Stavebnictví

NTK vlastní literaturu z těchto odvětví od pol 16. století a tento fond se neustále rozrůstá. Čtenářům je tudíž k dispozici rozsáhlá sbírka tištěných i elektronických knih a časopisů doplněná o další užitečné online zdroje.

Nově došlá čísla tištěných časopisů z oborů Inženýrství a Stavebnictví

Studovnu časopisů najdete ve 3. nadzemním podlaží vpravo od výtahů v sektoru 3D.

RSS kanál tohoto oboru

Sledujte novinky z oblasti Stavebnictví


 

Elektronické knihy

Doporučené tituly

Tištěné knihy

Knihy z oblasti Stavebnictví, resp. Stavebního inženýrství jsou umístěny ve 4. nadzemním podlaží na regálech 4A001-4C054 a označeny signaturou TA1-TH9745. Stavební právo v ČR se nachází v 6. nadzemním podlaží na regálech 6B063-065. Podrobnější rozmístění naleznete v následující tabulce.

Obor Regál Signatura
Stavební právo v České republice 6B063-065 KJP5708
Technická dokumentace. AutoCAD 5D168-206 T351-385
Stavebnictví obecně 4A001-050 TA1-158.3
Environmentální inženýrství 4A064 TA170-171
Konstrukční návrhy 4A065-069 TA174-177
Inženýrská ekonomika 4A070-075 TA177.4-185
Řízení inženýrských prací 4A076 TA190-194
Inženýrská matematika. Inženýrská analýza 4A079-089 TA329-348
Aplikovaná mechanika. Inženýrská mechanika 4A090-105 TA349-359
Stavební akustika 4A106-107 TA365-367.5
Stavební a konstrukční materiály 4A108-4B029 TA401-492
Zeměměřičství 4B030-034 TA501-625
Pozemní stavitelství (konstrukce). Inženýrské stavby 4B035-055 TA630-695
Inženýrská geologie 4B056-057 TA703-705.4
Mechanika hornin. Mechanika skal 4B058 TA706-706.5
Mechanika zemin. Půdní mechanika 4B059-060 TA710-711.5
Podzemní stavitelství. Zemní práce. Zakládání staveb 4B061-063 TA712-787
Ražení tunelů. Tunely 4B064 TA800-820.2
Dopravní inženýrství 4B065-068 TA1001-1280
Vodní inženýrství 4B083-101 TC1-1800
Environmentální technologie. Sanační technika a zařízení 4B102-152 TD1-1066
Výstavba měst 4B108 TD159-168
Silniční stavitelství. Komunikace a povrchy vozovek 4B153-164 TE1-450
Železniční stavitelství a provoz železnic 4B165-187 TF1-1620
Stavitelství mostů. Mostní stavitelství 4B188-192 TG1-470
Budování staveb. Stavební systémy 4B193-4C054 TH1-9745
Požární ochrana. Požární zabezpečení 4C050-054 TH9111-9745

Doporučené knihy

Historický fond

Kromě aktuálních publikací pokrývajících moderní oblasti Stavebnictví nabízí NTK také historické knihy vydané do roku 1920.

Online články

Elektronické časopisy

Abecední seznam e-časopisů zaměřených na Stavebnictví

Open access časopisy v DOAJ

Doporučené tituly

ISSN Název časopisu
2336-8179 e-mosty - unikátní volně dostupný elektronický, recenzovaný, čtvrtletní česko-anglický časopis o mostním stavitelství
1943-5495 Journal of Cold Regions Engineering
1943-7862 Journal of Construction Engineering and Management
1943-7889 Journal of Engineering Mechanics
1090-0241 Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering
0733-9429 Journal of Hydraulic Engineering
1943-5533 Journal of Materials in Civil Engineering
1943-541X Journal of Structural Engineering
1943-5428 Journal of Surveying Engineering
0733-947X Journal of Transportation Engineering
0733-9496 Journal of Water Resources Planning and Management
0036-8075 Science (AAAS)

Tištěné časopisy

Abecední seznam

Aktuální ročníky tištěných časopisů z oblasti Stavebnictví jsou umístěny ve studovně časopisů. Studovnu časopisů najdete ve 3. nadzemním podlaží vpravo od výtahů v sektoru 3D.

Stavební normy

Vybrané technické normy z oboru stavebnictví, které jsou závazné podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., jsou k dispozici volně ke stažení na stránkách ÚNMZ. Jedná se o:

ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací;

ČSN 73 6425-1 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, přestupní uzly a stanoviště – Část 1: Navrhování zastávek;

ČSN 73 5710 Požární stanice a požární zbrojnice;

ČSN 73 4301 Obytné budovy (a její změny).

Referenční zdroje

Další dostupné zdroje naleznete v přehledu elektronických zdrojů na stránkách NTK.

Webové stránky

Původní autor: Marek Janik

 
Editor: Lenka Chladová Poslední změna: 5.9. 2023 08:09