Patenty

Najdete zde základní informace o patentech a dalších předmětech průmyslově právní ochrany, klasifikaci či vyhledávání a citování patentů. Kromě užitečných odkazů na patentové databáze a instituce, získáte přehled o Regionálních centrech patentových informací (PATLIB) a můžete rovněž konzultovat v oddělení Firemních služeb NTK.

Co je patent?

Patent je veřejná listina vydaná příslušným patentovým úřadem, která poskytuje právní ochranu na vynález po dobu až 20 let (jsou-li placeny udržovací poplatky), a to na teritoriu, pro něž byl tímto úřadem vydán. Majitel patentu má právo rozhodovat, kdo může - ale nemusí - využívat patentovaný vynález pro období, během kterého je vynález chráněn. Jinými slovy, patentová ochrana znamená, že vynález nemůže být komerčně vyroben, použit, distribuován, dovezen nebo prodáván druhým osobám bez souhlasu majitele patentu. Chcete-li získat patent, musejí být technické informace o vynálezu zpřístupněny veřejnosti v podobě patentové přihlášky.

Definici tohoto i dalších pojmů naleznete v dokumentu:
Patentová statistika: definice sledovaných pojmů. In: Český statistický úřad [online]. Praha: Český statistický úřad, [2003], 17.06.2015 [cit. 2015-10-12]. Dostupné z: https://www.czso.cz/csu/czso/patentova_statistika

Více informací o patentech si můžete přečíst i na stránkách WIPO: World Intellectual Property Organization. Proč a jak patentovat Vám jistě napoví stránky www.patentuj.cz, které provozuje Úřad průmyslového vlastnictví.

Co lze patentovat?

Nové výrobky, postupy a technologie, resp. rovněž i jejich použití k novému účelu při zjištění nové unikátní vlastnosti, chemické látky či směsi, léčiva, průmyslové produkční mikroorganismy a kombinace všech těchto možností. Vedle novosti (tj. dříve nezveřejněného), musejí být výrobky, procesy a technologie tvůrčí a průmyslově využitelné.

Co nelze patentovat?

Objevy nebo vědecké teorie, počítačové programy, hraní her, matematické metody, nové odrůdy rostlin, plemena zvířat, způsoby ošetřování či léčení lidí a zvířat, diagnostické metody, estetické výtvory, plány, pravidla a způsoby vykonávání duševní činnosti, vykonávání obchodní činnosti, podávání informací a cokoli ostatní v rozporu s veřejným pořádkem a dobrými mravy.

Kdo uděluje patenty?

Úřad průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV ČR) uděluje tzv. národní cestou patenty s platností na území ČR. Evropský patentový úřad uděluje evropské patenty (pokrývající území větší než v samotných zemích), ale jakmile udělí tento patent, musí být ověřen v každé evropské zemi, kterou si přihlašovatel vybere, což vede ke svazku národních patentů. ÚPV bude touto cestou například ověřovat evropský patent v České republice.

Národní přihlášení

 • O patent se žádá podáním patentové přihlášky u ÚPV ČR. Je možné podat tištěnou přihlášku, kterou lze vyplnit i elektronicky a osobně ji poté odevzdat na ÚPV, anebo vyplnit čistě elektronickou přihlášku.
  Veškeré manuály k vyplnění naleznete pod příslušnými odkazy v této sekci. Přihlašovací formuláře pro patenty, resp. vynálezy, spolu s ostatními přihlašovacími formuláři pro užitné či průmyslové vzory, ochranné známky či zápis zeměpisného označení, naleznete pod příslušnými odkazy spolu s formuláři i pro ostatní žádosti:
 • Elektronicky vyplnitelné formuláře (bez možnosti on-line podání) - Formuláře ve formátu pdf, které lze elektronicky vyplnit a následně vytisknout. Formuláře lze ukládat včetně vyplněných dat.
 • Elektronicky vyplnitelné formuláře pro online podání - Formuláře určené pro on-line podání s elektronickým podpisem. Formuláře přihlášek a žádostí si můžete stáhnout a vyplňovat ve vašem počítači.

