Virtuální polytechnická knihovna (VPK)

 

Co VPK nabízí

Virtuální polytechnická knihovna nabízí službu dodávání dokumentů.

Uživatel si objednává dokumenty a články z časopisů (v elektronické nebo tištěné podobě) nebo službu current contents (zasílání obsahů časopisů).

Služby jsou poskytovány za úhradu, a to pouze registrovaným uživatelům v systému VPK, kterými se mohou stát fyzické i právnické osoby.

Elektronické nebo tištěné kopie z časopisů ve fondech účastnických knihoven lze objednávat přes Souborný katalog VPK bez nutnosti fyzicky navštívit knihovnu, která časopis vlastní. Kopii uživatel může obdržet elektronickou cestou ve formátu PDF, případně i formou klasické tištěné kopie zaslané poštou, popřípadě osobně vyzvednout.

Uživatel má také možnost objednávat články z fondu jiných než účastnických knihoven (v ČR i zahraničí) prostřednictvím meziknihovních služeb respektive mezinárodních meziknihovních služeb.

Všechny materiály poskytované prostřednictvím VPK slouží výhradně pro osobní/interní potřebu, studium, vědu a výzkum.

Na projektu spolupracuje Národní knihovna ČR
Podílíme se na vývoji portálu Portál KnihovnyCZ Logo

 
The Rethinking Resource Sharing Initiative Logo
Jsme STAR knihovnou!

Jak se stát uživatelem VPK

Uživatelem VPK se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo osoba právnická, a to po podpisu "Smlouvy o užívání adresáře, tzv. uživatelského konta, na zabezpečeném serveru NTK a o využívání služeb kooperačního systému Virtuální polytechnické knihovny".

Smlouva pro fyzického uživatele ke stažení zde

Smlouva pro právnickou osobu ke stažení zde

Smlouvu lze osobně podepsat v NTK, příp. zaslat dva vytištěné vyplněné exempláře (v případě organizace též orazítkovaných) na adresu:

Národní technická knihovna

odd. pro sdílení zdrojů

Technická 6, Praha 6 160 80

V příloze Smlouvy je nutno uvést způsob a výši první platby na konto VPK.

Po potvrzení Smlouvy ze strany NTK bude 1 exemplář (včetně přístupového hesla k uživatelskému kontu VPK) zaslán poštou na adresu uživatele, která je uvedena ve Smlouvě.

Po uzavření Smlouvy s NTK, která je Servisním centrem VPK, je zájemci zřízeno uživatelské konto a poskytnut chráněný prostor na WWW serveru NTK, jejichž prostřednictvím lze po složení minimální částky na konto VPK využívat služeb Virtuální polytechnické knihovny.

Více informací najdete v Knihovním řádu VPK

Na adrese digi@techlib.cz vám budou podávány veškeré informace o poskytování služby.

Více informací najdete v Knihovním řádu VPK, návod na vyplnění a odeslání je také přiložen ke smlouvám.

Účastnické knihovny

VPK jako služba dodávání dokumentů je projektem knihoven v ČR, které virtuálně sjednotily fondy, vybudovaly tzv. Souborný katalog časopisů Virtuální polytechnické knihovny a vytvořily systém poskytování kopií z fondů účastnických knihoven. VPK nyní ve svém souborném katalogu sjednocuje periodika více než 50 českých knihoven, z nichž 40 knihoven nabízí služby dodávání dokumentů prostřednictvím VPK, ostatní knihovny zahrnuly informace o svých fondech do Souborného katalogu VPK a své služby poskytují prostřednictvím klasických meziknihovních služeb.

Instituce, které poskytují služby v rámci VPK ze svých fondů

# Sigla Jméno
01. ABA007 Knihovna AV ČR, v.v.i.
02. ABA008 Národní lékařská knihovna
03. ABA009 Ústav zemědělské ekonomiky a informací - Knihovna Antonína Švehly
04. ABA013 Národní technická knihovna
05. ABB001 Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. - Knihovna
06. ABB015 Geologický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna
07. ABB029 Matematický ústav AV ČR, v.v.i. - Knihovna
08. ABB041 Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i. - Středisko vědeckých informací
09. ABB046 Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. - Knihovna
10. ABC004 Státní zdravotní ústav - Středisko vědeckých informací - Knihovna
11. ABD018 ČVUT v Praze - Ústřední knihovna ČVUT - Knihovna Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské
12. ABD025 Vysoká škola chemicko-technologická - Ústřední knihovna
13. ABD026 Česká zemědělská univerzita v Praze - Studijní a informační centrum
14. ABD066 ČVUT v Praze - Ústřední knihovna ČVUT - Knihovna Fakulty dopravní
15. ADB100 ČVUT v Praze - Ústřední knihovna ČVUT
16. ABE304 Divadelní ústav - Knihovna
17. ABE310 Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze - Knihovna
18. ABF054 ZENTIVA, k.s. - Knihovna
19. BOA001 Moravská zemská knihovna
20. BOD006 Mendelova univerzita v Brně - Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb - Ústřední knihovna
21. BOD008 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Studijní a informační středisko - Univerzitní knihovna
22. BOD009 Vysoké učení technické v Brně - Ústřední knihovna
23. BOD026 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta strojního inženýrství - Areálová knihovna
24. BOD029 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta podnikatelská - Knihovna
25. BOD030 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta informačních technologií - Knihovna
26. BOD115 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta stavební - Knihovnické informační centrum
27. BOD116 Vysoké učení technické v Brně - Fakulta chemická - Knihovna Fakulty chemické
28. HBG001 Krajská knihovna Vysočiny
29. KVG001 Krajská knihovna Karlovy Vary
30. LID001 Technická univerzita v Liberci - Univerzitní knihovna
31. OLA001 Vědecká knihovna v Olomouci
32. OSA001 Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, p.o
33. OSD001 Ostravská univerzita v Ostravě - Univerzitní knihovna
34. OSD002 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - Ústřední knihovna
35. PAD001 Univerzita Pardubice - Informační centrum - Univerzitní knihovna
36. PNA001 Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
37. PND003 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Knihovna Bory
38. ULD001 Univerzita J.E.Purkyně - Pedagogická fakulta - Ústřední knihovna
39. UOC001 VÚB, a.s. - Odbor poradenství a informačních služeb
40. ZLD002 Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - Knihovna

