vědy v blízkých zemích
moderuje: Martin Svoboda, Národní technická knihovna, CZE

9:00 – 9:30

Wojciech Fenrich, Varšavská univerzita, POL
New rules of evaluation of scholarly journals and scholarly institutions in Poland

9:30 - 10:00

Madis Saluveer, Estonian Research Council, EST

Research assessment and institutional financing in Estonia: 20 years of experience

10:00 – 10:30

Juraj Černák, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích, SVK
Úloha scientometrických kritérií pri tvorbe rozpočtu a kvalifikačnom raste na UPJŠ

10:30 - 11:00

Gunnar Sivertsen, The Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education, NOR
Experiences with a bibliometric indicator for performance-based funding of research institutions in Norway

11:00 - 11:30

přestávka, občerstvení

11:30 – 12.30

panelová diskuse (video, přepis diskuse)

moderuje: Petr Ráb, Akademie věd ČR, CZE

12.30

závěr - Martin Svoboda, Národní technická knihovna, CZE

Přednášky a přednášející

Na 3. ročníku konference KRE se představí Juraj Černák, Wojciech Fenrich, Stanislava Hronová, Jitka Moravcová, Daniel Münich, Jiří Rákosník, Madis Saluveer a Gunnar Sivertsen.

Juraj Černák: Význam niektorých scientometrických kritérií pri tvorbe rozpočtu a kvalifikačnom raste na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika

prezentace pdf (1,1 MB), ppt (12,4) MB
video mp4 (98 MB)

Abstrakt

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach počtom študentov (cca 8 700) patrí medzi menšie verejné vysoké školy v Slovenskej republike. Hlavnú časť jej príjmov (cca 2/3) predstavuje priama štátna dotácia. Jej výšku určuje každoročne upravovaná Metodika rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám (http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=377). Ako vstupné údaje do tejto metodiky vstupujú viaceré údaje súvisiace s úrovňou vedeckovýskumnej činnosti ako sú výsledky ostatnej komplexnej akreditácie, objem získaných finančných prostriedkov za domáce, resp. zahraničné granty, ale aj publikačná činnosť zamestnancov a študentov univerzity a ďalšie. Publikačná činnosť ako scientometrické kritérium sa začalo používať v metodike rozpočtu od roku 2005 a jej váha pri určení výšky štátnej dotácie v ostatnom období výrazne narástla, takže má motivačný charakter smerom k univerzitám. Publikačná činnosť predstavuje významný aspekt aj pri kvalifikačnom raste zamestnancov univerzity. Požiadavky, ktoré musí spĺňať uchádzač o tituly docent a profesor, sú rámcovo definované viacerými legislatívnymi dokumentmi a podrobne sú rozpracované Vedeckou radou univerzity. Kvalifikačný rast zamestnancov je významný aj pre samotnú univerzitu, nakoľko existujúca kvalifikačná štruktúra takisto ovplyvňuje výšku štátnej dotácie. V rámci prednášky sa predstaví význam publikačnej činnosti ako jedného z scientometrických kritérií v živote univerzity, spôsob jej evidencie na úrovni Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, ako aj univerzity a s tým spojené klady a zápory.

Juraj Černák je profesorom anorganickej chémie na Univerzite P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenská republika. V roku 2007 bol vymenovaný za prorektora pre vedu a výskum, predtým pôsobil ako vedúci Katedry anorganickej chémie (1998-2003) a prodekan pre vedu a výskum na Prírodovedeckej fakulte (2003-2008). Predmetom jeho vedeckého záujmu sú predovšetkým molekulové magnety na báze koordinačných zlúčenín s dôrazom na ich kryštálovú štruktúru a koreláciu kryštálovej štruktúry a magnetických vlastností. Ako prorektor bol spoluzodpovedný za realizáciu procesu komplexnej akreditácie Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a získal značné skúsenosti pri využívaní rôznych scientometrických kritérií v akademickom prostredí.

Wojciech Fenrich: New rules of evaluation of scholarly journals and scholarly institutions in Poland

prezentace pdf (1 MB), ppt (2,9 MB)
video mp4 (109 MB)

Abstrakt

Recent amendments to laws on Polish science and higher education have resulted in changes in the system of evaluation of both research institutions and scholarly journals. The final result of the assessment will be a new categorization of academic units. As the majority of scientific institutions in Poland are publicly funded, new criteria will have significant impact on their financing. The next evaluation will be conducted in 2013 and will be supported by currently developed computer applications. The address will present the rules of evaluation of journals and research units in Poland and will iscuss the main allegations made against them.

