KRE 14

Strategické řízení výzkumu a role bibliometrických údajů

9. – 10. října 2014


V roce 2014 bude naše čtyřiadvacetihodinová konference věnována využití statistických údajů o publikační a jiné aktivitě autorů – vědeckých pracovníků pro hodnocení dosažených výsledků a další směrování výzkumných pracovišť. Konference volně navazuje na projekt Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací (zkráceně IPN Metodika). Po dvou klíčových přednáškách o strategickém řízení výzkumu zazní zprávy o zkušenostech s využíváním citačních dat pro bibliometrické účely. Prezentace klíčových producentů citačních dat a současně i bibliometrických nástrojů poskytnou praktické ukázky možností. Závěrečná diskuse by měla otevřít otázku efektivního využívání těchto nástrojů v národním měřítku. Konference poskytne dostatek prostoru pro odbornou debatu jak v kuloárech, tak při večerním společenském programu.

Konferenci pořádají Národní technická knihovna a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze, Českým vysokým učením technickým v Praze a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR.

Záštitu nad konferencí převzali prof. Ing. Jaromír Veber, CSc., náměstek ministra pro vědu a vysoké školství MŠMT (dopis pana náměstka), a prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc., hlavní řešitelka IPN Metodika.

Konferenci předchází diskuse Budoucnost NTK: služba výzkumu a vzdělávání (Ballingův sál, 10.00 h). Všichni účastníci konference KRE jsou srdečně zváni!

Program

Čtvrtek 9. října 2014

Lunch buffet, registrace   11.00 – 13.00

Pokladna   12.30 – 13.00, 14.50 – 15.15

Šatna   11.00 – 22.00

13.00 – 14.50    Sekce 1 - Východiska

13.00    Úvod: Martin Svoboda (NTK), CZE
13.20    Keynote1     Strategické řízení výzkumu na národní úrovni / Franci Demšar (ARRS), SVN
14.05    Keynote2     Využití bibliometrických ukazatelů v řízení výzkumné instituce / Daniel Münich (CERGE EI), CZE

14.50 -15.15    Coffee break

15.15 – 17.45    Sekce 2 – Nástroje

15.15   Národní licence pro měřicí nástroj[e]? / Martin Svoboda (NTK), CZE
15.45   Thomson Reuters – InCites: Bibliometrics at the University of Glasgow / William Nixon (University of Glasgow), GBR
The Use of Thomson Reuters Research Analytic Resources in Academic Performance Evaluation / Evangelia A.E.C. Lipitakis (Thomson Reuters), GBR
16.45   Elsevier – SciVal: Using SciVal at the University of Bath / Kate Robinson (University of Bath), GBR New research perspective – SciVal for the Czech Republic / Krzysztof Szymanski (Elsevier), NLD

 

18.30   raut (Galerie NTK)

20.00   koncert - Swing a gentleman (Hala služeb NTK)

 

Pátek 10. října 2014

Pokladna   8.30 – 9.00

Šatna   8.30 – 14.00

9.00 – 10.30 Sekce 3 – Semináře

9.00    Elsevier – SciVal: praktické aspekty a předpoklady efektivního využívání / Krzysztof Szymanski (Elsevier), NLD

9.45    Thomson Reuters – InCites: praktické aspekty a předpoklady efektivního využívání / Evangelia A.E.C. Lipitakis (Thomson Reuters), GBR

10.30 – 10.50    Coffee break

10.50 - 13.30 Sekce 4 - Domácí praktické využití, předpoklady, možnosti

10.50    Zkušenosti Knihovny AV ČR / Pavel Mika (KNAV), CZE
11.20    Bibliometrie v Národní technické knihovně: metody, zkušenosti, mise a vize / Jakub Szarzec (NTK), CZE
11.50    Bibliometrie: přínosy, úskalí / Jiří Jirát (VŠCHT), CZE
12.20    Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování / Jitka Moravcová (VŠCHT Praha), CZE
12.50    závěrečná diskuse

