Creative Commons

Creative Commons je souhrnné označení souboru veřejných licencí, které autorům přinášejí legální možnost otevřeného publikování a zpřístupnění jejich autorského díla přímo k uživatelům

„Licence Creative Commons fungují na jednoduchém principu: autor jejich prostřednictvím plošně uzavírá se všemi potencionálními uživateli díla smlouvu, na základě které jim poskytuje některá svá práva k dílu a jiná si vyhrazuje. Creative Commons nejsou popřením klasického pojetí copyrightu, vycházejí z autorského zákona.“

Zdroj: Creative Commons ČR

Předmětem těchto licencí je posílení pozice autora a jeho rozhodnutí, jak se s jeho autorským dílem má dále nakládat a jak má být zpřístupněno. Předností je jejich srozumitelnost pro autory, tak i pro uživatele díla.

Tyto licence nelze aplikovat na software a je nutné použít pro jejich volné šíření open source licence.

Historie

Creative Commons vzniklo v roce 2001 v USA jako nezisková organizace za finanční podpory Center for the Study of the Public Domain. Organizace je řízena Board of Directors, která stará o právní a technickou infrastrukturu licencí.

V prosinci 2002 byla zveřejněna první verze licencí.

Creative Commons a Česká republika

CC má zde své zastoupení díky pracovní skupině Creative Commons Česká republika, která se stará o propagaci těchto licencí u nás.

Národní technická knihovna je od roku 2013 součástí této pracovní skupiny a spolupracuje s Iuridicum Remedium, o.s. a s Ústavem práva a technologií Právnické Fakulty Masarykovy univerzity. Tuto spolupráci NTK potvrdila podpisem memoranda o porozumění s centrálou Creative Commons Corporation v Massachusetts.

Licence CC nepopírají autorská práva, zákony České republiky či mezinárodní úmluvy. Díky spolupráci jsou nastaveny tak, aby byly aplikovatelné mezinárodně a respektovaly legislativu daného státu, kde jsou licence používány.

Uživatelé autorských děl se musí řídit zákonem č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů a případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (přesněji § 2358 – 2389), který vysvětluje povahu licencí. Mezinárodní ochrana autorského díla je garantována Bernskou úmluvou z roku 1896.

Autorské dílo

Předmětem autorského zákona je autorské dílo, jenž spadá pod jeho ochranu a cílem je ochrana duševních a majetkových práv autora. V zákoně je definováno jako:

„… dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti autora a je vyjádřeno v jakékoli objektivně vnímatelné podobě včetně podoby elektronické, trvale nebo dočasně, bez ohledu na jeho rozsah, účel nebo význam.“

Zdroj: Zákon 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (§ 2)

Autorské dílo s CC licencí je určeno k volnému a legálnímu využití. Podrobněji je charakterizováno jako:

„... dílo slovesné vyjádřené řečí nebo písmem, dílo hudební, dílo dramatické a dílo hudebně dramatické, dílo choreografické a dílo pantomimické, dílo fotografické a dílo vyjádřené postupem podobným fotografii, dílo audiovizuální, jako je dílo kinematografické, dílo výtvarné, jako je dílo malířské, grafické a sochařské, dílo architektonické včetně díla urbanistického, dílo užitého umění a dílo kartografické.“

Zdroj: Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském (§ 2)

Licence

Společně s ochranou duševního vlastnictví autora zde existuje ochrana jeho majetkových práv. Použitím licence může část těchto svých práv předat někomu jinému. Licence na dílo jsou detailně popsány v § 29–39 autorského zákona a § 2358–2389 občanského zákoníku. Licencí nebo-li licenční smlouvou je míněno:

„Licenční smlouvou poskytuje poskytovatel nabyvateli oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví (licenci) v ujednaném omezeném nebo neomezeném rozsahu a nabyvatel se zavazuje, není-li ujednáno jinak, poskytnout poskytovateli odměnu.“

Zdroj: Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (§ 2358)

CC je tvořeno souborem veřejných licencí. Autor s přijetím dané licence dává souhlas, aby jeho dílo mohlo být volně šířeno a používáno uživatelem.

Druhy licencí

Licence obsahují licenční prvky, které vysvětlují práva a povinnosti uživatele a jsou znázorněny jednoduchými piktogramy. Pokud se autor rozhodne zveřejnit své dílo pod Creative Commons, je jeho povinností viditelně jej označit vybranou licencí.

