Technické normy

Dozvíte se zde, jak se normy třídí, kde takovéto dokumenty hledat, jak je správně citovat, případně kde si můžete takovou normu pořídit. V závěru tohoto průvodce najdete odkazy na referenční zdroje a důležité webové stránky.

Terminologie

Norma

je dokument vytvořený na základě konsenzu a schválený uznaným orgánem, poskytující pro všeobecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo charakteristiky činností nebo jejich výsledků a zaměřený na dosažení optimálního stupně uspořádání v dané souvislosti.

Normy mají být založeny na společných výsledcích vědy, techniky a praxe a zaměřeny na dosažení optimálního společenského prospěchu.

Definici tohoto i dalších pojmů z oblasti technické normalizace naleznete v normě:

ČSN EN 45020:2007. Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník. Praha: Český normalizační institut, 2007-06-01. Třídící znak 01 0101.

Tvorba norem

O tvorbě norem ČSN si můžete přečíst na stránkách České agentury pro standardizaci (ČAS), která od 1.1.2018 přebírá všechny činnosti související s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem.

Pokud Vás zajímá tvorba zahraničních norem ISO, veškeré informace naleznete na stránkách Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).

Třídění technických norem

České technické normy jsou rozděleny do tříd a skupin. Každá norma je označena zkratkou ČSN a šesti číslicemi (tzv. třídicím znakem). První dvě číslice označují třídu. Druhé dvě číslice označují skupinu v rámci třídy. Poslední dvě číslice jsou pouze pořadové.

Seznam všech tříd norem ČSN

Každá evropská či mezinárodní norma (označena např. EN, ETSI, ISO, IEC), která je přejata do soustavy českých norem, se stává normou ČSN. Podíl těchto norem tvoří cca 90 % z celkové roční produkce technických norem u nás.

Evropské či mezinárodní normy jsou přejímány do soustavy ČSN (i s označením, které je doplněno zkratkou ČSN) těmito způsoby:

Vzory a příklady označení technických norem

Pro mezinárodní třídění norem se používá klasifikace ICS (International Classification for Standards).

K dispozici volně ke stažení je i kompletní příručka ICS kódů.

Elektronický přístup k normám ČSN v NTK

 • NTK předplácí databázi ČSN online, která je dostupná z vyhrazených počítačů ve Studovně časopisů ve 3. NP.
 • Databáze zpřístupňuje všechny platné normy, vydané ČNI (dnes ÚNMZ) a normy neplatné, které pozbyly platnosti po roce 1997, pokud byly zdigitalizovány.
 • Obsahuje všechny normy s přívlastkem ČSN, dále některé ISO normy a EN (přejaté evropské normy).
 • Normy si můžete prohlížet i jako neregistrovaný návštěvník NTK.
 • Z licenčních důvodů bohužel není možné normy tisknout ani jinak rozmnožovat, tzn. nelze je bezúplatně kopírovat, ani zasílat elektronické kopie e-mailem (nebo jinou elektronickou cestou). Omezení ohledně půjčování norem vychází ze zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tištěné normy v NTK

 • Ve fondu NTK naleznete přes 38 500 tištěných technických norem ČSN.
 • Fond obsahuje veškeré ČSN normy, které byly vydány do konce roku 2003 a také normy s účinností od 1. 1. 2004.
 • Jsou umístěny v podzemních skladech NTK a jsou dostupné na vyžádání k prezenčnímu studiu ve studovně časopisů na 3. NP.
 • Pokud ve fondu NTK nenaleznete tištěnou normu ČSN a domníváte se, že bychom ji měli vlastnit, můžete navrhnout její zakoupení.
 • Na základě licenčních podmínek není u norem povoleno jejich kopírování, skenování ani fotografování.

Organizace uložení fondu norem:

Normy jsou řazeny do tříd, následně do skupin a v rámci skupin podle čísla normy.

Bohužel v NTK nenajdete tištěné oborové, podnikové ani zahraniční normy, pokud nebyly přejaty do soustavy ČSN!

