Konference k projektu EFI

Konference EFI 2019
Konference EFI 2018
Konference EFI 2017
Konference EFI 2016
Konference EFI 2015
Konference EFI 2014


V rámci klíčové aktivity 06 projektu Efektivní informační služby NTK (EFI) byly pořádány konference, na nichž dodavatel a subdodavatelé zaměstnancům Národní technické knihovny i odborné veřejnosti představil výstupy klíčových aktivit, uskutečněných v projektu. Plánovány byly čtyři konference. Nultá konference byla úvodní a představily se na ní hlavní cíle a aktivity projektu. Zároveň se zde představil hlavní dodavatel a subdodavatelé. V dubnu 2012 proběhla 1. konference, zaměřená na strategické plánování v knihovnách. Na podzim (8. 11. 2012) proběhla 2. konference za účasti zahraničních hostů. Závěrečná 3. konference proběhla 13. prosince 2013 a byl na ní shrnut celý projekt EFI od svého počátku až po závěrečné výstupy projektu.

Klíčovými tématy konferencí byly Strategické plánování, Smart Administration, Elektronické informační zdroje a mnoho dalších.

Z výběrového řízení na "Organizační zajištění konferencí k projektu Efektivní informační služby NTK" vzešel dodavatel firma Intercatering s.r.o. Efektivní informační služby NTK

0. konference Projektu EFI

Ve středu 21. března 2012 proběhla v rámci projektu Efektivní informační služby NTK nultá konference.

Na konferenci se představil hlavní dodavatel služeb Komix s.r.o. v podání manažerky projektu na straně dodavatele Blanky Hruškové a Milana Číhy. Zároveň byly představeny klíčové aktivity projektu a jeho cíle. Účastníci měli možnost poslechnout si příspěvky PhDr. Radky Římanové na téma Smart administration, Mgr. Štěpánky Žižkové o Zpřístupnění EIZ pro VaV v ČR, Mgr. Jaromíra Šavelky o Právních aspektech knihovních služeb a Ing. Miluše Dvoržákové o Zásadách E-learningu. Prezentace k jednotlivým příspěvkům najdete v Institucionálním digitálním repozitáři v sekci Konferenční materiály či v sekci projektu Efektivní informační služby NTK. Je zde umístěn i program konference a především videozáznamy jednotlivých příspěvků.

Přečtěte si také reportáž z konference, s názvem Efektivní informační služby v NTK, kterou napsal pro časopis Ikaros Jan Rylich.Strategické plánování a informační struktury v knihovnách ČR

1. konference Projektu EFI

Konference proběhla ve středu 25. dubna 2012. Zahájila ji Radka Římanová stručným shrnutím probíhajících aktivit projektu. První příspěvek Jana Ladina z Ministerstva kultury ČR pojednával o využívání Open Source ve veřejné správě. Pan Ladin představil projekt SEPA jehož smyslem je prostřednictvím meziregionální spolupráce zvýšit efektivitu politik regionálního rozvoje a přispět k hospodářské modernizaci a zlepšení konkurenceschopnosti Evropy. Dále pohovořil o problematice systémů KRAMERIUS a VuFind. Poté nastoupila se svým příspěvkem o lidských zdrojích v informačních institucích doktorandka z Ústavu informačních studií a knihovnictví na FF UK Zuzana Šidlichovská. Přiblížila nám nejnovější trendy v řízení lidských zdrojů a specifika personálního řízení v informačních institucích. Dopolední blok zakončil docent Papík příspěvkem o systémech vědeckotechnických informací a knihovnách a vizí do budoucna.

Odpolední blok uvedl subdodavatel projektu EFI, společnost Deloitte. Nejprve pohovořil pan Kubíček o historii Deloitteu nás i ve světě a představil rozsah činností společnosti a její zkušenosti. Následovala prezentace pana Mušky o trendech v manažerském řízení ve veřejné správě s důrazem na inovace. Blok společnosti Deloitte zakončil Milan Drahoňovský, který publikum seznámil s tím, jaké činnosti byly již v rámci projektu realizovány a jaké nás teprve čekají. Poslední příspěvek konference přednesl Milan Číha. Jeho příspěvek pojednával podrobně o procesním řízení, a to nejen z teoretického pohledu, ale také z pohledu praktického. V rámci praktické části nám pan Číha představil konkrétní příklady procesního řízení z praxe firmy Komix. Prezentace a videozáznamy příspěvků jsou volně zpřístupněny v Institucionálním digitálním repozitáři (IDR) v sekci Efektivní informační služby NTK.