 

Přednášky a přednášející

Keynote1

Franci Demšar: Strategické řízení výzkumu na národní úrovni

prezentace, video (EN)

Franci Demšar získal titul Ph.D. z fyziky na univerzitě v Lublani v roce 1987 a publikoval více než sto článků v oblasti magnetické rezonance. V roce 1997 nastoupil na pozici státního tajemníka ministra pro vědu a techniku a poté působil na několika postech slovinské vlády. V současné době je ředitelem Slovenian Research Agency. Řízení výzkumu a vývoje je pro něj nejen profesionální výzvou, ale i předmětem vědeckého zájmu, který zúročil v knize a několika dalších vědeckých příspěvcích.

 

Keynote2    

Daniel Münich: Využití bibliometrických ukazatelů v řízení výzkumné instituce

prezentace, video (CZ)

abstrakt:

Kvalitní řízení jakékoliv instituce vyžaduje kvalitní informace. Ve výzkumných institucích to platí také, ale dobrat se věrohodných informací o kvalitě vědeckých výsledků není vůbec snadné. Bibliometrie může sloužit jako dobrý sluha, ale také špatný pán. Vždy si musíme jasně říci, co vlastně hodnotíme a pro jaký účel a co nám dané bibliometrické ukazatele říkají, co ne a kde si na ně musíme dávat velký pozor. Něco jiného je řídit katedru či menší vědecký tým, fakultu či ústav, vysokou školu nebo velkou vědeckou infrastrukturu. Přednáška o těchto věcech pojedná a bude doplněna o konkrétní dobré a špatné příklady. Zároveň upozorní i na to, co se z bibliometrie nedozvíme a na co by měly mít instituce jiné hodnotící nástroje.

Daniel Münich je docentem na CERGE-EI, společném akademickém pracovišti Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR a Centra pro ekonomický výzkum a doktorská studia Univerzity Karlovy. Vystudoval elektrotechnickou fakultu na ČVUT, doktorát v ekonomii získal na Univerzitě Karlově. Dlouhodobě se zabývá problematikou institucionálního hodnocení a financování výzkumu.

 

Martin Svoboda: Národní licence pro měřicí nástroj[e]?

prezentace, video (CZ)

abstrakt:

Nástroje na měření a vyhodnocování publikační aktivity a jejích dopadů mohou poskytnout vedení ústavů a škol cenné informace. Vyhodnocení souvislostí shlukovou analýzou, nalézání trendů a zejména porovnávání s příbuznými pracovišti ať už doma nebo ve světě dává možnost odhalit včas silné i slabé stránky jednotlivých škol, ústavů, případně i pracovišť. Předpokladem je "čistota" dat, to jest jednoznačná identifikace osob a institucí, na níž je třeba stále pracovat. Ani vyhodnocení samo není triviální a je k němu zapotřebí školený tým s informatickým, a pokud možno i statistickým vzděláním. To vše může být výhodné neopakovat na každé škole či ústavu, ale zřídit pracoviště společné. Takový návrh příspěvek přináší.

Martin Svoboda promoval na ČVUT v oboru elektrotechnika, specializace výpočetní technika. Od r. 1988 pracoval v Národní knihovně ČR jako systémový programátor, ředitel odboru automatizace a vedoucí oddělení. Od roku 1997 je ředitelem Státní technické knihovny (nynější NTK). Je aktivním členem mnoha českých i mezinárodních uskupení (SKIP, ELAG, LIBER a dalších). Účastní se diskusí na aktuální témata dotýkající se knihoven, ať už se jedná o otázky autorského práva či nyní společného nákupu elektronických informačních zdrojů.


