ISSN pro tištěné pokračující zdroje

ISSN je přidělováno na základě písemné žádosti na příslušném formuláři a dokladu o tom, že publikace již vyšla nebo je připravena do tisku. Proto vydavatel zašle poštou spolu se žádostí jeden ukázkový výtisk (u titulů, které již vycházejí) nebo vyplní elektronický formulář, ke kterému  připojí pdf náhled titulního listu a tiráže, případně obálky u připravovaných publikací. 

ISSN lze přidělit pokračujícímu zdroji, vyhovuje-li následující definici:

  • Vychází periodicky pod stejným názvem bez předem stanovené doby ukončení.
  • Vychází v částech, jednotlivých sešitech nebo svazcích s číselným nebo chronologickým označením.
  • Splňuje požadavky zákona č. 46/2000 Sb.  ve znění pozdějších předpisů -  tiskového zákona  (pokud spadá do působnosti tohoto zákona).
  • Vydavatel publikace má sídlo na území ČR, sídlo musí být uvedeno v tiráži.
  • Je-li publikace současně vydávána na dvou a více různých nosičích (na papíře, CD, disketě, internetu aj.), přísluší každé verzi vlastní ISSN.

ISSN se nepřiděluje následujícím typům tištěných pokračujících zdrojů: 

inzertním a reklamním titulům, křížovkám, nabídkovým katalogům, titulům určeným velmi úzkému okruhu čtenářů, s malým rozsahem, titulům s úzce lokální tematikou, tj. zpravodajům obcí, měst, škol apod. Zdrojům, u nichž je podezření, že by mohly naplnit definici § 191, 355 a 356 trestního zákoníku (40/2009 Sb.).

Těmto zdrojům není ISSN přidělováno ani v případě, že vyhovují obecné definici pokračujícího zdroje. 
Rozhodnutí o přidělení či nepřidělení ISSN je z pověření Mezinárodního centra ISSN plně v kompetenci Českého národního střediska ISSN (ČNS ISSN).  

Povinnosti vydavatele

Vydavatel/editor je povinen dodržovat zejména následující pravidla stanovená systémem ISSN:

  • Vydavatel je povinen uvádět název, kterému je ISSN přidělováno, ve shodném znění na obálce, titulním listu a v tiráži. Případná změna názvu během vydávání vyžaduje přidělení nového ISSN. ISSN musí být publikováno v každém vydání titulu, má být umístěno na titulním listu, v tiráži, ev. na obálce.
  • Vydavatel je povinen poskytnout ČNS ISSN jeden ukázkový výtisk  nutný pro zpracování bibliografického záznamu do databáze, a to bezprostředně po vydání publikace.
  • Vydavatel je povinen spolupracovat s ČNS ISSN a na vyžádání předložit ke kontrole aktuální vydání registrovaných publikací.
  • Vydavatel je povinen ohlašovat ČNS ISSN veškeré změny ve vydávání (změna názvu, vydavatele, periodicity, ukončení vydávání apod.).
  • Vydavatel tištěného periodika, které spadá do působnosti tiskového zákona, je povinen dodržovat ustanovení tohoto zákona.
 
 
 

Kontakt

Národní technická knihovna 
České národní středisko ISSN 
Technická 6
160 80 Praha 6 - Dejvice

 232 002 440-1, 232 002 470
 issn@techlib.cz
http://www.issn.cz

Přístup do střediska ISSN vchodem NTK3 přes recepci.

 

Podmíky přidělení ISSN

 

Žádost o přidělení ISSN

 

Důležité odkazy

Editor: Poslední změna: 3.1. 2023 15:01