Rešerše

Zpracujeme pro vás bibliografickou rešerši. Prohledáme české i zahraniční katalogy, databáze či další relevantní odborné zdroje. 

V případě zájmu pro vás vytvoříme přehled publikační činnosti.

Rešerše jsou vypracovány pouze na témata odpovídající profilu knihovny, tj. z technických oborů.

Rešerše je placená služba (200,- Kč za hodinu práce) a její zpracování trvá až 10 pracovních dnů. Bližší informace o cenách naleznete v Ceníku služeb.

Jak si rešerši objednat

Vyplňte objednávku rešerše.


Rešerše neposkytujeme studentům s výjimkou doktorandů.
Studentům doporučujeme individuální konzultace. Rádi vám poradíme s dohledáním konkrétních zdrojů.

Pokud máte zájem o zpracování rešerše, nemusíte být registrovaným zákazníkem NTK. Knihovna si vyhrazuje právo objednávku rešerše odmítnout v případě překročení kapacitních možností Oddělení služeb NTK dle bodu 5.1. Knihovního řádu

Bibliografická rešerše

Výsledný soupis zahrnuje bibliografické záznamy dokumentů, které jsou převzaty z katalogů a databází. Zadavatel rešerše si může v objednávce sjednat konečnou úpravu záznamů podle normy ČSN ISO 690. Upozorňujeme, že tyto úpravy jsou časově náročné a zvyšují výslednou cenu za zpracování rešerše (max. o 3 hod.).

Přehled citovanosti

Na základě Vámi dodaného seznamu literatury či jména autora/autorů lze vyhotovit rešerši zaměřenou na citovanost ve zdrojích dostupných v NTK (Web of Science, SCOPUS, Science Direct, Google Scholar). Je nutné upozornit, že zmíněné zdroje se primárně zaměřují na angloamerickou provenienci a důraz je kladen na elektronické publikace.

Katalog NTK a vybrané české a zahraniční katalogy knihoven

 • Typ dokumentů: ve větší míře se jedná o dokumenty v tištěné podobě (odborné publikace, články v časopisech, diplomové práce, skripta apod.).
 • Dostupnost dokumentů: dokumenty jsou dostupné v knihovnách v ČR a je možné o ně zažádat prostřednictvím meziknihovní služby NTK (kromě závěrečných VŠ prací bakalářských a diplomových).

Elektronické zdroje NTK

 • Prohledány jsou licencované zahraniční databáze a české faktografické databáze.
 • Typ dokumentů: podle typu databáze. Může se jednat o citace nebo plné texty článků, kapitol knih, knih, zákonů nebo patentů. Plné texty (formát PDF nebo HTML)  jsou přístupné pouze registrovaným zákazníkům NTK.
 • Dostupnost dokumentů: online (využijte Vzdálený přístup NTK), z budovy NTK (wifi síť, nebo terminály či infokiosky ve veřejné části NTK), ze studovny časopisů ve 3. NP (přístup k databázím: Databáze norem ČSN online, Anopress IT, ASPI a Kramerius).

Volně dostupné odborné zdroje

 • Prohledání volně dostupných zdrojů je náročné na zpracování. Časová náročnost se promítne v ceně rešerše. Můžeme prohledat katalogy patentů (EPO, U.S. Patent and Trademark Office, Úřad průmyslového vlastnictví aj.) či oborové databáze (PubMed, TRID, DRIVER, J-STAGE).
 • Typ dokumentů: podle typu databáze. 
 • Dostupnost dokumentů: plný text dostupný dle možností databáze.

Smluvní podmínky

Objednávka rešeršních služeb není závazná. Po vyplnění objednávkového formuláře Vás bude telefonicky kontaktovat pracovník NTK, který s vámi doladí závaznou objednávku rešerše. V případě problémů či nejasností ve vašem zadání vás budeme kontaktovat.

Storno objednávky

Bezplatné storno objednávky může být provedeno pouze do 24h po doručení objednávky. Po překročení tohoto limitu Vám bude účtována provedená práce. Žádost o storno objednávky můžete zaslat e-mailem na adresu: info@techlib.cz.

Dodání rešerše

Časová lhůta zpracování je deset pracovních dnů (PO-PÁ). Do stanovené lhůty se nezapočítává den objednání. Časová lhůta začíná běžet následující den nebo od vyjasnění všech klíčových parametrů zadání rešerše.
Pozor! Lhůta zpracování se může lišit od dodání. Rešerše Vám bude dodána až po uhrazení popltaku za rešeršní služby (při platbě fakturou může dojít k několikadennímu prodlení mezi zpracováním a dodáním rešerše). Rešerši obdržíte v elektronické podobě emailem (ve formátu PDF, případně ve formátu RTF) nebo v tištěné podobě (vyzvednutím v NTK u Infopultu v 3.NP).

Platba rešerše

Vypracovanou rešerši lze uhradit:
 • v hotovosti na pokladně v 1. NP budovy NTK
 • pomocí platebního systému NTK (platí pouze pro zákazníky NTK)
 • převodním příkazem na základě faktury
 • prostřednictvím aktivního účtu ve VPK
Pro zákazníky NTK je výrazně efektivnější a rychlejší využít platebního systému NTK než platby fakturou. Ceny rešerší jsou účtovány dle Ceníku služeb NTK.

Návazné služby

Následné dodání plných textů dle výběru je doplňková služba pro registrované zákazníky NTK nebo registrované uživatele VPK. Při objednání rešerše je možné dojednat i podmínky následného dodání plného textu. V rámci této návazné služby zajišťujeme dodání Vámi požadovaného dokumentu ze zdrojů uvedených v rešerši prostřednictvím meziknihovních služeb, VPK a ostatních služeb dodávání dokumentů.

Ukázková rešerše

Ukázkovou rešerši naleznete zde.
 
 
 
Editor: Edita Jindráková Poslední změna: 8.8. 2023 15:08