Knihovní řád

účinný od 2. června 2023

ÚVOD

V prostorách Národní technické knihovny (dále jen „NTK“) je poskytován knihovní fond a služby tří integrovaných knihoven – NTK, ústřední knihovny Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a knihovny Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR (dále jen „Knihovna“). Tato Knihovna je největší česká odborná knihovna specializovaná na oblast techniky a přírodních věd s přesahy do hraničních oborů a je de facto největší chemickou knihovnou v České republice. Je využívána převážně vysokoškolskými studenty Kampusu Dejvice a má tak charakter akademické knihovny. Knihovna je volně přístupná veřejnosti.

Každému čtenáři je k disposici 263 tisíc volně přístupných svazků odborné literatury, přes 485 titulů odborných časopisů, sbírka norem a rovněž široká škála informačních a konzultačních akademických a firemních služeb.

Kdo si chce dokumenty půjčit domů/mimo knihovnu, musí se zaregistrovat. Pro studenty ČVUT, ČZU a VŠCHT Praha je registrace bezplatná, pro ostatní studenty za 50 Kč na rok a pro ostatní veřejnost za 100 Kč za rok. Registrovaný čtenář je nazýván zákazníkem a má k dispozici řadu dalších služeb; může využívat rychlou Wi-Fi včetně přístupu na eduroam, veřejné počítače v NTK, samoobslužná multifunkční zařízení na tisk/kopírování/skenování, má přístup k desítkám tisíc elektronickým časopisů, knih a databází, a to i z domova nebo odkudkoliv na světě, může si rezervovat týmovou nebo individuální studovnu, může studovat vzácné tisky v Badatelně historického fondu a – pokud je studentem, akademickým či vědeckým pracovníkem – může pracovat v Noční studovně v době, kdy je knihovna zavřená.

Podrobnosti fungování Integrované knihovny upravuje tento Knihovní řád.

OBSAH

  1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1. Názvosloví

  1.2. Právní náležitosti

  2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

  2.1. Poslání Integrované knihovny

  2.2. Kontakty

  2.3. Podmínky poskytování služeb

  3. REGISTRACE

  3.1. Zákazník

  3.2. Předregistrace

  3.3. Průběh registrace

  3.4. Registrace oprávněné osoby VŠCHT Praha, ÚOCHB, ČVUT a ČZU

  3.5. Finanční konto

  3.6. Ochrana osobních údajů

  4. BEZPLATNÉ SLUŽBY

  4.1. Konzultace

  4.2. Kurzy a workshopy

  4.3. Výpůjční služby

  4.4. Meziknihovní výpůjční služby

  4.5. Informační a komunikační technologie

  4.6. Služba Díla nedostupná na trhu

  5. PLACENÉ SLUŽBY

  5.1. Rešeršní služby

  5.2. Mezinárodní meziknihovní služba (MMS)

  5.3. Služby dodávání dokumentů

  5.4. eBooks on Demand (EOD)

  5.5. Current Contents

  5.6. Přístup k elektronickým zdrojům (EIZ)

  5.7. Reprografické služby

  5.8. Firemní služby

  6. VOLNÉ SLUŽBY

  6.1. Exkurze v prostorách IK

  6.2. Pronájem prostor pro neregistrované uživatele

  7. PROSTORY NTK

  7.1. Vstup do veřejného prostoru knihovny

  7.2. Otevírací doba knihovny

  7.3. Práva a povinnosti čtenářů a hostů

  7.4. Kamerový systém

  7.5. Fotografování a filmování

  7.6. Studovna časopisů

  7.7. Badatelna historického fondu

  7.8. Tichá studovna

  7.9. Noční studovna

  7.10. Týmové studovny

  7.11. Individuální studovny

  7.12. Učebny 1 – 4

  8. DŮSLEDKY NEDODRŽOVÁNÍ KNIHOVNÍHO ŘÁDU

  8.1. Odpovědnost za škodu

  8.2. Poplatek za prodlení

  8.3. Vymáhání

  8.4. Vlastnické právo

  8.5. Ztracené, poškozené nebo zničené výpůjčky

  9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  9.1. Zbavení práv užívat služby Knihovny

