Individuální studovny

Zápůjčky individuálních studoven probíhají v pilotním režimu. Nyní je možné rezervovat na období do 31. 12. 2024.

V případě problémů, otázek či návrhů na zlepšení, kontaktujte v době asistovaného provozu pracovníka knihovny na pultu informací v 1.NP nebo 2. NP nebo nám dejte vědět na adresu info@techlib.cz.
Nemůžete-li se dostat do rezervované studovny, volejte 232 002 981, případně kontaktujte pracovníka knihovny.

Pokud nemáte doma nebo na koleji klid na učení, pak individuální studovna (IS) v NTK je pro vás ideálním řešením. Individuální studovny se nachází v 6. podlaží knihovny.

 • Individuální studovnu si lze za poplatek zapůjčit na den, týden či měsíc (v závislosti na vaší zákaznické kategorii).
 • Studovny jsou přístupné v otevírací době knihovny (celá knihovna).
 • Pro zápůjčku individuální studovny je nutné splňovat podmínky zápůjčky a mít dostatečný zůstatek na vašem finančním kontě
 • Studovnu si můžete zapůjčit sami prostřednictvím rezervačního systému nebo s pomocí knihovníků u informačních pultů v 1. a 2. NP v době asistovaných služeb.
 • Do studovny se v době, kdy ji máte zapůjčenou, dostanete prostřednictvím své zákaznické karty.
 • Po dobu zápůjčky vás prosíme o dodržování pravidel využívání individuálních studoven.
 • Nově registrovaní uživatelé a uživatelé s nově přihranou čipovou ID kartou mohou rezervovat studovny až hodinu po své registraci/přihrání nové čipové ID karty (z důvodu časové prodlevy při aktualizaci knihovních systémů).

Podmínky zápůjčky

Služba je určena pro registrované uživatele NTK, kteří jsou:

 • studenty partnerské vysoké školy (VŠCHT, ČVUT, ČZU),
 • doktorandy,
 • vysokoškolskými učiteli,
 • vědecko-výzkumnými pracovníky vysokých škol a ústavů Akademie věd ČR,
 • nebo handicapovaní (studenti, doktorandi, VŠ učitelé, výzkumní pracovníci).

Zapůjčit si studovny mohou uživatelé vybraných zákaznických kategorií, kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt v ČR. Pokud si nejste jistí svojí zákaznickou kategorií, podívejte se po přihlášení do svého knihovního účtu, použijte Skupinátor nebo se obraťte na knihovníky u informačních pultů v 1. a 2. NP.

Pro využívání individuálních studoven pro handicapované je třeba poskytnout k nahlédnutí doklad o zdravotním znevýhodnění (např. doklad OSSZ o zdravotním postižení, doklad o invaliditě, průkaz ZTP, lékařská zpráva). 

Podmínkou zápůjčky je platná registrace po celou dobu zápůjčky a dostatečný zůstatek na vašem NTK kontě.

Délka a cena zápůjčky

Individuální studovny si lze zapůjčit na 1 den, týden nebo měsíc v rámci jednoho semestru (i opakovaně) v závislosti na zvolené studovně a zákaznické kategorii uživatele

Popis zákaznické
kategorie
Zákaznická kategorie Délka zápůjčky
(možno využívat pouze v době
samoobslužného provozu celé knihovny)
Čísla indiv. studoven k zápůjčce Cena
Studenti bc./mgr. studia partnerské VŠ
(VŠCHT, ČVUT, ČZU)*
BC, BV, EC

den

týden (vždy pondělí - neděle)***

1, 3, 22 - 27

11-17

50 Kč

350 Kč

Doktorandi, učitelé VŠ, výzkumní pracovníci A, AC, AU, AV měsíc (vždy od 1. dne měsíce)*** 2, 4-6, 8-10, 18-20 1 150 Kč
Handicapovaní** všechny výše uvedené skupiny
+ B, E

den

týden (vždy pondělí - neděle)***

21

7

50 Kč

350 Kč

* Partnerské instituce: VŠCHT, ČVUT, ČZU, ÚOCHB (mají s NTK uzavřenu Smlouvu o spolupráci)
** Handicapovaní = osoby s dokladem o zdravotním znevýhodnění (např. doklad OSSZ o zdravotním postižení, doklad o invaliditě, průkaz ZTP, lékařská zpráva), doklad je nutné mít u sebe po dobu užívání studovny pro případ kontroly
*** Týden - vždy pondělí-neděle, všechny týdenní zápůjčky končí nedělí! Měsíční zápůjčky začínají vždy 1. dnem měsíce a končí posledním dnem daného měsíce. Ignorujte, prosím, nepřesné konečné datum v kalendáři u týdenních/měsíčních rezervací v Rezervačním systému.

