Vyhledávání s AI nástroji

V tomto návodu naleznete výběr z široké nabídky nástrojů umělé inteligence (AI), které poskytují nové možnosti v oblasti vyhledávání akademických informací. Stojí na velkých jazykových modelech (LLMs) a většinou prohledávají internet. Mějte na paměti, že mohou občas tzv. „halucinovat" (tzn. vygenerovat text obsahující nesprávnou informaci) a že obecně fungují nejlépe v angličtině. K výsledkům vyhledávání je tedy vhodné přistupovat kriticky a ideálně je ověřit dalším způsobem.

Níže naleznete výběr vyhledávačů na bázi umělé inteligence (AI), které Vám mohou usnadnit orientaci ve vědecké literatuře. Do vyhledávacího pole zadávejte otázky či celé oznamovací věty (namísto tradičních klíčových slov a operátorů).

SciSpace

Na základě položené otázky či klíčových slov (a operátorů) vyhledá funkce Literature Review seznam zdrojů. U každého vygeneruje shrnutí a na základě pěti nejrelevantnějších zkompiluje krátký text k tématu. Čerpá z volně dostupných metadat a článků (publikovaných v režimu open access). Nástroj má i další funkce mimo vyhledávání literatury a v současnosti je dostupný i v rámci ChatuGPT (viz záložka AI chatboti).

Consensus

Consensus vyhledává zdroje jako odpověď na váš dotaz v rámci databáze Semantic Scholar. Funkce Synthesize a Copilot (zdarma dostupný omezeně) shrnou vybrané publikace. Pokud lze na otázku odpovědět ano/ne, nástroj také udá procenta. Doporučené zdroje lze filtrovat podle roku vydání, počtu citací, metod studií (např. zda byly prováděny na zvířatech), typu časopisu či oboru. Consensus je nyní dostupný i v rámci ChatuGPT (viz záložka AI chatboti).

Elicit

Elicit čerpá z databáze Semantic Scholar. Jako SciSpace se pokouší najít nejrelevantnější zdroje a tak odpovědět na položenou otázku, obdobným způsobem také shrne v nich obsažený text. Vyhledávání za pomoci klíčových slov a operátorů místo pokládání otázek ale vede k méně přesným výsledkům.

Scite_

Scite_ se primárně zaměřuje na to, jak byl daný zdroj citován, a čerpá z mnoha databází. U zvolené publikace roztřídí její citace podle toho, zda se jedná o neutrální zmínku, podpoření, či zpochybnění nějaké její části, příp. o autocitaci. Pro lepší orientaci je rovněž zobrazuje v kontextu okolních vět. Upozorní také, pokud došlo k dodatečným opravám či stažení článku po publikaci. Nabízí doplněk do prohlížeče a má zabudovaného vlastního chatbota. Scite_ je z velké části zpoplatněný.

 

 

 

Zde nabízíme výběr mapovacích nástrojů. Pokud jste si již vybudovali korpus odborné literatury, ze kterého čerpáte, mohou vám pomoci se v něm nejen lépe zorientovat, ale také na jeho základě doporučí další zdroje.

Research Rabbit

Tento nástroj prohledává databáze Semantic Scholar či PubMed a nabízí zdroje na základě článků, které jste vložili do sbírky (collection). Research Rabbit zmapuje propojení mezi zvolenými publikacemi a doporučí další podobné výsledky výzkumu v dané oblasti, a nabídne také seznam relevantních autorů. Sbírky je možné sdílet a položky v nich anotovat.

Litmaps

Litmaps využívá Semantic Scholar a volně přístupná metadata z Crossref a OpenAlex. Funkce Seed vytvoří pro konkrétní článek mapu citací a referencí. Discover propojí více publikací zároveň a vyhledá další podobné zdroje. Map/Visualize vytvoří graf na základě stáří článků a počtu citací. Vizualizace lze upravovat myší, exportovat nebo sdílet. Další funkce jsou dostupné ve zpoplatněné verzi Litmaps Pro.

Inciteful

Inciteful prohledává více databází, aby zmapoval propojení mezi zvolenými články. Funkce Paper Discovery umožní vytvořit sbírku a navrhne podobné zdroje. Výsledky můžete zpřesnit použitím filtrů či klíčových slov (tato možnost je v Litmaps zpoplatněna). Funkce Literature Connector propojí dvě libovolně zvolené publikace podle jejich citací.

 

 

 

AI chatboti generují text na základě vašeho zadání v závislosti na vnitřních parametrech (datasetu vycvičeném na velkém množství dat, která jsou zorganizována na principu statistické pravděpodobnosti). Kromě funkce vyhledávání informací, kde mají i v současnosti určité mezery, mohou pomoci s psaním, jazykovou úpravou a analýzou textu, programováním a dalšími úkoly.

