Pod záštitou statutárního náměstka hejtmanky pro oblast bezpečnosti a cestovního ruchu Národní technická knihovna pořádá kurz informační přípravy pro středoškolské pedagogy, administrátory a knihovníky ze Středočeského kraje pod názvem:

Bezpečná cesta informačním bludištěm

Kurz se skládá ze čtyř navazujících půldenních bloků/workshopů a vychází ze zkušeností NTK se spoluprací s partnerskými soukromými středními školami. Workshopy jsou založené na vlastní aktivitě účastníků, zaměřeny jsou převážně prakticky - tak, aby středoškolští pedagogové byli schopni předat získané znalosti svým studentům, pro které by pak mohly být cenné nejen pro jejich budoucí práci nebo pro studium na vysokých školách, ale zejména pro jejich orientaci v záplavě polopravd a demagogie v každodenním životě. Cílem kurzu je identifikovat společně případná slabá místa v informační přípravě a rozhledu vás jako učitelů, vašich studentů a vašich institucí a pomoci vám je co nejefektivněji překonat.

Pro koho: středoškolské pedagogy, administrátory a knihovníky ze Středočeského kraje

Kdy: podzim 2017

Workshop 1 16.10.2017
Workshop 2 30.10.2017
Workshop 3 13.11.2017
Workshop 4 27.11.2017


Pevný program od 10:00 do 12:00. Dobrovolná diskuze od 13:00.

Kde: budova Národní technické knihovny v Praze

Nové: Moodle kurzu

Tento kurz je realizován s přispěním Středočeského kraje

Středočeský kraj LOGO
 
 
Registrace na kurz pro Středočeský kraj
Prosím napište do tohoto pole číslo 42, abychom ověřili, že nejste spambot
 

Obsahová náplň workshopů

Workshop 1:

Informační gramotnost jako předpoklad občanské vyspělosti, akademické a odborné konkurenceschopnosti našich středoškoláků

Úvodní přednáška a diskuse:

Za informačně gramotného lze považovat jedince schopného určit jaké informace potřebuje, kde a jak je vyhledat, vyhodnotit a vybrat, jak jim správně rozumět a jak je interpretovat, resp. jak je efektivně a v souladu s etickými principy použít tak, aby na jejich základě mohl působit efektivně a odpovědně a dělat kvalifikovaná rozhodnutí, jež mu umožní společenský a osobní úspěch a prospěch. K akademické gramotnosti je navíc nutná schopnost strukturovaně vytvářet, zaznamenávat a prezentovat informace. Většina dnešních zaměstnavatelů vyžaduje po zaměstnancích, aby byli schopni najít, interpretovat, organizovat a třídit informace, vytvářet dokumenty a samostatně řešit problémy. Měli by rovněž umět využívat různé technologie k získávání nových znalostí a dovedností.
Lze tedy vaše středoškoláky považovat za informačně gramotné? A co kolegy učitele?

Praktická část, ukázky a cvičení:

 • Pokročilé vyhledávání, filtrování a vyhodnocování veřejně dostupných informací na internetu (Google, Wikipedia, sociální sítě a podobně)
 • Základy vyhledávaní, filtrování a vyhodnocování „knihovnických“ informací a specializovaných odborných zdrojů (online databáze, katalogy, repositáře, Google Scholar)
 • Přístup k odborným zdrojům a databázím přes NTK

Workshop 2

Specifika informačního chování a zvyklostí příslušníků generace Z (mileniálů)  

Úvodní přednáška a diskuse:

Generační specifika současných studentů zejména ve vztahu k studiu, IT a informacím.
Rozdíly a podobnosti mezi zdroji a nástroji, které používají při plnění školních úkolů a mimo školu.
Co nejvíce postrádají? Základní koncepty kritického myšlení a „fair use“ (publikační etiky), dovednosti k filtrování a ověřování informací a zdrojů, zejména v kontextu jevů, jako jsou fake news, „predatism“ a „alternativní pravdy“.
Stručný kontextuální rozbor pojmů informační (publikační) etika, autorské právo, plagiátorství a (správné) citování.  
Liší se čeští mileniálové něčím výrazně od svých vrstevníků z jiných zemí? 

Praktická část a cvičení:

 • Příklady „kreativního“ používání sociálních medií, neověřených zdrojů a nelegálního stahování materiálů ve škole i mimo ni
 • Cvičení v identifikaci „fake news“, predátorských stránek a nelegálního používaní médií a textů
 • Používání strategií a softwarů k odhalování plagiátů
 • Základní pravidla a formáty citování, citační standardy a citační managery

Workshop 3

To nejlepší (a nejhorší) z praxe  

Úvodní přednáška a diskuse:

Kdo má naučit učitele, jak učit studenty informační gramotnosti? Existuji vůbec nějaké standardy, směrnice? Je informační gramotnost zvláštní předmět nebo prvek (téměř) všech školních předmětů? Jak to máte u vás? Jak to mají jinde?  
Jakých nástrojů používáte a z jakých zdrojů čerpáte informace pro výuku vy?
Z jakých zdrojů čerpají studenti a jakých nástrojů používají, když hledají informace k referátům, domácím úkolům?
Jak se na to dívají učitelé vysokých škol a co na poli informační gramotnosti očekávají od jejich středoškolských kolegů?

Praktická část a cvičení:

 • Příklady zapojení informační přípravy do osnov soukromých partnerských středních škol a jejich spolupráce s NTK
 • Příklady efektivního využití současných informačních technologií, zdrojů a nástrojů při výuce a studiu
 • Cvičení z integrace knihovních zdrojů do osnov a studijních plánů
 • Informační podpora pro „extended essay“ (např. International Baccalaureate Diploma Programme)

Workshop 4:

Akademická gramotnost – základ pro pedagogickou excelenci a úspěšné celoživotní vzdělávání učitelů

Úvodní přednáška a diskuse:

Co je to akademická, resp. pedagogická excellence, jak se projevuje a měří ve středoškolském vzdělávání? Hlavním kritériem excelence učitelů je excelence jejich studentů.
Pokročila informační a mediální gramotnost je základem akademické gramotnosti. Akademická gramotnost a celoživotní vzdělávání jsou předpokladem pedagogické excelence.

Praktická část a cvičení:

 • Strategie, zdroje, a nástroje k zefektivnění výuky a studia.
 • Pokročilé vyhledávání informací a práce se specializovanými informačními zdroji a nástroji.
 • Integrace elementů informační gramotnosti do výuky
 • Informační příprava, úprava a psaní odborného textu, grantových aplikací a zpráv (příklady validace zdrojů, citování, „literature review“)  
           
Editor: Sasha Skenderija Poslední změna: 7.11. 2017 13:11