Popis jednotlivých prvků licencí naleznete v části Uživatel díla.

Označení licence Název licence Podmínky užití Popis licence Práva uživatele
CC-BY CC BY CC-BY Uveďte původ. CC-BY
CC-BY
CC-BY-NC CC BY-NC bla bla bla
CC-NC
Uveďte původ – Neužívejte komerčně. CC-BY
CC-BY
CC-BY-SA CC BY-SA CC-BY
CC-SA
Uveďte autora – Zachovejte licenci. CC-BY
CC-BY
CC-BY-ND CC BY-ND CC-BY
CC-ND
Uveďte původ – Nezpracovávejte. CC-BY
CC-BY-NC-SA CC BY-NC-SA CC-BY
CC-NC
CC-SA
Uveďte původ – Neužívejte komerčně – Zachovejte licenci. CC-BY
CC-BY
CC-BY-NC-ND CC BY-NC-ND CC-BY
CC-NC
CC-ND
Uveďte původ – Neužívejte komerčně – Nezpracovávejte. CC-BY
Zdroj: Creative Commons ČR

Aktuální verze licencí je 4.0 a předchozí verze s českým překladem jsou k nahlédnutí na webové stránce Creative Commons Česká Republika, kde naleznete podrobný popis licenčních podmínek.

Autor díla je vždy fyzická osoba, která dílo vytvořila a má na něj osobnostní a majetková práva. Tato práva jsou popsána v zákonu č. 121/2000 Sb., o právu autorském (§ 11-17).

Pokud autor chce své dílo vydat pod licencí CC, tak musí označit dílo licencí v okamžiku jeho publikování. Přijetím licence dává na vědomí, že dílo je možné volně sdílet a nenárokuje za něj finanční odměnu. Toto rozhodnutí dovoluje uživatelům dílo dále šířit za různých podmínek, které jsou stanoveny u jednotlivých licencí.

Práva a povinnosti

Autor má právo:

 • Na ochranu duševního vlastnictví. Ta je garantována platnou legislativou na národní a zároveň mezinárodní úrovni. Autor má právo na nedotknutelnost svého díla. Toto právo vzniká, když je dílo vytvořeno.
 • Být vlastníkem díla. Musí souhlasit s šířením díla a jeho modifikacemi.
Zdroj: Creative Commons ČR

Autor má povinnost:

 • Nastavit podmínky využití svého díla. Pokud autor chce, aby dílo bylo volně přístupné, tak toho docílí výběrem a označením díla správnou licencí CC. Přijetím dané licence dává souhlas, aby s jeho dílem mohlo být takto nakládáno.
 • Dodržovat podmínky licence CC. Autor ji nemůže odvolat a má pouze možnost dílo dále nezveřejňovat. Avšak nemůže zamezit uživatelům nakládat s kopií nebo modifikací díla, která byla získána dříve.
 • Brát ohled na ostatní vlastníky díla. Má vědět, že jeho zájmy nejdou proti právům ostatních vlastníků. U kolektivního díla je nutný souhlas všech spoluautorů. Pokud jste zaměstnanec a tvoříte tzv. zaměstnanecké dílo, nesmíte jej bez souhlasu zaměstnavatele jakkoliv dál šířit.
Zdroj: Creative Commons ČR

Nejčastější dotazy

Pro jakou licenci se mám rozhodnout?

Záleží čistě na Vašem rozhodnutí jako autora, pod kterou licencí budete své dílo publikovat. Při rozhodování Vám může pomoci plakát s názvem Which Creative Commons licence is right for me?

Jakým způsobem mám dílo označit?

Pokud si jako autoři nevíte rady, jakou licenci správně zvolit, tak stačí použít formulář pro výběr licence. Zároveň Vám můžeme nabídnout návod o používání licencí na stránkách CC ČR.

Uživatel díla, díky CC, dostává od autora souhlas s jeho dílem libovolně nakládat na základě pravidel stanovených v licenci. Práva a povinnosti uživatele ve vztahu k užívání autorského díla jsou definovány licenčními prvky CC, které jsou graficky znázorněny na každé z licencí.

Uživateli je dovoleno dílo dále šířit za různých podmínek, které jsou stanoveny u jednotlivých licencí.