William Nixon: Bibliometrie na University of Glasgow

prezentace, video (EN)

William Nixon je vedoucí služeb digitální knihovny (Digital Library Services) na University of Glasgow. Oddělení zodpovídá za webové služby knihovny, IT uživatelskou podporu, Library Management System (Sierra) a dlouhodobý rozvoj služeb institucionálního repozitáře univerzity (Enlighten). William pracuje s citačními daty a nástrojem InCites od začátku jeho implementace na univerzitě před čtyřmi lety. Během posledního roku spolupracuje s Thomson Reuters na vytváření souboru dat o autorech z Glasgow s použitím publikačních dat z Enlighten. Koordinuje využití Enlighten pro výběr výstupů pro britský Research Excellence Framework (REF2014) a používá InCites pro poskytování rozšířených citačních dat. Zajímá se právě o rozšířená data a vizualizace, které nabízí nová verze InCites, a zkoumá, jak mohou být nejlépe využity pro potřeby univerzity. William je ve vedení Programme Committee for Open Repositories a je členem rady SPARC Europe.

Evangelia A.E.C. Lipitakis,Thomson Reuters

prezentace, video (EN) - The Use of Thomson Reuters Research Analytic Resources in Academic Performance Evaluation

prezentace, video (EN) - InCites: Practical Aspects and Effective Use

Evangelia A.E.C. Lipitakis je konzultantka v oblasti analýz pro vědu a výzkum společnosti Thomson Reuters, divize vědy a výzkumu (SSR) pro evropské, blízkovýchodní a africké (EMEA) vysoké školy, výzkumné instituce a orgány zabývající se hodnocením a financováním výzkumu (státních i soukromých). Evangelia získala Ph.D. v oboru bibliometrie a magisterský titul v oboru management vědy a specializuje se na oblast akademického hodnocení výkonnosti výzkumu a kvantitativních metod pro měření výkonnosti v oblasti výzkumu. Před nástupem do společnosti Thomson Reuters Evangelia prováděla výzkum v oblasti scientometrie a přednášela na University of Kent v Anglii.

Kate Robinson: SciVal na University of Bath

prezentace, video (pdf, EN)

Prezentace se bude zamýšlet nad souvislostmi používání SciValu na University of Bath. Přiblíží hodnocení vědy ve Spojeném království a zváží současné a potenciální možnosti použítí bibliometrie na několika praktických příkladech.
 
Kate Robinson pracuje v Univerzitní knihovně na University of Bath, je členkou Univerzitní výkonné rady a dalších klíčových komisí, které vytvářejí a vedou strategii a vizi univerzity. Kate původně vystudovala teologii na University of Manchester, s titulem magistra knihovnických a informačních studií pracuje v knihovnách od roku 1980, podílí se na řadě profesionálních aktivit v oblasti veřejných i neveřejných knihoven a reklamního průmyslu. Profesionální zájem Kate je uživatelsky zaměřený, ráda se účastní experimentálních projektů, které propojují nové myšlenky a nové technologie.
Kate je členkou Výkonné rady Society of College, National and University Libraries (SCONUL), která zastupuje všechny univerzitní a národní knihovny a knihovny mnoha vysokých škol Spojeného království a Irska. Je místopředsedkyní rady pro registrace a akreditace knihovnických profesionálů při Chartered Institute of Library & Information Professionals’ (CILIP), je funkcionářkou a členkou Royal Society of Arts a CILIP.
 

Jiří Jirát: Bibliometrie: přínosy, úskalí

prezentace, video (CZ)

abstrakt:

Příspěvek stručně shrnuje nejvýznamnější vybrané bibliometrické indikátory a metriky, srovnává jejich složitost a omezení. Na několika příkladech ukazuje nutnost vícekriteriálního hodnocení a nebezpečí schematického použití bibliometrického přístupu, který může vyústit v zavádějící nebo jednostranné interpretace.