Instituce, které své fondy zahrnuly do souborného katalogu VPK, své služby však nabízejí prostřednictvím klasických meziknihovních služeb

# Sigla Jméno
41. ABC034 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. - Oddělení informačních systémů - knihovna
42. ABD009 Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. matematické
43. ABD010 Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF UK - oddělení fyzikální
44. ABD012 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Oborová knihovna chemie
45. ABD013 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Geologická knihovna
46. ABD045 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Knihovna fyziologie rostlin, genetiky a mikrobiologie
47. ABD063 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Geografická knihovna
48. ABD157 Univerzita Karlova v Praze - Přírodovědecká fakulta - Ústav pro životní prostředí
49. ABD159 ČVUT v Praze - Ústřední knihovna ČVUT - Knihovna Masarykova ústavu vyšších studií
50. ABD170 Univerzita Karlova v Praze - Matematicko-fyzikální fakulta - Knihovna MFF - odd. informatické
51. BOD004 Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta - Ústřední knihovna
52. CBD002 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Zemědělská/Ekonomická fakulta - Fakultní vědecká knihovna
53. CHD001 Západočeská univerzita v Plzni - Univerzitní knihovna - Ekonomická knihovna
54. PAC501 Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. - Technická knihovna
55. PNE303 Západočeské muzeum v Plzni - Knihovna

Zájemci o účast na projektu mohou kontaktovat Ivanu Janů, tel. +420 232 002 524 nebo Kateřinu Hříbalovou, tel. +420 232 002 511, případně napsat na e-mail digi@techlib.cz.

Základní funkce VPK

 • Organizace přístupu k fondům účastnických knihoven prostřednictvím Souborného katalogu VPK
 • Zajištění přístupu k elektronickým zdrojům na základě multilicencí
 • Koordinace akvizice periodik (zajištění koordinačních aktivit)
 • Optimalizace služeb

Základní funkce účastnických knihoven

 • Poskytování služeb v rámci dohodnutých podmínek
 • Aktualizace dat SK VPK
 • Podle podmínek multilicencí a podle typu účastnické knihovny zpřístupňování elektronických inf. zdrojů

Základní funkce Servisního centra

 • Vedení a správa SK VPK
 • Vedení a správa uživatelských kont (a další vývoj a údržba této technologie)
 • Poskytování služeb v rozsahu specifikovaném níže
 • Zajištění a provoz dalších souvisejících technologií (distribuce požadavků, finanční účty apod.)
 • Zajišťování multilicencí (na základě mandátu účastnických knihoven)

Servisní centrum VPK (SC VPK) v rámci podpory správy katalogu dále zajišťuje

 • Pomoc při problémech či nejasnostech ohledně správy katalogu
 • Dohledání nebo ověření časopisu v databázi ISSN, případně podle dalších relevantních zdrojů

I v těchto případech se, prosím, obracejte přímo na SC VPK: digi@techlib.cz, tel. 232 002 446

Technické podmínky, správa katalogu

Souborný katalog Virtuální polytechnické knihovny (SK VPK) je veřejně přístupný automatizovaný knihovní katalog, který obsahuje záznamy odborných časopisů tematicky zaměřených zejména na techniku a související přírodní vědy, společenské vědy a medicínu, uchovávaných ve fondech knihoven účastníků VPK. Provozovatelem a správcem je Národní technická knihovna (Servisní centrum VPK).

SK VPK lze prohledávat také pomocí protokolu Z39:50.

Odpovídající server má následující parametry přístupu:

 • hostname: z39.vpk.cz
 • port: 210
 • database name: SKVPK
 • charset: UTF-8 Dostupná je komunikace s klienty Z39.50 verze 2 a 3 s podporou profilu Bath 2.0.

Z operací lze využít Init, Search, Present, Scan, Sort a Close.

V případě problémů se, prosím, obracejte na technického správce Václava Heicla: vaclav.heicl@techlib.cz, tel. 232 002 466

Servisní centrum VPK
Ivana Janů
KATEŘINA hŘíBALová
Správa katalogu,
aktualizace záznamů
SC VPK
Technická správa
Václav Heicl
Logo VPK
 

Vstup do VPK pro
registrované uživatele

Servisní centrum VPK

 digi@techlib.cz
 232 002 511

Důležité odkazy

Souborný katalog VPK
Souborný katalog ČR

Související soubory

 
 
Editor: Ivana Janů Poslední změna: 10.10. 2023 14:10