Wojciech Fenrich - works in Centre for Open Science, a unit of Interdisciplinary Centre for Mathematical and Computational Modelling, University of Warsaw. As the main analyst of the Polish Scholarly Bibliography, he is co-responsible for the development of a bibliographic part of the Polish Current Research Information System. As a qualitative sociologist and researcher, he has been involoved in various studies in the area of science, technology and society.

Stanislava Hronová: Projekt Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací – naděje a očekávání

prezentace pdf (223 kB), ppt (252 kB)
video mp4 (109 MB)

Abstrakt

Metodika hodnocení výsledků výzkumu a vývoje (později metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací) používaná v ČR prošla od roku 2004 celou řadou změn, které ale neměnily podstatu původně ne příliš vhodně nastaveného systému. Deformace, které takové hodnocení přinášelo, se plně projevilo v okamžiku, kdy na výsledky hodnocení bylo bezprostředně navázáno rozdělování prostředků na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. Diskuse v odborné komunitě o dalším směřování metodiky hodnocení, negativní efekty jejího působení ve výzkumných organizacích, (v té době) dílčí výstupy Mezinárodního auditu systému VaVaI v ČR vedly v roce 2011 Radu pro výzkum, vývoj a inovace k přijetí Dlouhodobých principů hodnocení výsledků výzkumných organizací. Tyto principy v zásadě naplňuje projekt IPn Metodika, který by měl vědecké komunitě i státní správě přinést metodiku hodnocení výzkumných organizací, ale i systému výzkumu a vývoje v ČR respektující mezinárodní standardy a oborové odlišnosti a vycházející z kvantitativních i kvalitativních kritérií.

Stanislava Hronová je profesorkou statistiky a prorektorkou pro vědu a výzkum na Vysoké škole ekonomické v Praze, členkou Rady pro výzkum, vývoj a inovace. Dlouhodobě se věnuje problematice hodnocení a financování výzkumu a vývoje, je odborným garantem klíčové aktivity Velké pilotní ověřování v IPn projektu Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI.

Jitka Moravcová: Jak dál v hodnocení a financování vědy – doporučení mezinárodního auditu

prezentace pdf (255 kB), ppt (283 kB)
video mp4 (193 MB)

Abstrakt

V období 2010-2011 realizovala britská společnost Technopolis Group spolu se svými partnery hlubokou a komplexní analýzu celého systému výzkum-vývoj-inovace (VaVaI) v naší republice. Výsledkem jsou výjimečné dokumenty, které nám poprvé nabízejí nezávislý pohled mezinárodně uznávané autority s rozsáhlými zkušenostmi v oblastech řízení, hodnocení a financování výzkumu a vývoje. Výsledky auditu jsou velmi dobrým výchozím bodem pro takovou aktualizaci strategických dokumentů jako je Reforma systému VaVaI nebo Národní politika VaVaI, která povede ke skutečnému zefektivnění systému VaVaI a přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky. Všechny dokumenty jsou veřejně dostupné na webových stránkách MŠMT http://audit-vav.reformy-msmt.cz/. V příspěvku budou uvedeny nejzávažnější doporučení týkající se řízení VaVaI, financování a hodnocení na všech úrovních.

Jitka Moravcová je profesorkou organické chemie na VŠCHT Praha. Vystudovala VŠCHT Pardubice (nyní Univerzita Pardubice), kde získala i doktorát. Na FPBT VŠCHT Praha pracuje od roku 1980 a vědecky je zaměřena na syntézu derivátů sacharidů s potenciální biologickou aktivitou. Přednáší ve všech stupních vysokoškolské výuky, je školitelkou doktorských a diplomových prací. V letech 2005-2007 byla prorektorkou pro vědu a výzkum, v období 2000-2006 byla vedoucí Ústavu chemie přírodních látek. Je členkou řady vědeckých a oborových rad. Je odbornou garantkou IPn projektů MŠMT „Audit“ a „Metodika“.

Daniel Münich: Zásady hodnocení

prezentace pdf (925 kB), ppt (707 kB)
video mp4 (156 MB)