Elektronický přístup k zahraničním normám v NTK

Přístup k plným textům vybraných zahraničních norem v NTK je v současnosti od vydavatelů IEEE, IEEE/ASTM a SMPTE přes rozhraní databáze IEEE Xplore Digital Library. Pro přístup do databáze je nutno se v NTK registrovat.

Dále NTK zajišťuje přístup do databáze IHS Engineering Workbench. Jedná se o rozsáhlou databázi zahraničních technických norem (ASTM, ASME, ISO, DIN, CEN a dalších) v aktuálním znění i všech revizích čítající přes 1,6 milionů záznamů. Předplatné NTK zahrnuje přístup do plných textů norem ASTM z kolekce ASTM 04.08 Soil and Rock (I): D421 - D5876. Dále je možné prohlížet bibliografické záznamy všech dostupných norem v databázi. Přístup do databáze je možný i bez registrace z počítačů ve Studovně časopisů na 3. NP. V případě problémů s přístupem kontaktujte knihovníka konajícího službu ve Studovně časopisů.

Normy v jiných knihovnách

Moravská zemská knihovna v Brně vlastní sbírku tištěných norem ČSN do roku 2011. Od tohoto roku pouze výběrově. Ve studovně jsou rovněž přístupné k nahlédnutí v tištěné podobě odvětvové normy TPG (plynárenství - povinný výtisk) a TNV (vodní hospodářství - výběrově).

Rovněž vlastní sbírku německých norem DIN z let 1993-2000 včetně návrhů a předběžných norem. K dispozici ke studiu je i neúplný fond z let 1978-1992.

Ústřední knihovna ČVUT také zajišťuje přístup k normám. Rozsah předplatného do databáze IHS se u NTK a ČVUT může lišit. Zvláště studenti a zaměstnanci ČVUT mohou zkusit také vyplnit následující formulář.

Knihovna České zemědělská univerzity v Praze zajišťuje studentům a pedagogům přístup do databáze ČSN online. Vzdálený přístup k databázi je umožněn studentům a pedagogům Technické fakulty, Fakulty životního prostředí a Fakulty lesnické a dřevařské. Studenti a pedagogové ostatních fakult mohou databázi využít na vybraných počítačích ve Velké studovně Knihovny. Plné texty norem lze číst, nelze je však stahovat. Normy lze také získat na vyžádání přímo v knihovně jako součást rešerše nebo i samostatně (možnost tisku).

Vyhledávání norem ČSN v databázi ČSN online

Existuje několik způsobů, jak vyhledat normu, kterou potřebujete. Tím nejsnazším je použít k vyhledání číslo normy nebo slova z názvu.

Při použití Rychlého hledání vyhledávání funguje pouze podle označení normy (např. ČSN ISO 7220, popř. pouze čísla normy). Pro vyhledávání pomocí názvových údajů či klíčových slov, musíte použít Podrobné vyhledávání.

Nenašli jste normu v ČSN online?

Nabízíme vám několik tipů, jak postupovat:

 • Ujistěte se, že před zadáním dotazu je formulář čistý a neobsahuje žádné údaje.
 • Nepoužívejte znaky pro rozšíření (tj. *,? apod.). U vyhledávání podle názvu lze použít pouze kořeny slova (např. metod staveb).
 • Systém reaguje na diakritiku, proto používejte přesné pravopisné termíny.
 • Dejte si pozor na volbu platných a neplatných norem v případě, že hledáte neplatnou normu!

Nejčastější problémy:

 • Nezobrazil se plný text, ačkoli je norma platná a vidíte ikonu PDF?
  Požádejte o pomoc knihovníka ve studovně, aby Vás odhlásil a znova přihlásil do databáze.
 • Norma je neplatná a v databázi nevidíte plný text?
  NTK má i tištěný fond norem od roku 1948 dostupný ve skladu na vyžádání k prezenčnímu studiu ve studovně časopisů na 3. NP.
 • Norma je zahraniční, oborová anebo jiného typu a NTK ji nemá ve fondu?
  MZK v Brně uchovává německé normy DIN z let 1993 – 2000, výběrově také z let 1978 – 1992, ale pouze k prezenčnímu studiu. Pokud hledáte normu jinou, můžete si ji zakoupit přes specializované poskytovatele norem nebo navštívit Zákaznické centrum České agentury pro standardizaci – Na Žertvách 132/24, 180 00 Praha 8, které prodej rovněž zprostředkovává.