Přihlášení do zahraničí

 • Národní cestou - přihlášení přímo v každém státu
 • Cestou „Evropského patentu“ - platí ve státech, které jsou členským státem Evropské patentové organizace (EPO)
 • Cestou mezinárodní přihlášky - PCT - získává ochranu ve 146 smluvních státech a čtyři regionální patenty (včetně evropského)

Patentové řízení má několik fází:

 • Hledání patentu - Před podáním žádosti o patent, je vhodné provést patentové hledání, abychom se ujistili, zdali je náš vynález patentovatelný.
 • Podání přihlášky
 • Formální kontrola - zahrnuje kontrolu, zda byly poskytnuty všechny nezbytné informace a dokumentace k přihlášce.
 • Předběžný průzkum - Patentový úřad shromáždí všechny dostupné dokumenty, které mohou být důležité pro posouzení novosti vynálezu a vyhotoví rešeršní zprávu.
 • Zveřejnění přihlášky - Nejpozději 18 měsíců od data podání je přihláška zveřejněna ve věstníku ÚNMZ.
 • Úplný průzkum - Patentový úřad zkoumá, zda patentové přihlášky a vynález splňují požadavky a lze udělit patent. Majitel patentu nebo tvůrce má 36 měsíců od podání přihlášky na to, aby předložil Žádost o úplný průzkum patentovatelnosti.
 • Udělení patentu - Patent udělený v České republice platí 20 let od podání přihlášky v případě placení všech poplatků.
 • Zveřejnění patentu - Účinky patentu nenastávají podáním přihlášky, ale až ode dne oznámení o udělení patentu ve Věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví.
 • Zrušovací (Určovací) řízení - V případě podání odvolání či přezkoumání rozhodnutí Úřadu.

Náklady na získání patentu

Náklady závisí na teritoriálním rozsahu (Národní patentová přihláška, evropská a mezinárodní patentová přihláška) a dalších faktorech.

Dodatková ochranná osvědčení (SPC)

 • Poskytují účinné látce, léčivu či přípravku prodlouženou dobu ochrany po skončení platnosti patentu, vzhledem k delšímu procesu schvalování. Max. doba platnosti patentu se prodlužuje max. o 5 let na 25 let.

Ochranné známky

 • Ochrannou známkou se rozumí označení grafického znázornění, tvořené zejména slovy, písmeny, číslicemi, barvou, kresbou nebo tvarem výrobku či jeho obalu, určené k rozlišení výrobků nebo služeb. Zápisem do rejstříku získává vlastník ochranné známky výlučné právo na její užívání. Platnost ochranné známky je 10 let od data podání přihlášky. Platnost lze prodlužovat vždy o dalších 10 let na základě žádosti o obnovu ochranné známky podané v zákonné lhůtě.
 • Ochranné známky zapsané v ČR je možné prostřednictvím Úřadu průmyslového vlastnictví přihlásit jako tzv. mezinárodní ochranné známky do některých dalších států.

Průmyslové vzory

 • Průmyslovým vzorem se rozumí vzhled či design výrobku. Průmyslový vzor lze chránit, je-li nový a má-li individuální povahu. Získaná ochrana zaručuje vlastníku výlučné právo užívat průmyslový vzor, bránit třetím osobám užívat jej bez jeho souhlasu, poskytnout souhlas s užíváním průmyslového vzoru jiným osobám (licence) nebo na ně právo na průmyslový vzor převést (např. prodat). Max. doba ochrany u průmyslového vzoru činí 25 let.

Topografie polovodičových výrobků

 • V polovodičovém průmyslu je vyrobení integrovaného obvodu základním řešením, které má povahu tvůrčího díla. K zápisu topografie polovodičového výrobku do státního rejstříku může dojít jen na základě přihlášky podané u Úřadu. Právo na ochranu topografie mohou ovšem uplatnit jen občané České republiky nebo osoby, které mají na území republiky bydliště nebo sídlo. Ostatní jen za podmínky vzájemnosti.

Užitné vzory

 • Jsou to nová, průmyslově využitelná technická řešení. Z možnosti ochrany užitným vzorem jsou však vyloučeny všechny způsoby výroby nebo pracovní činnosti a biologické reproduktivní materiály. K zápisu užitného vzoru může dojít zpravidla za tři až čtyři měsíce po podání přihlášky. Řízení je zde založeno na tzv. registračním principu, kdy Úřad zkoumá jen splnění základních podmínek pro ochranu a zapíše užitný vzor do rejstříku. Max. doba platnosti je u užitných vzorů 10 let.
 • U přihlášky užitného vzoru, platí obdobné zásady jako v případě patentové přihlášky. Tato přihláška je ideálním řešením pro vynálezy s kratší životností, protože účinky zápisu užitného vzoru jsou stejné jako účinky patentu. Podmínkou pro zápis je novost výrobku a jeho průmyslová využitelnost.