Abstrakt

Cílem Ipn projektu "Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací" (Ipn Metodika) je v horizontu od roku 2015 nahradit stávající Metodiku hodnocení výsledků výzkumných organizací efektivnějším a na mezinárodní standardy kvality orientovaným systémem institucionálního hodnocení. Nové hodnocení v podobě informovaného peer-review bude reflektovat doporučení Ipn Audit a bude vycházet i z Dlouhodobých principů hodnocení přijatých RVVI. Nově připravovaný systém bude charakterizovat kombinace kvantitativního a kvalitativního hodnocení výstupů a přínosů tvůrčí činnosti výzkumných organizací (VO) s jasnými, do budoucnosti orientovanými ukazateli umožňujícími hodnotit dynamiku jejich rozvoje, bude posuzovat výstupy výzkumných organizací z hlediska jejich kvality, relevance, dopadu a efektivnosti, bude respektovat oborové a institucionální odlišnosti, umožní periodické hodnocení výkonnosti jak českého systému VaVaI jako celku, tak i jeho jednotlivých komponent v porovnání se světovými standardy všude tam, kde existují. Výsledky hodnocení mají umožnit strategické řízení jak na úrovni státní správy, tak i na úrovni jednotlivých institucí a pracovišť. Proces hodnocení bude navržen jako silně odolný proti nepotismu a bude mít silnou oporu v kvalitních hodnotitelích ze zahraničí a bibliometrické podpoře.

Daniel Münich je docentem na CERGE-EI, společném akademickém pracovišti Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR a Centra pro ekonomický výzkum a doktorská studia Univerzity Karlovy. Vystudoval elektrotechnickou fakultu na ČVUT, doktorát v ekonomii získal na Univerzitě Karlově. Dlouhodobě se zabývá problematikou institucionálního hodnocení a financování výzkumu.

Jiří Rákosník: Zásady institucionálního financování

prezentace pdf (264 kB), ppt (237 kB)
video mp4 (107 MB)

Abstrakt

Systém financování výzkumných institucí z veřejných prostředků v České republice prošel od r. 1990 složitým vývojem a zejména v posledním desetiletí dospěl do velmi neuspokojivého stavu. Rozhodování o tom komu a v jaké výši přidělit institucionální podporu pro výzkum a vývoj postrádá strategické informace. Opírá se o pouhé mechanické sledování výstupů s pravidly měnícími se z roku na rok. Hrubé nedostatky rozhodovacího systému jsou kompenzovány nesystémovými opatřeními. Jedním z hlavních cílů individuálního projektu národního „Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI“ je navrhnout mechanismy efektivního financování výzkumných institucí z veřejných prostředků, které se budou opírat o nový systém hodnocení výzkumných organizací, budou klást důraz na excelenci, motivaci a střednědobou stabilitu.

Jiří Rákosník je vědeckým pracovníkem v oddělení topologie a funkcionální analýzy Matematického ústavu AV ČR v Praze. Jeho odborné zájmy zahrnují matematickou analýzu (především teorii prostorů funkcí a její aplikace), digitalizaci odborné literatury a tvorbu digitálních matematických knihoven. V letech 2001–2009 byl členem předsednictva Akademické rady Akademie věd ČR zodpovědným za koncepční ekonomické otázky. V této pozici získal značné zkušenosti v oblasti legislativy a financování výzkumu a vývoje. Je členem projektového týmu IPn „Mezinárodní audit systému VaVaI v ČR a implementace jeho závěrů do strategických dokumentů“ a odborným garantem klíčové aktivity Systém financování v IPn „Efektivní systém hodnocení a financování VaVaI“.

Madis Saluveer: Research assessment and institutional financing in Estonia – 20 years of experience

prezentace pdf (1,2 MB), ppt (1,55 MB)
video mp4 (102 MB)

Abstrakt

The Estonian R&D and higher education system have undergone profound  changes over the last 20 years. The institutional reforms in 1990s, continuous evaluation of R&D activities at various levels, focus on  high-quality research, and recent investments into the development of  R&D infrastructure have increased the competitiveness of Estonian research and researchers internationally.  The presentation will tackle the issues of types, scope and frequency of research evaluations in Estonia, use of “metrics” in research assessment as well as the impact of evaluation outcomes upon the research funding system.

Dr Madis Saluveer is Head of Department of Research Funding at the Estonia Research Council. He has wide R&D related experience having worked for 17 years as a researcher and lecturer, later as a university research administrator dealing with sponsored research, EU framework programmes and strategic planning. Over the last 7 years he has been involved in research funding, research evaluation, peer review, and scientometric issues on the national level.

Gunnar Sivertsen: Experiences with a bibliometric indicator for performance-based funding of research institutions in Norway

prezentace pdf (1,9 MB), ppt (3,72 MB)
video mp4 (85 MB)

Abstrakt

In 2005, Norway implemented a performance based funding model for the Higher Education Sector with a weighted indicator based on complete data (in journals, series and books) for the scientific publication output at the level of institutions. A similar indicator was implemented in Denmark and Flanders (Belgium) in 2009 and is presently being developed in Finland for implementation in 2015. Norway has recently made all publicly funded research institutions outside the Higher Education Sector use the indicator as well. The data source for the indicator is a national Current Research Information System which is partially supported by import from other relevant sources, such as the ISI Web of Science.