Jiří Jirát: narozen 1974; absolvent oboru Chemické inženýrství; nyní člen Laboratoře informatiky a chemie a Centra informačních služeb VŠCHT Praha, zaměření na chemickou informatiku

 

Pavel Mika: Zkušenosti Knihovny AV ČR

prezentace, video (CZ)

abstrakt:

Přednáška se bude týkat několika okruhů využití bibliometrie v Knihovně Akademie věd. Budou prezentovány možnosti bibliometrických služeb, které knihovna může poskytnout, a dostupné informační zdroje se specifickou bibliografickou databází ASEP a její analytickou částí. Tyto možnosti využití budou představeny na několika interních analýzách. Dále bude v rámci přednášky pohovořeno o zapojení do projektu IPN Metodika a o připravovaném hodnocení Akademie věd. Budou představeny některé navrhované bibliometrické metody a možnosti a omezení jejich použití.

Pavel Mika působí v Knihovně Akademie věd ČR od začátku roku 2014, zaměřuje se na bibliometrii a scientometrii. Absolvoval Ústav informačních studií a knihovnictví, kde promoval v roce 2013. Aktivně se podílí na projektu IPN Metodika jako expert klíčové aktivity 1 – informační podpory.

 

Jakub Szarzec: Bibliometrie v Národní technické knihovně: metody, zkušenosti, mise a vize

prezentace, video (CZ)

abstrakt:

V České republice je hodnocení vědy a výzkumu stále aktuálním a často diskutovaným tématem. Přednáška se zaměří na zkušenosti Národní technické knihovny v oblasti bibliometrie. Po představení základní terminologie tohoto oboru se bude krátce věnovat aspektům citační analýzy a dalších metod. Bibliometrie se netýká pouze citačních dat jako číselných hodnot, ale zkoumá také vazby mezi nimi. Na toto se bude přednáška snažit poukázat. Pozornost bude dále směřovat přímo k praktickým zkušenostem a projektům. Závěrem bude naznačena budoucí role a vize Národní technické knihovny v této oblasti.

Jakub Szarzec vystudoval Informační studia a knihovnictví na Slezské univerzitě v  Opavě.  Od roku 2011 pracuje v Oddělení referenčních a oborových služeb Národní technické knihovny. V rámci jeho pracovního zaměření se věnuje citační analýze, bibliometrii, scientometrii a zodpovídání referencí z těchto oblastí. Zároveň se aktivně podílí na projektu „Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací“ (IPN Metodika) jako jeden z expertů Klíčové aktivity 1.

 

Jitka Moravcová: Význam indikátorů v institucionálním hodnocení a financování

prezentace, video (CZ)

abstrakt:

V IPN projektu Metodika se zabýváme vytvořením návrhu nového institucionálního hodnocení, jehož podstatnou součástí bude multikriteriální a oborový přístup respektující postavení a roli dané výzkumné organizace v systému VaVaI. Do budoucnosti tak bude možné periodicky hodnotit výkonnost jak českého systému VaVaI jako celku, tak i jeho jednotlivých částí v oborovém, sektorálním a institucionálním členění v porovnání se světovými standardy všude tam, kde existují. Výsledky hodnocení budou využity pro strategické řízení jak na úrovni státní správy, tak i na úrovni jednotlivých institucí. V příspěvku bude prezentován současný stav řešení projektu.

Jitka Moravcová je profesorkou organické chemie na VŠCHT Praha. Vystudovala VŠCHT Pardubice (nyní Univerzita Pardubice), kde získala i doktorát. Na FPBT VŠCHT Praha pracuje od roku 1980 a vědecky je zaměřena na syntézu derivátů sacharidů s potenciální biologickou aktivitou. Přednáší ve všech stupních vysokoškolské výuky, je školitelkou doktorských a diplomových prací. V letech 2005-2007 byla prorektorkou pro vědu a výzkum, v období 2000-2006 byla vedoucí Ústavu chemie přírodních látek. Je členkou řady vědeckých a oborových rad. Je odbornou garantkou IPn projektů MŠMT „Audit“ a „Metodika“.

Registrace

Registrace již byla ukončena. V případě jakýchkoli dotazů nás prosím kontaktujte na adrese kre@techlib.cz, případně na tel. 232 002 505 nebo 773 850 853 (Lenka Patoková).