  9.2. Výjimky z Knihovního řádu

  9.3. Platnost Knihovního řádu Integrované knihovny

  10. SEZNAMY

  10.1. Seznam zkratek

  10.2. Seznam právních předpisů

  PŘÍLOHY

 1. Ceník poplatků a služeb
 2. Zásady diferenciace výpůjčních služeb
 3. Ochrana osobních údajů zákazníků Integrované knihovny – Informační memorandum
 4. Pravidla využívaní konzultačních a rešeršních služeb
 5. Výpujční řád
 6. Služby dodávání dokumentů
 7. Pravidla poskytování reprografických služeb na objednávku
 8. Řád Studovny časopisů
 9. Badatelský řád
 10. Obecná pravidla využívání pronajímatelných studoven a učeben
 11. Reklamační řád
 12. Provozní řád samoobslužních úložních skříněk
 13. Díla nedostupná na trhu

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Názvosloví

Absenční výpůjčka: výpůjčka, kterou si může zákazník odnést mimo prostory NTK.

Badatel: zákazník Knihovny, který využívá Historický fond NTK k odbornému studiu a to nahlížením, pořizováním výpisků, opisů a případně i kopií.

Čtenář: jakýkoliv uživatel knihovních služeb. Může to být buď návštěvník¸ který není registrován, ale může využívat volné služby knihovny, nebo zákazník, který registrací získá právo na podstatně širší rozsah tzv. vázaných služeb.

Deponované knihovny ÚOCHB: část knihovního fondu ÚOCHB, která je určena zaměstnancům ÚOCHB a je trvale umístěna na pracovišti mimo budovu NTK. Tvoří jej fond osobních deponovaných knihoven (trvalé absenční výpůjčky) zaměstnanců ÚOCHB a prezenční fond, který slouží k prezenčnímu studiu v prostorách studovny ÚOCHB.

Domovní řád: zásady, nařízení a pravidla běžného provozu budovy NTK.

eBooks on Demand (dále jen „EOD"): služba zprostředkovávající digitalizaci historických knih z fondu knihovny na objednávku zákazníka.

Host: osoba zapsaná na recepci administrativní části budovy NTK, kterou v budově NTK zpravidla doprovází zaměstnanec NTK, nebo jiné organizace sídlící
v budově NTK.

Chemická knihovna: informační fondy VŠCHT Praha a ÚOCHB umístěné či dostupné v budově NTK ve veřejném prostoru nebo ve skladech.

Chráněný prostor: prostor za vstupním turniketem do knihovny; v něm je umístěn volně dostupný fond a studovny.

Integrovaná knihovna (dále jen „Knihovna"): je souhrn informačních fondů, služeb a technologií NTK, VŠCHT Praha a ÚOCHB, které jsou umístěny, resp. poskytovány v budově NTK. Pro všechny čtenáře vystupuje Integrovaná knihovna  jako jediná knihovna. Ve věcech týkajících se Knihovny jedná NTK za všechny tři integrované knihovny.

Jednorázový lístek: má omezenou platnost a slouží pro jeden vstup a výstup. Držitelé průkazu zákazníka jsou zdvořile žádáni, aby pro vstup používali svůj průkaz, nikoliv jednorázové lístky.

Knihovní fond (dále jen „fond"): soubor všech knih, jednotlivých čísel i svazků časopisů, norem, disertací, CD a dalších druhů dokumentů, které Knihovna zpřístupňuje svým čtenářům.

Knihovní jednotka: jakákoliv samostatně evidovaná součást fondu Knihovny.

Meziknihovní výpůjční služba (dále jen MVS"), resp. Mezinárodní meziknihovní služba (dále jen MMS"): služby, jimiž knihovna zajišťuje zákazníkům výpůjčky nebo kopie dokumentů, které nemá ve svém fondu.

Návštěvník: osoba, která vstupuje do chráněného prostoru NTK na jednorázový lístek. Má omezený sortiment služeb: pouze prezenční výpůjčky, informační a (bezplatné) poradenské služby.

Vázané služby: služby, které jsou vázány na platnou registraci zákazníka.

Volné služby: služby, které Knihovna poskytuje všem čtenářům.

Prezenční výpůjčka: výpůjčka, kterou lze užívat pouze ve vymezených prostorách NTK.