An evaluation of the indicator took place in Denmark in 2012. Another one will soon start up in Norway. I will describe how the indicator was designed and report from the experiences with it since 2005, partly by referring the main concerns, discussions and criticisms and partly by demonstrating trends empirically with bibliometrics.

Gunnar Sivertsen is Research Professor at the Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education (NIFU) in Oslo, where he is head of the bibliometric research group. He has been a consultant to Danish and Norwegian authorities in developing and implementing a bibliometric indicator for performance-based funding of research institutions. He chaired the committee that in 2008 described the basis for the national Current Research Information System (CRIStin) in Norway. He took part in the Norwegian initiative behind the OECD report Performance-based Funding for Public Research in Tertiary Education Institutions (OECD Publishing 2010), and he has chaired a working group appointed by the European Science Foundation to look for solutions for comprehensive bibliometric data coverage in the social sciences and humanities, including the possible future of the European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Registrace a platby

Registrace byla uzavřena.

Vyplněný registrační formulář odešlete prosím nejpozději do 27. září 2012. Obratem obdržíte na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce výzvu k dokončení registrace (odkaz na pdf s podklady k platbě účastnického poplatku). Pokud Vám tato výzva nebude doručena do 48 hodin nebo si přejete poplatek zaplatit v hotovosti na konferenci, kontaktujte nás na adrese kre@techlib.cz.

Registrační pult pro účastníky konference bude otevřen ve čtvrtek 4. října 2012 od 11.00 v předsálí Ballingova sálu (vstup NTK4).

Účastnický poplatek

pro účastníky z České republiky                 1 200 Kč

pro účastníky ze zahraničí                            50,- EUR (vč. DPH)

Poplatek zahrnuje vložné, prohlídku Národní technické knihovny a slavnostní recepci.
Poplatek uhraďte nejlépe bankovním převodem do 27. září 2012 na adresu a číslo účtu příjemce platby:  

Národní technická knihovna
Technická 6
160 80 Praha 6 – Dejvice

Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
účet/account: 8032031/0710
IBAN: CZ83 0710 0000 0000 0803 2031
SWIFT: CNBACZPP

Variabilní symbol: do variabilního symbolu uveďte vygenerované registrační číslo (ve formátu 0001XXX), najdete je na výzvě k úhradě účastnického poplatku. Do zprávy pro příjemce uveďte JMÉNO a PŘÍJMENÍ osoby, za kterou byl poplatek uhrazen.

Upozorňujeme, že veškeré bankovní poplatky hradí účastník.

Daňový doklad Vám bude vydán u registračního pultu 4. října.

Poplatek lze uhradit i v hotovosti během konference (tuto alternativu oznamte prosím do 27. září na kre@techlib.cz).

Vrácení účastnického poplatku

Pokud odřeknete účast písemnou formou nejpozději do 24. září 2012, vrátíme vám 100 % uhrazené částky, odřeknete-li účast 25. září - 3. října, vrátíme vám 50 % uhrazené částky. Po 4. říjnu 2012 je poplatek nevratný. Poplatek je možné převést na jinou osobu v případě, že se registrovaný účastník nebude moci konference zúčastnit.

Užitečné informace

Níže najdete užitečné informace o dopravě do Národní technické knihovny a ubytování v jejím okolí.

Doprava z letiště

Účastníci si sami zajišťují dopravu na místo konání konference. Z letiště Praha – Ruzyně do Národní technické knihovny a zpět se dostanou nejsnadněji autobusem nebo taxíkem.

  • Autobusy: linka 119 jezdí z letiště Ruzyně každých 10-20 minut z autobusového nástupiště před terminálem 1 (letiště Ruzyně) a končí  hned  vedle vchodu do metra (konečné trasy A - "Dejvická"). Autobusy jezdí od cca 04:00 do 23:30, cesta trvá přibližně 25 min; jízdenka stojí 24 Kč. Můžete také použít speciální autobusovou AE linku (Airport Express), která jezdí přímo na konečnou stanici trasy metra A - na stanici "Dejvická" (cena 30 Kč).
  • Taxi: doporučujeme používat oficiální taxi, která parkují hned před východem z obou terminálů (AAA). Jízda taxíkem na místo konání konference, resp. do doporučených hotelů trvá přibližně 10 minut a stojí kolem 300 Kč.
  • Další informace: http://www.dpp.cz/doprava-na-letiste/

Doprava z Hlavního (Wilsonova) nádraží

 Pro dopravu z Hlavního nádraží použijte metro - červenou trasu C ve směru "Háje" a ve stanici "Muzeum" přestupte na zelenou trasu A. Pokračujte až do konečné stanice "Dejvická".