 

Registrační pult pro účastníky konference bude otevřen ve čtvrtek 9. října 2014 od 12.00 v předsálí Ballingova sálu (vstup NTK4).

Účastnický poplatek

pro účastníky z České republiky                 1 200 Kč

pro účastníky ze zahraničí                            50,- EUR (vč. DPH)

Poplatek zahrnuje vložné, prohlídku Národní technické knihovny a slavnostní recepci.

Poplatek uhraďte nejlépe bankovním převodem do 8. října 2014 na adresu a číslo účtu příjemce platby:  

Národní technická knihovna
Technická 6
160 80 Praha 6 – Dejvice

Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
účet/account: 8032031/0710
IBAN: CZ83 0710 0000 0000 0803 2031
SWIFT: CNBACZPP

Variabilní symbol: do variabilního symbolu uveďte vygenerované registrační číslo (ve formátu 0001XXX), najdete je na výzvě k úhradě účastnického poplatku. Do zprávy pro příjemce uveďte JMÉNO a PŘÍJMENÍ osoby, za kterou byl poplatek uhrazen. 

Upozorňujeme, že veškeré bankovní poplatky hradí účastník!

Daňový doklad Vám bude vydán u registračního pultu 9. října.

Poplatek lze uhradit i v hotovosti během konference (tuto alternativu oznamte prosím do 2. října na kre@techlib.cz).

Vrácení účastnického poplatku

Pokud odřeknete účast písemnou formou nejpozději do 25. září 2014, vrátíme vám 100 % uhrazené částky, odřeknete-li účast 26. září - 8. října, vrátíme vám 50 % uhrazené částky. Po 9. říjnu 2014 je poplatek nevratný. Poplatek je možné převést na jinou osobu v případě, že se registrovaný účastník nebude moci konference zúčastnit.

 

Doprava z letiště

Účastníci si sami zajišťují dopravu na místo konání konference. Z letiště Praha – Ruzyně do Národní technické knihovny a zpět se dostanou nejsnadněji autobusem nebo taxíkem.

  • Autobusy: linka 119 jezdí z letiště Ruzyně každých 5-20 minut z autobusového nástupiště před terminálem 1 (letiště Ruzyně) a končí  hned  vedle vchodu do metra (konečné trasy A - "Dejvická"). Autobusy jezdí od cca 5.00 do 0.30 h, cesta trvá přibližně 25 min; jízdenka stojí 24 Kč. Můžete také použít speciální autobusovou AE linku (Airport Express), která jezdí přímo na konečnou stanici trasy metra A - na stanici "Dejvická" (cena 40 Kč).
  • Taxi: doporučujeme používat oficiální taxi, která parkují hned před východem z obou terminálů (AAA). Jízda taxíkem na místo konání konference, resp. do doporučených hotelů trvá přibližně 10 minut a stojí kolem 300 Kč.
  • Další informace: http://www.dpp.cz/doprava-na-letiste/

Doprava z Hlavního (Wilsonova) nádraží

 Pro dopravu z Hlavního nádraží použijte metro - červenou trasu C ve směru "Háje" a ve stanici "Muzeum" přestupte na zelenou trasu A. Pokračujte až do konečné stanice "Dejvická".

Doprava z autobusového nádraží Florenc

 Pro dopravu z autobusového nádraží Florenc je nejvhodnější metro. Použijte červenou trasu C ve směru "Háje" a ve stanici "Muzeum" přestupte na zelenou trasu A. Pokračujte až do konečné stanice "Dejvická".

Doprava do centra města

Doprava do centra města je snadná a pohodlná, obyčejně metrem (zelená trasa A, tři stanice na Staroměstskou a pět stanic na Muzeum). Můžete si koupit tři druhy jízdenek: celodenní jízdenka za 110 Kč platí 24 hodin, jednorázová jízdenka za 32 Kč platí 75 minut od jejího označení, jednorázová jízdenka za 24 Kč platí 30 minut od označení. Jízdenku lze použít pro všechny druhy dopravních prostředků - metro, autobusy a tramvaje. Jízdenka musí být označena před prvním vstupem do značeného prostoru metra nebo po prvním vstupu do autobusu, příp. tramvaje. Lze ji zakoupit v automatech, ve stanicích metra, prodejnách tabáku, v novinových kioscích či prostřednictvím mobilního telefonu. 