Nedoporučujeme plně spoléhat na správnost informací v odpovědích vygenerovaných jakýmkoliv chatbotem – v ideálním případě zkontrolujte citované zdroje a poté čerpejte přímo z nich. Kromě náhodných halucinací mohou mít také problém s porozuměním složitějším dotazům, omezené znalosti v oblasti nejnovějších událostí nebo poskytnout nerelevantní zdroje. Pokud se rozhodnete přebrat text vygenerovaný chatbotem, ověřte si, že tím neporušíte pravidla své instituce, především s ohledem na plagiátorství a citování. Pro více informací si neváhejte domluvit konzultaci.

ChatGPT

Nejstarší z AI chatbotů. ChatGPT vyvinula společnost OpenAI a od podzimu 2022 je zdarma k dispozici. Jako ostatní chatboti vede s uživatelem psanou konverzaci na pestrou škálu témat. Standardně funguje na bázi méně pokročilého jazykového modelu GPT-3.5 a bez přístupu k internetu, text tedy generuje pouze na základě vlastního datasetu a položených otázek.

* Od května 2024 jsou ovšem omezeně zpřístupněny některé funkce placené verze.

ChatGPT Plus

Kromě GPT-3.5 jsou v současné době k dispozici dva další jazykové modely, GPT-4 (od března 2023) a GPT-4o (od května 2024). Přístup k oběma existuje mimo jiné v rámci placeného balíčku Plus (20 dolarů/měsíc), který také umožňuje vyhledávat informace online. I neplatící uživatelé zároveň mohou v současné době většinu funkcí balíčku Plus omezeně využívat (do vyčerpání tokenů).

GPT-4o

Využívání modelu GPT-4o v rámci ChatuGPT umožňuje pokročilou multimodální komunikaci zahrnující text, řeč i obraz. Mezi další výhody patří možnost vyhledávat na internetu, nahrávat soubory a obrázky a využívat další nástroje na bázi jazykových modelů GPT. Uživatelé si také mohou vytvořit vlastního specializovaného chatbota vytrénovaného na datech, která sami vloží. Nástroj je integrovaný s některými aplikacemi od Microsoftu a Googlu.

Nástroje integrované s ChatemGPT

V rámci přístupu k funkcím v balíčku ChatGPT Plus mohou uživatelé také využívat pestrou škálu dalších nástrojů na bázi jazykových modelů GPT (tzv. GPT modely) – od specificky akademicky zaměřených (např. SciSpace nebo Scholar GPT) až po možnost tvořit obrázky pomocí nástroje DALL-E 3.

Microsoft Copilot

Dříve Bing Chat. Tento produkt od Microsoftu funguje jako rozšíření do vyhledávače Bing. Je postaven na jazykovém modelu GPT-4 a odpovědi generuje na základě zdrojů, které vyhledává na internetu a na něž se odkáže. Vybrat si můžeme ze tří dostupných módů: kreativní, vyvážený a přesný, z nichž pro vyhledávání informací doporučujeme ten třetí. Uživatel má denně nárok na omezené množství odpovědí a konverzací.

Gemini

Dříve Bard. Produkt Googlu stojící na jeho vlastním jazykovém modelu PaLM 2 (v minulosti na modelu LaMDA), který byl plně zpřístupněn v létě 2023. Prohledává internet, ale běžně se neodkazuje na zdroje. Bard je integrovaný s dalšími Google produkty, takže lze odpověď jedním kliknutím exportovat a uložit na Google Drive či odeslat jako text z gmailového účtu.

Perplexity AI

Tento nástroj odpoví na vaše zadání prohledáním internetu a následně vygeneruje text s odkazy na zdroje. Navrhne také související otázky, které můžeme dále položit. Funkce Copilot, využívající velký jazykový model GPT-4 od OpenAI, umožní zpřesnění odpovědí, zdarma ji ale lze použít pouze omezeně. K dispozici je také mobilní aplikace.

Claude

AI chatbot vyvinutý společností Anthropic. Největší předností je schopnost rychle zpracovávat a syntetizovat informace (i z vámi vložených dokumentů). Neumí odkazovat přímo na zdroje informací a jeho znalosti jsou omezeny na data, na kterých byl vytrénován či jež do něj vložíte. Zdarma přístupná verze používá nižší model (Claude 3 Sonnet), placená pak vyšší (Claude 3Opus).

 

 

 

Zde uvedené nástroje shrnou konkrétní text a vygenerují odpovědi na otázky (tuto funkci nyní také nabízejí někteří chatboti). Některé také vyhledávají dodatečné zdroje.

Využití textových analyzátorů může ušetřit čas, obsah je ale opět nutné překontrolovat. Doporučujeme také ověřit, zda smíte daný dokument do nástroje nahrát (např. z hlediska autorských práv či podle pravidel vaší instituce). Pokud byste se rádi poradili, neváhejte se na nás obrátit.

