ISSN pro tištěné pokračující zdroje

České národní středisko ISSN přiděluje ISSN na základě písemné žádosti na příslušném formuláři a dokladu o tom, že publikace již vyšla nebo je připravena do tisku. Proto vydavatel zašle poštou spolu se žádostí jeden ukázkový výtisk (u titulů, které již vycházejí) nebo vyplní elektronický formulář, ke kterému  připojí pdf náhled titulního listu a tiráže, případně obálky u připravovaných publikací. Znění názvu uvedeného ve formuláři se musí shodovat s názvem na obálce, titulním listě a v tiráži. Přidělení ISSN je bezplatné. Středisko zapíše bibliografický záznam do databáze ISSN až po vydání 1. čísla nebo svazku.

ISSN lze přidělit pokračujícímu zdroji, vyhovuje-li následující definici:

 • Vychází periodicky pod stejným názvem bez předem stanovené doby ukončení.
 • Vychází v částech, jednotlivých sešitech nebo svazcích s číselným nebo chronologickým označením.
 • Splňuje požadavky zákona č. 46/2000 Sb.  ve znění pozdějších předpisů -  tiskového zákona  (pokud spadá do působnosti tohoto zákona).
 • Vydavatel publikace má sídlo na území ČR, sídlo musí být uvedeno v tiráži.
 • Je-li publikace současně vydávána na dvou a více různých nosičích (na papíře, CD, disketě, internetu aj.), přísluší každé verzi vlastní ISSN.

ISSN nemusí být přiděleno vždy, nepřiděluje se např. následujícím typům pokračujících zdrojů: 
inzertním a reklamním titulům, křížovkám, nabídkovým katalogům, titulům určeným velmi úzkému okruhu čtenářů, s malým rozsahem, titulům s úzce lokální tematikou, tj. zpravodajům obcí, měst, škol apod. Těmto zdrojům není ISSN přidělováno ani v případě, že vyhovují obecné definici pokračujícího zdroje. 
Rozhodnutí o přidělení či nepřidělení ISSN je z pověření Mezinárodního centra ISSN plně v kompetenci Českého národního střediska ISSN. 

Pozn.: ISSN lze využít k vytvoření čárového kódu GTIN 13 podle ČSN 97 7116. Podrobné informace na webu GS1 Czech Republic.

Povinnosti vydavatele

Bibliografické záznamy dokumentů a zdrojů, jimž bylo přiděleno ISSN, jsou ukládány do České národní databáze ISSN; ta je součástí mezinárodního Registru ISSN. Vydavatel/editor je proto povinen dodržovat zejména následující pravidla stanovená systémem ISSN:

 • Vydavatel je povinen poskytnout ČNS ISSN jeden ukázkový výtisk  nutný pro zpracování bibliografického záznamu do databáze, a to bezprostředně po vydání publikace.
 • Vydavatel je povinen spolupracovat s ČNS ISSN a na vyžádání předložit ke kontrole aktuální vydání registrovaných publikací.
 • Vydavatel je povinen ohlašovat Českému národnímu středisku ISSN veškeré změny ve vydávání (změna názvu, vydavatele, periodicity, ukončení vydávání apod.).
 • Vydavatel je povinen uvádět název, kterému je ISSN přidělováno, ve shodném znění na obálce, titulním listu a v tiráži. Případná změna názvu během vydávání vyžaduje přidělení nového ISSN.
 • O přidělení ISSN žádá vydavatel vyplněním a odesláním formuláře žádosti s přílohami.
 • ISSN musí být publikováno v každém vydání titulu, má být umístěno na titulním listu, v tiráži, ev. na obálce.
 • Vydavatel tištěného periodika, které spadá do působnosti tiskového zákona, je povinen dodržovat ustanovení tohoto zákona.
 
 
 

Kontakt

Národní technická knihovna 
České národní středisko ISSN 
Technická 6, P.O.BOX 79
160 80 Praha 6 - Dejvice

 232 002 440-1, 232 002 470
 issn@techlib.cz
http://www.issn.cz

Přístup do střediska ISSN vchodem NTK3 přes recepci.

 

Podmíky přidělení ISSN

 

Žádost o přidělení ISSN

 

Důležité odkazy

Editor: Poslední změna: 17.4. 2018 16:04