Práva a povinnosti

Uživatel má právo:

 • CC-BYPrávo dílo šířit / Share - Dílo je možné šířit, tzn. kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti. Zároveň lze dílo zařadit do souborného díla (např. časopis, sborník) a jako jeho součást jej v nezměněné podobě šířit dál.
 • CC-BYPrávo dílo upravovat / Remix - Umožňuje celé licencované dílo nebo jeho část zpracovat s jiným dílem. Příkladem úprav může být např. dramatizace, překlad, úprava digitálních fotek, zhudebnění nebo remixování hudebních skladeb.
Zdroj: Creative Commons ČR

Uživatel má povinnost:

 • CC-BYUveďte původce / Attribution (BY) - Umožňuje ostatním rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat dílo a z něj odvozená díla pouze při uvedení jeho původce (autora).
 • CC-NCNeužívejte dílo komerčně / Noncommercial (NC) - Umožňuje ostatním rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat dílo a z něj odvozená díla pouze pro nevýdělečné účely.
 • CC-NDNezpracovávejte / No Derivative Works (ND) - Umožňuje ostatním rozmnožovat, rozšiřovat, vystavovat a sdělovat pouze dílo v původní podobě, nikoli díla z něj odvozená.
 • CC-SAZachovejte licenci / Share Alike (SA) - Umožňuje ostatním rozšiřovat odvozená díla pouze za podmínek identické licence.
Zdroj: Creative Commons ČR

Nejčastější dotazy

Jak bych měl nakládat s dílem pod licencí CC?

Povinností každého uživatele je odkázat na původního autora díla. Všechny licence vyžadují uvést údaje o původním díle a jeho autorovi (autor, název díla, URL odkaz na dílo a název použité licence). Pokud si nevíte rady, jak správně s dílem naložit nebo jak ho citovat, tak stačí využít návod na stránkách CC ČR. Více se dozvíte také v materiálech Attributing Creative Commons Materials nebo Best practices for attribution.

Kde mohu nalézt díla pod licencí?

Pro vyhledávání těchto děl můžete využít search.creativecommons.org nebo rozšířené vyhledávání pomocí Google.

Publikování s CC je jedním ze způsobů, jak volně zpřístupnit výsledky základního výzkumu širší veřejnosti. Licence jsou nástrojem k prosazování principu otevřeného přístupu k informacím a vědeckým poznatkům. Cílem je podpora otevřeného přístupu k informacím a autoarchivace publikační činnosti.

Vědecké publikování podle Creative Commons

Centrála Creative Commons v USA se od roku 2004 snaží prosadit zavedení volných licencí ve vědeckém publikování. Nejzajímavějším projektem a jedním z pokusů byl Scholar’s Copyright Project, který vytvořil soubor nástrojů podporující otevřený přístup.

Financování vědy a výzkumu

Z hlediska podpory výzkumu jsou licence spojeny s open access a s přístupem k vědeckým poznatkům financovaných z veřejných prostředků. Národní a mezinárodní grantové agentury se mohou přihlásit k politice otevřených licencí

Využívání CC podporuje program Horizon 2020 a jsou například zmíněny v publikaci Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020.

Open Access časopisy a Creative Commons

Otevřený přístup společně s CC nabízí legální přístup k autorským dílům bez bariér. Více o tématu otevřeného přístupu se dovíte v open access průvodci.

CC a vydavatelé

Použití licence CC se liší od použitého open access modelu a odvíjí se od podmínek zpřístupňování obsahu jednotlivých časopisů a jejich vydavatelů. Komerční vydavatelé časopisů a odborné literatury se mohou například přiklánět k placenému open access nebo nabízí pár časopisů s otevřeným přístupem. Někteří licence CC nevyužívají nebo používají vlastní licenční podmínky.

Vyhledávání obsahu pod CC

Pokročilé vyhledávání v Directory of Open Access Journals umožnuje vyhledávání časopisu podle druhu použité licence. V Directory of Open Access Books ukazuje u jednotlivých knižních titulů použitou licenci.

Pro vyhledávání učebnic a vzdělávacích materiálů může napomoci digitální knihovna Open Educational Resources. Vše je pod licencemi CC.

O Creative Commons

Kdo využívá licence

Vyhledávání obsahu pod Creative Commons

Publikace věnující se volným licencím

Původní autor: Jakub Szarzec

Editor: Eva Hnátková Poslední změna: 8.5. 2020 13:05