ISSN pro online pokračující zdroje

ISSN lze přidělit on-line pokračujícímu zdroji, jehož vydavatel sídlí na území ČR a který vyhovuje následující definici:

 • Vychází periodicky pod stejným názvem bez předem stanovené doby ukončení. Název uvedený ve formuláři žádosti se musí shodovat s názvem na titulní obrazovce, pdf, archivu.
 • Vychází buď v částech s číselným nebo chronologickým označením, nebo v podobě redakčně spravované webovské stránky obsahující plné texty článků. Nové články jsou přidávány s určitou, předem stanovenou periodicitou, u každého článku musí být vyznačeno datum jeho vystavení na webu.
 • Má přístupný archiv plných textů dosud publikovaných článků.
 • V době podání žádosti o ISSN musí být stránky plně funkční (naplněny obsahem, min. 5 článků).
 • Na stránkách je uvedeno jméno/název vydavatele, sídlo vydavatele a jmenovitý kontakt na redakci (redakční odpovědnost musí spočívat na více než 1 osobě).
 • Je-li publikace současně vydávána na dvou a více různých nosičích, přísluší každé verzi vlastní ISSN.

ISSN se nepřiděluje následujícím typům pokračujících zdrojů přístupných na Internetu:

 • Inzertním a reklamním webovským stránkám, stránkám převážně nabízejícím produkty, zboží a služby, katalogům, fotogaleriím, herním, hudebním portálům a souvisejícím stránkám, osobním stránkám, weblogům, "deníčkům", poradnám (Q&A), on-line zpravodajům obcí, měst, škol a ostatním zdrojům obsahujícím informace určené úzkému okruhu návštěvníků. Tyto zdroje nejsou pro systém ISSN prioritou.
 • Zdrojům, které obsahují pouze prezentace, abstrakty (anotace) článků bez možnosti přístupu k jejich plnému textu.
 • Zdrojům, které převážně odkazují na jiné stránky.
 • Zdrojům, u nichž je podezření, že by mohly naplnit definici § 191, 355 a 356 trestního zákoníku (40/2009 Sb.).

Těmto zdrojům není ISSN přidělováno ani v případě, že vyhovují obecné definici pokračujícího zdroje.

České národní středisko ISSN (ČNS ISSN) si vyhrazuje právo nepřidělit ISSN, pokud vydavatel poskytne neúplné,  zavádějící či neověřitelné informace týkající se vydávání elektronického časopisu (adresa vydavatele, místo vydání, afiliace členů redakce a redakční rady, údaje o indexaci časopisu v mezinárodních registrech a databázích apod.)

Povinnosti vydavatele

Vydavatel/editor je povinen dodržovat zejména následující pravidla stanovená systémem ISSN:

 • Název musí být při zobrazení 1. stránky explicitně uveden v jejím záhlaví. Případná změna názvu během vydávání vyžaduje přidělení nového ISSN. 
 • ISSN má být umístěno poblíž názvu, event. v oddíle o vydavatelských údajích. 
 • Vydavatel je povinen ohlašovat veškeré změny ve vydávání ČNS ISSN (změnu názvu, přesměrování URL, změnu vydavatele, ukončení vydávání aj.). 
 • Je doporučeno uvádět ISSN ve zdrojovém kódu.

O přidělení ISSN žádá vydavatel vyplněním a odesláním elektronického formuláře žádosti. ČNS ISSN spolu se žádostí archivuje též kopii titulní stránky pokračujícího zdroje, která dokládá spojení názvu s příslušným číslem ISSN.


Kontakt

Národní technická knihovna 
České národní středisko ISSN 
Technická 6
160 80 Praha 6 - Dejvice

 232 002 440-1, 232 002 470
 issn@techlib.cz
http://www.issn.cz

Osobní návštěvu lze dohodnout telefonicky nebo e-mailem.

Přístup do střediska ISSN vchodem NTK3 přes recepci.

 

Podmíky přidělení ISSN

 

Žádost o přidělení ISSN

 

Důležité odkazy

Editor: Poslední změna: 3.1. 2023 15:01