Průkaz zákazníka: karta, na které je uvedeno jméno zákazníka a jeho fotografie a je kompatibilní s karetním systémem NTK (např. karta ISIC, studentský průkaz, Lítačka, InKarta ČD a jiné). Pokud zákazník nemá nebo nechce použít svoji kartu, Knihovna mu za poplatek vydá svoji. Registrací v databázi zákazníků Knihovny a podpisem smlouvy s NTK získá zákazník oprávnění užívat vázané služby; šíře oprávnění je zaznamenána v databázi zákazníků Knihovny.

Reprografické služby: pořizování kopií z fondů Knihovny.

Self-check: zařízení na samoobslužné evidování absenčních výpůjček.

Ústavní knihovna VŠCHT Praha: část knihovního fondu VŠCHT Praha umístěná trvale na ústavech VŠCHT Praha. Tvoří jej prezenční fond, který slouží k prezenčnímu studiu v prostorách ústavních knihoven a je určen zaměstnancům příslušného ústavu VŠCHT Praha, a fond trvale zapůjčený zaměstnancům příslušného ústavu.

Volný výběr: knihovní fond umístěný ve 2. NP až 6. NP NTK dostupný bez asistence knihovníka.

Vracečka: zařízení pro samoobslužné vracení absenčních výpůjček.

Výpůjční lhůta: doba, po kterou má zákazník vypůjčenou knihovní jednotku k dispozici. Výpůjční lhůtu stanoví Knihovní řád. V případech hodných zvláštního zřetele může zaměstnanec Knihovny stanovit lhůtu odlišně.

Zákazník: zákazníkem Knihovny se může stát fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba, která s NTK uzavře smlouvu o využívání služeb Knihovny a její průkaz zákazníka je evidován v databázi zákazníků Knihovny. Doba platnosti smluvního vztahu je zpravidla jeden rok. Registrace studentů ČVUT, VŠCHT Praha, ČZU je po dobu studia obnovována automaticky, registrace zaměstnanců ČVUT, VŠCHT Praha, ČZU, ÚOCHB po dobu zaměstnání rovněž.

1.2. Právní náležitosti

Činnosti a služby Knihovny se řídí právním řádem České republiky.

Fungování Knihovny upravuje tento Knihovní řád Integrované knihovny (dále jen „Knihovní řád“), který vydává a aktualizuje ředitel NTK, rektor VŠCHT Praha a ředitel ÚOCHB AV ČR, v.v.i.

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

2.1. Poslání Integrované knihovny

Integrovaná knihovna společnosti TECH poskytuje čtenářům veřejné knihovnické, informační a jiné služby v rozsahu daném posláním knihoven společníků:

 • NTK je ústřední odbornou knihovnou zřízenou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Je institucí zajišťující na národní úrovni informační infrastrukturu pro výzkum a vývoj, inovace a vzdělávání v oblasti techniky a aplikovaných přírodních věd. Na národní úrovni poskytuje veřejné knihovnické a informační služby výzkumným organizacím, vysokým školám, vyšším odborným i středním školám a odborné veřejnosti. Více v základních dokumentech NTK;
 • VŠCHT Praha vytváří prostřednictvím Centra informačních služeb (CIS VŠCHT) informační zázemí pro studenty, pedagogy, vědecké pracovníky i ostatní zaměstnance školy; umožňuje rychlé a komfortní získávání informací pro oblast výuky, výzkumu a vzdělávání; mimo jiné poskytuje služby chemické knihovny a zajišťuje přístup k tištěným a elektronickým zdrojům. Obsahový profil knihovního a elektronického fondu chemické knihovny vychází z potřeb vzdělávací, vědecké a výzkumné činnosti VŠCHT Praha. CIS VŠCHT tak naplňuje jednu z podmínek akreditace studijních programů VŠCHT Praha, § 79, odst. 1, písm. c), zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách;
 • ÚOCHB prostřednictvím Knihovny ÚOCHB shromažďuje, zpracovává, uchovává, zpřístupňuje a rozšiřuje vědecké informace zaměřené především na organickou chemii a biochemii, popř. i na další souvisící obory a mezioborová témata v souladu s vědeckými úkoly řešenými na ÚOCHB AV ČR, v.v.i.

Podrobný rozsah služeb aktuálně nabízených zákazníkům stanovují Zásady diferenciace služeb.