Vyhledávání zdrojů na základě zvoleného článku

Po zvýraznění konkrétní části zvoleného článku níže uvedené nástroje doporučí zdroje související s danou sekcí.

SciSpace

Vedle shrnutí obsahu celého článku nástroj pracuje také s libovolnou sekcí, u které buď vyhledá doplňující zdroje či ji různými způsoby parafrázuje. Čerpá z volně dostupných metadat a publikací dostupných na internetu (vydaných v režimu open access). SciSpace také analyzuje soubory, které sami vložíte. K dispozici je doplněk do prohlížeče. Nástroj lze využít i pro další účely.

Keenious

Keenious nabízí odbornou literaturu odpovídající tématu článku, který do něj vložíte. Vyhledávání probíhá v databázi OpenAlex. Výsledkem je seznam publikací, který můžete dále filtrovat podle data vzniku, počtu citací či dostupnosti (open access). Nástroj je integrovaný i s MS Word, kde funguje jako doplněk. Záznamy nalezených zdrojů lze exportovat do citačního manažeru. Omezená verze nástroje je dostupná zdarma, plná je zpoplatněna.

Vyhledávání informací v textu

Unriddle

Nástroj shrne obsah článku a odpoví na otázky. Text lze nahrát jako soubor či vyhledat online zadáním URL. Umožňuje také psaní a ukládání poznámek. Standardně nabízí na výběr mezi jazykovým modelem GPT-3.5 a Claude-3-Haiku. Placená verze Pro umožňuje používat Unriddle bez omezení, Premium dále poskytuje přístup k pokročilejším modelům GPT-4o a Claude-3.5-Sonnet.

ChatPDF

ChatPDF poskytuje srhnutí jakéhokoliv textu, který nahrajete jako pdf, nebo volně přístupného článku (dohledaného přes URL). Odpoví na otázky na základě daného obsahu a vygeneruje další dotazy. Tento textový analyzátor využívá stejný jazykový model jako ChatGPT. Bez účtu ChatPDF Plus má uživatel nárok pouze na tři úkony denně.

Humata

Humata shrne jakýkoliv nahraný text a podle jeho obsahu vygeneruje odpovědi na položené otázky, včetně navržení dodatečných dotazů. Barevně také zvýrazní relevantní pasáže a poskytne čísla stránek s hyperlinky. Limit použití bezplatné verze je omezen na šedesát stran.

Tuto funkci nyní také nabízejí někteří chatboti.

 

 

 

Zde naleznete výběr nástrojů, jež u daného textu provedou analýzu a pokusí se určit, zda byl vygenerován AI nástrojem (především chatbotem). Většina z nich prozatím umožňuje pouze analýzu anglického textu. Ten lze zpravidla buď přímo vložit do online rozhraní nebo nahrát jako soubor.

Výsledky jsou pouze přibližné a mohou se u jednotlivých nástrojů lišit. Neváhejte se na nás obrátit, pokud byste se na cokoliv rádi zeptali.

SciSpace (Academic AI Detector)

Nástroj detekuje především chatboty na bázi modelů GPT-3.5 a GPT-4 a AI nástroj na psaní Jasper. Umožňuje uživateli rozlišit mezi odborným a neodborným textem. SciSpace u každé věty rozhodne, zda byla vygenerována za využití AI, a následně udělí percentuální i slovní hodnocení textu jako celku. Zpracuje maximálně 1 000 slov v rámci jednoho úkonu.

GPTZero

GPTZero je trénován na různých typech dat tak, aby rozpoznal chatbota Bard a nástroje na bázi jazykových modelů GPT nebo LLaMA (Meta). V procentech i slovně uvádí, zda byl text vygenerován AI nástrojem, napsán člověkem, či jde o kombinaci obojího. Zdarma nástroj zpracuje mazimálně 5 000 znaků v rámci jednoho úkonu. Soubory pdf je možné nahrát až tři najednou. K dispozici je doplněk do prohlížeče a v rámci placené verze také detekce plagiátorství.

GPTKit

GPTKit detekuje ChatGPT a určuje, nakolik byl text napsán člověkem („real“) či AI nástrojem („fake“), škála tedy funguje obráceně než např. u SciSpace či GPTZero. V rámci volně dostupné verze GPTKit umožní až pět analýz za minutu (v rámci každé pak zpracuje maximálně 2 048 znaků).

Winston AI

Winston AI je možné využít k analýze textu v angličtině, francouzštině či španělštině. Rozpoznává chatbota Bard, nástroje na bázi jazykových modelů GPT a další. Výsledky uvádí v procentech a jako GPTKit určuje autenticitu (míru lidské práce). Zdarma je možné vložit celkem 2 000 slov, poté je k dispozici pouze zpoplatněná verze (která nabízí i detekci plagiátorství).

 

 

 

Editor: Klára Witzany Hutková Poslední změna: 10.7. 2024 15:07