Další informace: http://www.dpp.cz/

Ubytování

Ubytování si účastníci konference zajišťují sami. Seznam ubytovacích kapacit v dosahu Národní technické knihovny:

Hotel DAP*** (Dům Armády Praha)

Adresa: Vítězné náměstí 684/4, 160 00 Praha 6-Dejvice

Tel. + 420 973 211 444, + 420 973 211 422

http://www.daphotel.cz

Hotel Denisa****

Adresa: Národní obrany 33, 160 00 Praha 6-Dejvice

Tel. + 420 224 318 969

http://www.hotel-denisa.cz

Diplomat Hotel**** Praha

Adresa: Evropská 15, 160 41 Praha 6-Dejvice

Tel. + 420 296 559 212, + 420 296 559 178, + 420 296 559 213

http://www.diplomathotel.cz/cz/home

Hotel International****

Adresa: Koulova 15, 160 45 Praha 6-Dejvice

Tel. + 420 296 537 111

http://www.internationalprague.com

Masarykova kolej***

Adresa: Thákurova 1, Praha 6

Tel. +420 233 051 111

http://www.studenthostel.cz/

Další užitečné informace

Konferenční sál má kapacitu 196 míst v hledišti a 50 míst na balkóně. 182 míst v hledišti nabízí připojení notebooků k elektrické a datové síti; sál je pokryt bezdrátovou sítí s přístupem na internet (dva přístupové body 802.11abg). http://www.techlib.cz/cs/640-konferencni-prostory-ballinguv-sal/. Sál je bezbariérový, nabízí vlastní zázemí šatny a vlastní toalety. V přízemí je propojen s tzv. Noční studovnou, ve které probíhá občerstvení během přestávek.

Více informací o Praze:

http://www.praha.cz/

http://praha.eu/jnp/cez/home/index.html

 

KRE 14 logo

Kontakt

 info@techlib.cz
‌ 232 002 535

Důležité odkazy     

Galerie

02_kre14_svoboda_thu01
03_kre14_demsar01
04_kre14_demsar02
05_kre14_thu_auditorium
06_kre14_krueger
07_kre14_munich02
08_kre14_munich01
09_kre14_video_partners
10_kre14_video_sponsors
11_kre14_svoboda_thu001
12_kre14_svoboda_thu02
13_kre14_nixon04
14_kre14_nixon01
14_kre14_nixon03
15_kre14_lipitakis_thu01
16_kre14_lipitakis_thu02
17_kre14_lipitakis_thu03
18_kre14_robinson01
19_kre14_robinson02
20_kre14_robinson03
21_kre14_szymanski_fri01
22_kre14_szymanski_fri02
23_kre14_szymanski_fri03
24_kre 14_ raut02
25_kre 14_raut
26_kre14_raut03
27_kre14_koncert02
28_kre14_koncert03
29_kre14_koncert04
30_kre14_koncert05
31_kre14_koncert06
32_kre14_koncert07
33_kre14_raut05
34_kre14_raut04
35_kre14_raut06
36_kre14_raut07
37_kre14_auditorium02
38_kre14_mika01
39_kre14_mika02
40_kre14_szarzec02
41_kre14_szarzec03
42_kre14_jirat01
43_kre14_jirat03
44_kre14_moravcova02
45_kre14_moravcova03
46_kre14_moravcova04
47_kre14_past01
01_kre14_rollups02

Dárci a partneři

MŠMT logo

  Elsevier logo

thomson reuters logo

  

  

  IPN Metodika

Editor: Martin Novák Poslední změna: 23.10. 2018 10:10