IK naplňuje právo občana na svobodný a rovný přístup k informacím podle čl. 17. odst. 4 Listiny základních práv a svobod v souladu s § 4, odst. 6 knihovního zákona. To nevylučuje zvýhodnění určitých skupin zákazníků podle zaměření a působností knihovny v souladu s odst. 5 zmíněného čl. 17 Listiny základních práv a svobod.

2.2. Kontakty

Se svými dotazy ohledně služeb a Knihovního řádu IK se laskavě obracejte na níže uvedené kontakty:

adresa: Národní technická knihovna, Technická 2170/6, 160 80 Praha 6 – Dejvice

e-mail: info@techlib.cz

telefon: (+420) 232 002 535

2.3. Podmínky poskytování služeb

IK poskytuje:

 • všem čtenářům volné služby, zejména prezenční výpůjčky z volného výběru i ze skladu v NTK, informační a poradenské služby, rešerše z neplacených zdrojů na internetu;
 • registrovaným zákazníkům poskytuje navíc služby vázané, zejména absenční výpůjčky z fondu IK, MVS, MMS, přístup k internetu, pronájem studoven a další.

Podmínky poskytování těchto služeb upravuje tento Knihovní řád IK společnosti TECH.

3. REGISTRACE

3.1. Zákazník

Zákazníkem IK se může stát:

 • osoba starší 15 let, po předložení platného občanského průkazu nebo jiného průkazu totožnosti s fotografií. Pokud žádá o poskytování absenčních výpůjček, musí předložit doklad o trvalém či přechodném pobytu na území ČR. Registrační smlouva je k dispozici na webových stránkách IK;
 • právnická osoba nebo organizace po předložení výpisu z veřejného rejstříku, živnostenského listu nebo jiného dokladu o svém zřízení a dokladu o přidělení IČ. Nositelem práv a povinností zákazníka vůči IK je vždy právnická osoba. Registrační smlouva je k dispozici na webových stránkách IK.

Podle svého akademického i jiného statutu jsou zákazníci rozděleni do zákaznických skupin, případně tzv. Skupinátor.

3.2. Předregistrace

Budoucí zákazník může svoji registraci významně urychlit tím, že svoje údaje vyplní předem do online formuláře. Ten s ním nejpozději do 30 dnů od vyplnění verifikuje registrační pracoviště NTK.

Pokyny a bližší informace naleznete v sekci předregistrace.

Předregistrovaní zákazníci mohou zaplatit příslušné poplatky online ihned po vyplnění formuláře přes platební bránu NTK.

3.3. Průběh registrace

Po zaznamenání údajů do databáze zákazníků IK, resp. po pouhém ověření údajů z předregistrace je záznam doplněn o ID karty, která bude sloužit jako průkaz zákazníka. To může být jakákoliv bezkontaktní karta kompatibilní s knihovními systémem NTK a obsahující fotografii a celé jméno zákazníka. Průkaz zákazníka je nepřenosný. Jeho zneužití je považováno za porušení Knihovního řádu a může vést k dočasnému nebo trvalému odebrání práva užívat služby IK.

Následuje podpis smlouvy o využívání služeb IK a zaplacení registračního poplatku, pokud již nebyl zaplacen při předregistraci. Poplatek je nevratný.

3.4. Registrace oprávněné osoby VŠCHT, ÚOCHB, ČVUT a ČZU

Je identická jako u běžného zákazníka, s tím rozdílem, že oprávněné osoby VŠCHT Praha, ÚOCHB, ČVUT a ČZU neplatí registrační poplatek. Za oprávněné osoby platí registrační poplatek jejich univerzita nebo instituce sama. Po podpisu registrační smlouvy jsou jim na základě jejich statutu přidělena práva jedné ze zákaznických skupin, a to oprávněným osobám VŠCHT Praha jedna ze skupin AV – GV, oprávněným osobám z ÚOCHB skupina AU a oprávněným osobám z ČVUT a ČZU jedna ze skupin AC – GC (viz Zásady diferenciace služeb).

Tyto instituce denně ověřují platnost vztahu k oprávněným osobám, po absolvování studia nebo ztrátě příslušnosti k nim je zákazník automaticky převeden do příslušné standardní zákaznické skupiny (A – G). Pokud se příslušnost vztahu obnoví, obnoví se i zákaznická skupina s příslušností k mateřské instituci. Po dobu platnosti vztahu oprávněných osob k instituci se registrace této osoby prodlužuje automaticky.

