TAIWAN ACTS!

Architektura v sociálním dialogu


Termín výstavy

14. 2. 2023 - 26. 3. 2023

Otevírací doba

út - ne 10.00 - 18.00

Kde

Galerie NTK

Spolupráce na výstavě

Kabinet architektury

O výstavě

Výstava Taiwan Acts! mapuje vznikající stavební kulturu na Tchaj-wanu. Od ničivého zemětřesení v Ťi-ťi v září roku 1999 tam vzniklo bezpočet architektonických iniciativ, které se soustředily na sociální roli budov s cílem posílit rovnost a udržitelnost životních podmínek obyvatel země. Spíše než dominantní trendy v architektonické praxi nebo senzaci vyvolávající projekty mezinárodních „hvězdných architektů“ kniha zkoumá společensky angažované architektonické projekty skromnějšího rázu. Na rozdíl od převládajícího kapitalistického konzumerismu architektonické praxe, jímž byla prostoupena rozdělená tchajwanská společnost, tyto sociálně motivované iniciativy zahrnují cílená opatření nejen na zlepšení městské zástavby, ale také kulturních budov, občanské vybavenosti a bydlení na mnoha místech ostrova, a také velké množství projektů komunitního rozvoje.

Jako první výstava svého druhu, která vzešla z této kulturní sféry, spojuje více než sto vybraných pro-jektů rozdělených do pěti témat podle místa svého vzniku a přístupů, jež demonstrují. Přes svá odlišná měřítka i kontext společně vytvářejí soubor, který ukazuje, jak odborníci na design, architekturu a urbanismus reagují prostřednictvím svých disciplín na výzvy a omezení v konkrétních sociálních, ekonomických, politických a kulturních podmínkách. Ať je tato snaha řízena shora profesionály nebo vedena zdola laickými hnutími, svědčí o bezprostředním kontaktu jejích aktérů s tématy, jež hýbou společností, na které jim tolik záleží. Jejich společnou ambicí je prosazování spravedlnosti a férovosti v této společnosti, která je stále citelněji rozdělována na majetné a nemajetné.

Výstava se soustředí kolem pěti témat

Zpřístupňování míst v I-lanu

Architekt Šeng-jüan Chuang zahájil svou kariéru v roce 1994 v I-lanu, městě ležícím v severový-chodní části Tchaj-wanu, kde žil a pracoval se členy svého týmu z Fieldoffice Architects. Společně zde sehráli několik různých rolí jako iniciátoři, zprostředkovatelé, designéři a uživatelé mnoha veřejných městských projektů různých měřítek. S finanční podporou centrální vlády a souhlasem místních komunit svou činnost zaměřili na revitalizaci historického centra města I-lan. Hlavním smyslem této práce je uzdravení kolektivní paměti a představivosti, a obnovení identity obyvatel tohoto města.

Rozvíjení místních komunit

Ve druhém tématu je prezentováno deset projektů komunitního rozvoje: Komunitní plánování v Ťi-lungu, Kaosiungské břidlicové domy, Dětská knihovna, Javorová komunita, Komunita Nan-ťi-čang, Sdružení Nou-li, Stará ulice v obvodě Sin-chua, ekovesnice Tao-mi, Komunita I-wu a Městský obvod Ču-šan. Každý z těchto projektů je výsledkem setkávání členů komunity za účelem kolektivního po-stupu při řešení společných problémů prostřednictvím designu, architektury a urbanismu. Mezioboro-vé úsilí, které spojuje občanské lídry, aktivisty, angažované občany a odborníky, je zaměřeno na zlep-šení různých aspektů komunitních podmínek. Všechny projekty, v nichž je zastoupen jak městský tak venkovský kontext, odráží jedinečnost místa svého vzniku, jejich identitu a kulturu. Všechny osvětlují zásadní roli architektury v prosazování a podpoře participativní demokracie, udržitelného rozvoje, ochrany lidských práv, ekonomických příležitostí, rovnosti a sociální spravedlnosti, a posílení společ-nosti jako takové.

Budování autonomie architektury

Třetí téma představuje velmi individuální tvůrčí přístupy osmi architektonických firem. Jsou mezi nimi Atelier Or, behet bondzio lin architects, BMT Architects, Divooe Zein Architects, D.Z. Architects & Associates, ECG International Landscape consultants, EHS ArchiLab a HARMONIOUS Architects & Planners. Na jedné straně tyto projekty ukazují snahy architektů o konfrontaci se všeobecně převlá-dající konzervativní architektonickou praxí na Tchaj-wanu, a na straně druhé usilují o řešení konkrét-ních sociálních a ekologických problémů. Řešení nalézají díky tomu, že neústupně trvají na svých sociálních ideálech, které se promítají do jejich radikálních přístupů k navrhování a stavbě.

Stavby pro občany světa

V uplynulých dvaceti letech zasvětilo několik tchajwanských architektů svůj život a dílo oblasti hu-manitární architektury obecně, zejména však rekonstrukcím obydlí po přírodních katastrofách. Získali neocenitelné dovednosti a zkušenosti, které pak mohli uplatnit také v jiných částech světa. Jedním z nejpozoruhodnějších z nich je architekt Jing-čchun Sie, který se svým Atelierem-3 a jeho pobočkami za posledních dvacet let dokončil více než čtyři tisíce domů v oblastech jihovýchodní Asie, jež byly postiženy přírodními katastrofami. Další významnou osobností této scény je Kuo-čchou Čchen, který spolu se svými studenty z katedry architektury univerzity Š’-ťien postavil několik škol a domů ve venkovských oblastech Kambodže. Architekt Čen-jou Ťiou reagoval na syrskou uprchlickou krizi v Turecku tím, že se svým týmem Studia Čuo navrhl, postavil a spravoval Tchajwansko-reyhanlijské centrum pro občany světa v dalekém městě Reyhanli na hranicích Turecka a válkou zmítané Sýrie.

Obnova města Sin-ču

Sin-ču je město ležící na větrném pobřeží Tchaj-wanu s nejmladší populací na ostrově. S půl milionem obyvatel na ploše téměř 100 km2 je na tchajwanské poměry malým městem. Stejně jako většina ma-lých měst, také Sin-ču, trpělo nízkou kvalitou veřejných projektů, špatnou údržbou veřejných pro-stranství a nedostatkem přátelského prostředí pro pěší. Od roku 2014 tehdy nově zvolený starosta Č'-ťien Lin a jeho tým zadali sérii veřejných zakázek za účelem transformovat a regenerovat upadající městské panorama. Pět výše uvedených témat mapuje rozmanité přístupy napříč různými obory a ilustruje důležitost dialogu mezi architekturou a její společností pro dosažení pozitivních výsledků projektu ve prospěch společného humanistického zájmu lidstva. Jelikož tyto obavy sdílejí komunity po celém světě, je možné se z přístupů, jež jsou zde demonstrovány, poučit také v jiných částech světa. Tato výstava je jen výchozím bodem pro nezbytný, vzájemně obohacující dialog mezi rychle se rozvíjející mladou populací na Tchaj-wanu a zbytkem světa.

 
Plakát TAIWAN ACTS
 
 
 

Kurátor galerie

Milan Mikuláštík
  milan.mikulastik@techlib.cz
  773 653 825

Editor: Milan Mikuláštík Poslední změna: 23.2. 2023 10:02