Přečtěte si také reportáž o konferenci s názvem "Konference Strategické plánování a informační struktury v knihovnách ČR" v časopisu Ikaros. Strategické plánování v knihovnách v ČR a zahraničí: akvizice elektronických informačních zdrojů

2. konference k projektu EFI

Konference proběhla ve čtvrtek 8. listopadu 2012 za účasti zahraničních hostů. Účastníky konference přivítal úvodním slovem ředitel knihovny Ing. Martin Svoboda. Poté vystoupila PhDr. Radka Římanová z Národní technické knihovny a představila projekt "Efektivní informační služby NTK" a jeho současně probíhající i plánované aktivity. V dopoledním bloku vystoupila Professor Diane Sonnenwald, DPhil MSc BSc z Fakulty informačních a knihovnických studií univerzity v Dublinu, která představila příspěvek s názvem Visioning Studies: A socio-technical approach to designing the future. Dálším zahraničním hostem byl dhr. drs.  A.J.H.A. Verhagen z univerzity v Amsterdamu s příspěvkem přibližující model akvizice elektronických informačních zdrojů v Nizozemí. Přednášky zahraničních hostů byly prezentovány v angličtině a tlumočeny do češtiny.

V odpoledním bloku se již představili čeští přednášející. Jako první vystoupil prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc. z Masarykovy univerzity s příspěvkem "Knihovny a nové modely řízení knihovny". Přednáška profesora Zlatušky nabídla průřez historickým vývojem v kontrastu s vývojem nových technologií. Dále navázal ředitel Městské knihovny v Praze RNDr. Tomáš Řehák, který přiblížil metodiky zpracování ROI analýzy v knihovnách s konkrétními příklady z praxe Městské knihovny.

Poslední blok konference patřil dodavatelům služeb projektu Efektivní informační služby NTK. Pan Ing. Marek Kocan ze společnosti PragoData Consulting, která dodává Národní technické knihovně služby spojené se vzděláváním pracovníků NTK, pohovořil o systému pro řízení vzdělávání (LMS) Moodle. Konferenci uzavřel zástupce hlavního dodavatele služeb projektu Ing. Martin Šály ze společnosti Komix s.r.o. s prezentací etapy 1.2.8 projektu zaměřené na vytvoření mechanismu sledování kvality veřejných informačních služeb NTK.

Prezentace k jednotlivým příspěvkům a jejich videozáznamy naleznete v Institucionálním digitálním repozitáři (IDR) v sekci Efektivní informační služby NTK.

Přečtěte si také reportáž o konferenci s názvem "Strategické plánování v knihovnách v ČR a zahraničí" v časopisu Ikaros.Systém sledování kvality služeb knihovny

3. konference k projektu EFI

Závěrečná konference projektu EFI proběhla v pátek 13. prosince 2013. Konference shrnula obsahové plnění projektu a představila veškeré jeho výstupy. Firma Komix představila manažerský informační systém, který byl vytvořen v rámci klíčové aktivity číslo 4. Ing. Martin Svoboda, ředitel NTK, hovořil o transformaci NTK a o plánovaných změnách a dalším rozvoji knihovny. Na příspěvek pana ředitele navazovala diskuze se zaměstnanci knihovny, kteří se mohli ptát na dotazy k transformaci obecně i na konkrétní změny v jednotlivých odděleních. Závěr konference patřil trendům v celoživotním vzdělávání.

Prezentace k jednotlivým příspěvkům a jejich videozáznamy naleznete v Institucionálním digitálním repozitáři (IDR) v sekci Efektivní informační služby NTK.

Přečtěte si také reportáž o konferenci s názvem "Systém sledování kvality služeb knihovny" v časopisu Ikaros.

Mediálním partnerem konference je elektronický časopis Ikaros. 
 
 
Editor: Sasha Skenderija Poslední změna: 29.11. 2019 11:11