3.5. Finanční konto

Při předregistraci nebo registraci je zákazníkovi automaticky vytvořeno Finanční konto, které mu slouží k úhradě jím objednaných služeb, zejména tisků, kopírování, skenování, rezervace týmových studoven, poplatků spojených s využívaním služby ZÍSKEJ a dalších.

Pokud zákazníkovi vznikne na kontu záporný zůstatek, nemohou mu být poskytovány další služby (viz bod 8.2.), dokud dlužnou částku neuhradí.

Vklad na finanční konto je možný přes platební bránu NTK, převodem na účet NTK (č. ú. 20001-8032031/0710, konstantní symbol 0308, variabilní symbol 2222, specifický symbol = ID zákazníka, prostředky jsou k dispozici následující pracovní den v 8.00 hod.) a v hotovosti na Pokladně NTK v 1. NP knihovna. Případné nesrovnalosti na finančním kontě zákazníka řeší Reklamační řád.

3.6. Ochrana osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je oprávněnou podmínkou poskytování služeb IK. Zákazníci jsou povinni informovat knihovnu o každé změně údajů, které IK vede k jejich osobě v databázi zákazníků IK. Podrobnosti ke zpracování osobních údajů uvádí Informační memorandum o ochraně osobních údajů zákazníků IK.

4. BEZPLATNÉ SLUŽBY

4.1. Konzultace

Konzultační služby jsou poskytovány zdarma všem čtenářům. Konzultace je možné využít opakovaně a zájemce nemusí být zákazníkem IK. Jsou zpravidla realizovány u Centrálního pultu ve 2. NP.

4.1.1. Konzultace na objednávku a konzultace bez předchozího objednání

Konzultaci v délce přibližně 60 minut si lze objednat prostřednictvím online formuláře, na e-mailové adrese reference@techlib.cz nebo na telefonním čísle 232 002 535.

Stručnou konzultaci v trvání 15 minut si můžete vyžádat osobně přímo na Centrálním pultu ve 2. NP, nebo telefonicky na čísle 232 002 535 a to v otevírací době asistovaných služeb.

V rámci konzultací je nabízena pomoc v oblastech:

 • asistence s vyhledávacími nástroji Knihovny a s přístupem k plným textům k e-zdrojům NTK , e-zdrojům VŠCHT a ÚOCHB, i k tištěným knihám a časopisům;
 • vyhledávání a hodnocení odborných informačních zdrojů předplacených Knihovnou a volně dostupných informačních zdrojů;
 • etického používání informací a citování informačních zdrojů či práce s citačními nástroji;
 • struktury odborné práce, principů akademického psaní a další témata související s akademickým psaním a výzkumem.

Více informací o konzultacích a podmínkách této služby naleznete na webu NTK v sekci Konzultace nebo v Pravidlech využívaní konzultačních a rešeršních služeb.

4.1.2. Bibliometrické služby

Specializované konzultace ohledně metodiky hodnocení výzkumu a vývoje, vytváření přehledů publikační činnosti a hodnocení publikační činnosti jsou poskytovány zdarma všem čtenářům.

Konzultaci lze objednat na e-mailové adrese reference@techlib.cz nebo na telefonním čísle 232 002 535. Přehled publikační činnosti autora lze objednat jako placenou rešerši pomocí objednávkového formuláře.

V rámci bibliometrických služeb je nabízená pomoc v oblastech:

 • práce s citačními databázemi Web of Science a SCOPUS;
 • citačních metrik (h-index, impact factor a další);
 • hodnocení a správy publikační činnosti;
 • tvorby a správy autorských identifikátorů;
 • hodnocení kvality časopisů, konferencí a prevence publikování v tzv. predátorských časopisech.

Více informací naleznete v Pravidlech využívaní konzultačních a rešeršních služeb nebo na webové stránce NTK v sekcích Bibliometrické služby – přehled publikační činnosti, Rešerše.

4.2. Kurzy a workshopy

Knihovna nabízí kurzy a workshopy pro studenty středních i vysokých škol, výzkumníky a středoškolské i vysokoškolské pedagogy. Workshopů mohou využít i instituce působící v oblasti vědy a výzkumu nebo firmy, jejichž zaměstnanci pracují s akademickými informacemi a vytváří odborné texty.