Zeměpisná označení/Označení původu

 • Označením původu je název oblasti, určitého místa nebo země. Kvalita nebo vlastnosti zboží jsou výlučně nebo převážně dány zvláštním zeměpisným prostředím s jeho charakteristickými faktory a výroba, zpracování a příprava takového zboží probíhá ve vymezeném území.
 • Zeměpisným označením je název území používaný k označení zboží pocházejícího z tohoto území a to opět s charakteristickými rysy, typickými pro toto území.
Tip pro Vás!
Chcete se dozvědět více o patentech? Prohlédněte si výukové prezentace zpracované Úřadem průmyslového vlastnictví.

Mezinárodní patentové třídění MPT (International Patent Classification (IPC))

 • Mezinárodní patentové třídění MPT slouží k ukládání a vyhledávání patentových dokumentů podle oborů. MPT se může také použít pro různé druhy rešerší (rešerše na novost; rešerše na patentovatelnost, nebo platnost; rešerše na porušování; informativní rešerše).
 • Mezinárodní patentové třídění (MPT) je dostupné v české verzi.

Třídění zahrnuje celou oblast poznání, kterou lze považovat za příslušnou pro oblast patentů na vynálezy, v rozdělení do osmi sekcí. Sekce jsou nejvyšší úrovní hierarchie třídění:

A Lidské potřeby
B Průmyslové techniky; Doprava
C Chemie; Hutnictví
D Textil; Papír
E Stavebnictví
F Mechanika; Osvětlování; Topení; Zbraně; Práce s trhavinami
G Fyzika
H Elektrotechnika

Patenty v NTK

Knihy z oblasti patentové literatury najdete na regálech prostřednictvím on-line katalogu NTK.

Doporučené knihy

Elektronický přístup k patentům v NTK

 • Derwent Innovations Index - Umožňuje rychlé a snadné vyhledávání z více než 14.3 milionů patentů z oblasti chemického inženýrství, elektrotechniky, elektroniky a strojírenství. Přístupný přes platformu Web of Science od společnosti Clarivate registrovaným uživatelům NTK.

Patenty v jiných knihovnách

Regionální centra patentových informací (PATLIB) - jsou umístěna ve vybraných knihovnách. Úkolem center PATLIB je poskytovat informační služby z oblasti průmyslového vlastnictví v regionu, rozsah a obsah činností tzv. patentových knihoven je dobrovolný. NTK je v současnosti také jedním z regionálních center PATLIB.

Moravská zemská knihovna
 • prezenční půjčování patentů dostupných od roku 1919 do 1992
 • konzultace k vyhledávání patentových dokumentů
 • vzdělávací akce z oblasti průmyslového vlastnictví
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
 • prezenční a absenční půjčování patentových spisů (od roku 1918 do roku 2013 (téměř 300 000 patentů)
 • půjčování patentové literatury (monografie, věstníky, třídníky, ročenky ÚPV, časopis Průmyslové vlastnictví)
 • poskytování konzultací k průmyslově-právní ochraně a školení
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
 • prezenční výpůjčky patentové literatury; kopírování patentových spisů
 • zpracování informativních rešerší; informace a konzultace
Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
 • prezenční půjčování patentů (1919 - 2014); půjčování patentové literatury (monografie, věstníky)
 • databáze Espace Preces (plné texty patentů České republiky, Slovenska, Bulharska, Maďarska, Polska, Rumunska, Litvy a Lotyšska od roku 1993)
Vědecká knihovna v Olomouci
 • prezenční půjčování patentů (báze patentů od roku 2000)
 • půjčování patentové literatury (monografie, věstníky, třídníky, časopisy)

Vyhledávání patentů

Kde hledat informace o patentech

Patentové databáze (patenty, zveřejněné patentové přihlášky, užitné vzory), věstníky (ÚPV), knihy a časopisy (on-line katalogy knihoven či jiné souborné katalogy), diplomové a dizertační práce, firemní literatura

Patentové rešerše

 • Odborné patentové rešerše provádějí národní patentové úřady. Úřad průmyslového vlastnictví rovněž tuto službu svým klientům poskytuje. Rešerše v databázích patentů nabízí i mnoho knihoven za nízké ceny, avšak nemusejí je provádět kvalifikovaní či zkušení patentoví rešeršéři.
 • Komerční poskytovatelé rešerší: na trhu existuje několik velkých společností, které službu poskytují. V ČR poskytuje služby např. společnost Medistyl či patentové a známkové kanceláře.