 • U týdenních zápůjček je termín zápůjčky vždy pondělí-neděle, u měsíčních vždy od 1. dne měsíce do posledního dne daného měsíce.
  Délka zápůjčky každé studovny, její začátek/konec a cena jsou
   pevně stanoveny a není možné je měnit (např. nelze si zapůjčit a zaplatit pouze část měsíce u studoven s měsíční zápůjční dobou; zápůjčku lze ale provést i po začátku dané periody). 
 • Platby probíhají z finančního konta NTK zákazníka. 

Způsob zápůjčky

Studovnu si můžete zapůjčit sami prostřednictvím rezervačního systému nebo s pomocí knihovníků u informačních pultů v 1. a 2. NP v době asistovaných služeb. Před samotnou zápůjčkou je nutné mít platnou registraci na dobu zápůjčky a dostatečný zůstatek na vašem finančním kontě NTK.

V případě zápůjčky studovny pro handicapované (č. 7 a 21) je nutné mít v době pobytu ve studovně s sebou a při případné kontrole poskytnout k nahlédnutí doklad o zdravotním znevýhodnění (např. doklad OSSZ o zdravotním postižení, doklad o invaliditě, průkaz ZTP, lékařská zpráva). Bez tohoto dokladu není užívání studovny pro handicapované možné.

Zrušení zápůjčky

Finanční prostředky vynaložené na zápůjčku studovny vám vrátíme, pokud zápůjčku stornujete dříve než 24 hodin před jejím začátkem. Zápůjčku si můžete zrušit sami prostřednictvím rezervačního systémunebo v době asistovaného provozu za pomoci knihovníků u informačního pultu v 1. a 2. NP, či prostřednictvím emailu na info@techlib.cz.(do emailu uveďte číslo rezervace a ID zákazníka).

Storno (s vrácením poplatku) zápůjček provedených po začátku pevně stanovené délky zápůjčky (např. u týdenních a měsíčních zápůjček) nebo méně než 24 h. před začátkem zápůjčky není možné.

Pravidla využívání individuálních studoven

 • Studovny je možné používat pouze v době samoobslužného provozu celé knihovny

 • Studovnu může využívat a přístup do ní na svou zákaznickou kartu má pouze osoba, která studovnu zapůjčila.

 • Ze studoven není dovoleno odnášet vybavení, židle aj. a ani jinak manipulovat se zařízením studovny. 

 • Ve studovnách je zakázáno provádět hlasité či hlučné činnosti (telefonování, hlasitý hovor).

 • Po dobu zápůjčky si uživatel individuální studovny může ve studovně nechávat pouze dokumenty řádně vypůjčené na své zákaznické konto a své vlastní materiály ke studiu. Dokumenty z volného výběru určené k prezenčnímu studiu je zákazník povinen vrátit do ukončení otevíracích hodin v daný den na místo k tomu určené.

 • Po skončení zápůjčky je zákazník povinen odevzdat studovnu vyklizenou a nepoškozenou. Koncem zápůjčky je u zápůjček na den konec dne (v případě zápůjček na více po sobě jdoucích dní je tedy nutné vyklidit studovnu na konci každého dne), u týdenních zápůjček neděle, u měsíčních poslední den měsíce. Nevyklizené osobní věci (oblečení, elektronika, zavazadla) budou uloženy na recepci NTK, nevyklizené knihy vráceny (a to i do jiných knihoven), ostatní (papíry, potraviny apod.) vyhozeny.

 • Uživatelé individuálních studoven si do své zapůjčené studovny mohou pozvat hosta a z volného výběru si k této příležitosti vypůjčit židli. Po skončení návštěvy je nutné vrátit vypůjčenou židli zpět na své místo. Uživatelé individuální studovny přebírají za hosta a případné škody jím způsobené plnou odpovědnost.

 • Ve studovně je zakázáno uchovávat potraviny všeho druhu a cokoliv netrvanlivého nebo živého, nebezpečné předměty a jakékoliv chemikálie. 

 • Úklid ve studovnách bude probíhat na denní bázi v nočních hodinách pod dohledem ostrahy.

 • Užívání studoven se řídí knihovním řádem a domovním řádem
 
Editor: Kristina Millerová Poslední změna: 2.5. 2024 11:05