Citování norem dle normy ČSN ISO 690

Specifickým znakem technických norem je jejich označení a číslo, které uvádíme jako první. Pořadí dalších údajů v citaci se poté rovná údajům, pomocí kterých citujeme i ostatní tištěné dokumenty.

Označení normy. Název: podnázev. Vydání. Místo vydání: Nakladatel, Datum publikování (ve tvaru YYYY-MM-DD). Dostupnost a přístup (u elektronických standardů). Poznámky.

Údaje o označení, názvu, místu a vydavateli normy jsou povinné, poznámky jsou volitelné. Do poznámek můžete uvést např. informace o třídícím znaku, platnosti normy, apod., např.:

ČSN ISO 3584:1975. Silniční vozidla. Upevnění mechanických spojovacích zařízení na zadním příčném nosníku nákladních automobilů. Praha: Český normalizační institut, 1993-12-01. Třídící znak 303669. Platnost ukončena 1. 10. 2002.

K citování můžete rovněž použít generátory citací na portálu Citace.com nebo Vydavatelství VŠCHT Praha. Pro registrované uživatele NTK nabízíme možnost generovat a spravovat své citace v citačním manažeru Citace PRO, do kterého se přihlásite vašimi přihlašovacími údaji pod ikonou NTK - Národní technická knihovna.

V případě problémů s citováním se vždy můžete obrátit na naše informační specialisty.

Užívání norem (obrázků, textu) v závěrečných pracích apod.

Obsah norem je možné využívat různými způsoby, jen je třeba stále myslet na ochranu autorských práv, a pokud je to třeba, domluvit se na pravidlech užití s vydavatelem normy. Pravidla pro české normy stanoví Pokyn k podání žádosti o udělení souhlasu k rozmnožování a rozšiřování (citování) částí české technické normy nebo technické normalizační informace.

Žádost o udělení souhlasu si stáhněte zde:

Žádost o souhlas s rozmnožováním a rozšiřováním - bezúplatně

Žádost o souhlas s rozmnožováním a rozšiřováním - za úplatu

Na udělení souhlasu není právní nárok.

Podrobné informace k tomuto tématu najdete na následujícím odkazu.

Česká agentura pro standardizaci (ČAS)

 • Prodej autorizovaných kopií mezinárodních a zahraničních norem
  ČAS zhotovuje tzv. autorizované kopie norem za katalogové ceny. Tato praxe se týká především norem ISO, IEC, DIN, BS, ASTM a STN.
 • Prodej kopií zrušených norem ČSN a Oborových norem ON
  ČAS vám zhotoví na vyžádání kopie zrušených ČSN a ON. Ty je třeba objednat v Zákaznickém centru, Biskupský dvůr 5, 110 00 Praha 1.

Česká agentura pro standardizaci nabízí také sponzorovaný přístup k vybraným normativním dokumentům. Jedná se o službu, která umožňuje přístup zdarma k vybraným normám na základě jednoduché registrace. Podmínky přístupu k ČSN normám zveřejněným v rámci tzv. sponzorovaného přístupu najdete zde. Největší podíl technických norem přístupných přes sponzorovaný přístup tvoří technické normy z oblasti stavebnictví sponzorované Ministerstvem pro místní rozvoj. Lze očekávat, že množství zpřístupněných technických norem se bude v průběhu následujících měsíců dále zvětšovat.

Oborové normy
byly v ČR k 31. prosinci 1993 zrušeny a částečně převedeny na normy podnikové. Lze si je objednat u autorizovaných prodejců norem.
Podnikové normy
dokumenty, které spadají do působnosti podniku a jsou jeho duševním majetkem. Nemají žádnou centrální evidenci ani distribuci.

Autorizovaní prodejci norem


Další smluvní prodejci technických norem

Katalogy a databáze norem


Další bibliografické báze technických norem a standardů

Evropské instituce

Mezinárodní a jiné zahraniční organizace

Původní autor: Marek Janik

Editor: Vojtěch Turek Poslední změna: 7.3. 2024 14:03