Doprava z autobusového nádraží Florenc

Pro dopravu z autobusového nádraží Florenc je nejvhodnější metro. Použijte červenou trasu C ve směru "Háje" a ve stanici "Muzeum" přestupte na zelenou trasu A. Pokračujte až do konečné stanice "Dejvická".

Doprava do centra města

Doprava do centra města je snadná a pohodlná, obyčejně metrem (zelená trasa A, tři stanice na Staroměstskou a pět stanic na Muzeum). Můžete si koupit tři druhy jízdenek: celodenní jízdenka za 110 Kč platí 24 hodin, jednorázová jízdenka za 32 Kč platí 75 minut od jejího označení, jednorázová jízdenka za 24 Kč platí 30 minut od označení. Jízdenku lze použít pro všechny druhy dopravních prostředků - metro, autobusy a tramvaje. Jízdenka musí být označena před prvním vstupem do značeného prostoru metra nebo po prvním vstupu do autobusu, příp. tramvaje. Lze ji zakoupit v automatech, ve stanicích metra, prodejnách tabáku, v novinových kioscích či prostřednictvím mobilního telefonu. 

Další informace: http://www.dpp.cz/

Ubytování

Ubytování si účastníci konference zajišťují sami. Seznam ubytovacích kapacit v dosahu Národní technické knihovny:

Hotel DAP*** (Dům Armády Praha)

Adresa: Vítězné náměstí 684/4, 160 00 Praha 6-Dejvice

Tel. + 420 973 211 444, + 420 973 211 422

http://www.daphotel.cz

Hotel Denisa****

Adresa: Národní obrany 33, 160 00 Praha 6-Dejvice

Tel. + 420 224 318 969

http://www.hotel-denisa.cz

Diplomat Hotel**** Praha

Adresa: Evropská 15, 160 41 Praha 6-Dejvice

Tel. + 420 296 559 212, + 420 296 559 178, + 420 296 559 213

http://www.diplomathotel.cz/cz/home

Crowne Plaza****, Prague

Adresa: Koulova 15, 160 45 Praha 6-Dejvice

Tel. + 420 296 537 111

http://www.austria-hotels.at/cz/crowne-plaza/index.html

Masarykova kolej***

Adresa: Thákurova 1, Praha 6

Tel. +420 233 051 111

http://www.studenthostel.cz/

Další užitečné informace

Konferenční sál má kapacitu 196 míst v hledišti a 50 míst na balkóně. 182 míst v hledišti nabízí připojení notebooků k elektrické a datové síti; sál je pokryt bezdrátovou sítí s přístupem na internet (dva přístupové body 802.11abg). http://www.techlib.cz/cs/640-konferencni-prostory-ballinguv-sal/. Sál je bezbariérový, nabízí vlastní zázemí šatny a vlastní toalety. V přízemí je propojen s tzv. Noční studovnou, ve které probíhá občerstvení během přestávek.

Více informací o Praze:

http://www.praha.cz/

http://praha.eu/jnp/cez/home/index.html

KRE 12 logo

Kontakt

Lenka Patoková

 lenka.patokova@techlib.cz

 +420 232 002 535

Důležité odkazy

Galerie

02 KRE 12
03 KRE 12
04 KRE 12
05 KRE 12 Svoboda
06 KRE 12 Kratochvil
07 KRE 12 Hronova
08 KRE 12 Munich
09 KRE 12 Munich
10 KRE 12
11 KRE 12
12 KRE 12
13 KRE 12
14 KRE 12 Rakosnik
15 KRE 12 Rakosnik
16 KRE 12 Moravcova
17 KRE 12
18 KRE 12 Obecni dum
19 KRE 12 Obecni dum
20 KRE 12 Obecni dum
21 KRE 12 Obecni dum
22 KRE 12 Obecni dum
23 KRE 12 Obecni dum
24 KRE 12 Obecni dum
25 KRE 12 Fenrich
26 KRE 12 Fenrich
27 KRE 12 Saluveer
28 KRE 12 Saluveer
29 KRE 12 Cernak
30 KRE 12 Sivertsen
31 KRE 12 Sivertsen
32 KRE 12
33 KRE 12 panel
34 KRE 12 panel
35 KRE 12 Rab
36 KRE 12 panel
37 KRE 12 panel
01 KRE 12

Dárci a partneři

Editor: Martin Novák Poslední změna: 28.6. 2016 09:06