Citování patentů

Obecná struktura citace patentu

JMÉNO MAJITELE (PŘIHLAŠOVATELE). Název. Vedlejší názvy. Vynálezce (původce): Jméno a PŘÍJMENÍ. Poznámky (patentové třídění). Název země nebo kód, Oficiální označení řady, Číslo patentu. Datum vydání (udělení). Dostupnost a přístup

Příklad citování patentů dle normy ČSN ISO 690

Český patent: SEDLECKÝ KAOLIN A.S., BOŽIČANY, CZ. Způsob zpracování jemných prachovitých podílů silikátových surovin, zejména kaolinů, jílů, jílovců nebo jejich směsí. Vynálezce: František PTICEN. MPT: B29C47/00; B28C1/04; B28C1/06; B28C1/16; B28C1/18; B28C1/22; B28C3/00; C01B33/40; C04B33/04; C04B14/10. Česká republika, Patentový spis, CZ 298891 B6. 2008-01-24. Dostupné také z: https://isdv.upv.cz/doc/FullFiles/Patents/FullDocuments/298/298891.pdf

Zahraniční patentová přihláška: TYCO FIRE & SECURITY GMBH. Fixed Systems and Methods for Extinguishing Industrial Tank Fires, With and Without Fixed Roof, Including Aerated Foam Projecting Nozzles and Center Directed Nozzles. Inventors: Dwight P. WILLIAMS a Casey R. SPEARS. MPT: A62C31/12. Canadian Intellectual Property Office, Canadian Patent Application, CA 2902524 A1. 2012-04-26. Dostupná také z: http://www.ic.gc.ca/opic-cipo/cpd/eng/patent/2902524/summary.html

Evropská patentová přihláška: NGK INSULATORS, LTD. Fire-Extinguisher Nozzle, and Fire-Extinguishing Method Using Same. Inventor: Motohiro FUKUHARA. MPT: A62C31/02. European Patent Office, European Patent Application, EP 2873442 A1. 2015-05-20. Dostupná také z: http://worldwide.espacenet.com/publicationDetails/originalDocument?CC=EP&NR=2873442A1&KC=A1&FT=D&ND=3&date=20150520&DB=worldwide.espacenet.com&locale=en_EP

Další příklady citování patentů

K citování můžete rovněž použít generátory citací na portálu Citace.com nebo Vydavatelství VŠCHT Praha. Pro registrované uživatele NTK nabízíme možnost generovat a spravovat své citace v citačním manažeru Citace PRO, do kterého se přihlásite vašimi přihlašovacími údaji pod ikonou NTK - Národní technická knihovna.

V případě problémů s citováním se vždy můžete obrátit na naše informační specialisty.

Referenční zdroje

Databáze patentů a dalších dokumentů duševního vlastnictví zpřístupňují jednotlivé národní i mezinárodní patentové úřady. Ve většině případů poskytují plné texty dokumentů. Mějte na paměti, že databáze obsahují všechny zveřejněné patentové přihlášky, udělené, odmítnuté nebo patenty s ukončenou dobou platnosti (kvůli konci ochrany 20 let nebo neplacení ročních udržovacích poplatků). Udělené patenty mohou mít odlišné číslo patentu (například patenty ve Spojených státech mají odlišné číslo patentové přihlášky (např. US20157654321) od zveřejněného patentu (např. US12345678). EPO rozlišuje patenty čekající na udělení, resp. neudělené patenty písmenem "A" na konci patentového označení, a udělené patenty písmenem "B".

Webové stránky

Původní autoři: Drahomíra Dvořáková, Marek Janik

Editor: Vojtěch Turek Poslední změna: 13.12. 2023 08:12