4.2.1. Workshopy na objednávku

Jednorázové interaktivní workshopy v rozsahu 60 až 120 minut, bližší informace zde, workshopy je možno objednat prostřednictvím e-mailové adresy info@techlib.cz.

Workshopy jsou nabízeny v rámci tří tematických okruhů:

 • vyhledávání a hodnocení informací;
 • etické používání informací a citování informačních zdrojů;
 • struktura práce a principy akademického psaní.

Cena kurzů a workshopů se odvíjí od rozsahu a odbornosti. Kalkulace bude zaslána na uvedený e-mail na základě předběžné objednávky. Školám a institucím financovaným z veřejných prostředků jsou workshopy nabízeny se slevou.

Služby mohou využít studenti a pedagogové bez ohledu na oborovou specializaci.

Více informací o obsahu workshopů a podmínkách služby naleznete na webových stránkách NTK v sekcích informační příprava pro studenty a pedagogy středních škol, Jak na závěrečnou práci nebo v Pravidlech využívaní konzultačních a rešeršních služeb.

4.2.2. Otevřené workshopy pro studenty

Aktuální nabídka otevřených workshopů pro studenty je zveřejňována na začátku každého semestru na stránce Kurzy a workshopy.

Otevřené workshopy jsou zdarma a účastníci nemusí být zákazníky Knihovny.

4.2.3. Kurzy

Knihovna poskytuje otevřené celosemestrální kurzy pro začínající výzkumníky ohledně akademického psaní, komunikování vědeckých výsledků a publikování. Kurzy jsou nabízeny pouze v anglickém jazyce.

Aktuální nabídka kurzů je k dispozici na webových stránkách NTK na začátku každého semestru.

Více informací o kurzech naleznete na webové stránce NTK Communicating Research in English.

Ve spolupráci s ČVUT NTK spoluorganizuje speciální celosemestrální kurz Scientific Writing in English. Informace ohledně přihlašování do kurzu a rozvrhu jsou na webových stránkách NTK na začátku každého semestru.

4.3. Výpůjční služby

Půjčování běžných dokumentů upravuje Výpůjční řád. Historický fond se půjčuje pouze k prezenčnímu studiu v souladu s Badatelským řádem. Půjčování dalších dokumentů pouze k prezenčnímu studiu upravuje Řád Studovny časopisů.

4.3.1. Společná ustanovení k absenčnímu a prezenčnímu studiu dokumentů

Čtenář může potřebné dokumenty vyhledat, zjistit jejich umístění v knihovně i dostupnost prostřednictvím vyhledávacího okna na webových stránkách NTK.

Knihy z volného výběru určené pouze k prezenčnímu studiu lze studovat kdekoli v chráněném prostoru knihovny.

Knihy, které lze půjčovat mimo budovu NTK (nemají červenou tečku na hřbetě), si může zákazník najít ve volném výběru a výpůjčku evidovat sám (případně s asistencí pracovníka knihovny) pomocí Self-checků umístěných v 1., 2. a 3. NP.

Pokud není na vypůjčený dokument objednávka/rezervace, může si ji zákazník prodloužit samoobslužně (přes své uživatelské konto), nebo za pomoci knihovníka (na knihovních pultech NTK, e-mailem na adrese info@techlib.cz, nebo telefonicky na čísle 232 002 535.

Dokumenty ze skladů se objednávají prostřednictvím katalogu a jsou zaslány zákazníkovi prostřednictvím služby Zásilka NTK nebo připraveny k vyzvednutí na regále Rezervace ve 3. NP. O uložení objednaných dokumentů na regál Rezervace je zákazník informován SMS nebo e-mailem podle preferovaného způsobu komunikace. Dokumenty tam na zákazníka čekají 7 dní, poté jsou vráceny do skladu.

4.3.2. Užívání fondů ústavních knihoven VŠCHT Praha a deponovaných knihoven ÚOCHB

Dokumenty z fondu ústavních knihoven VŠCHT Praha a deponovaných knihoven ÚOCHB si nemohou ostatní zákazníci Knihovny vypůjčit.

Použití dokumentu z prezenčního fondu ústavních, resp. deponovaných knihoven pro účely MVS a MMS je na rozhodnutí knihovníka příslušného ústavu VŠCHT Praha či zaměstnance Knihovny ÚOCHB. Trvale zapůjčený fond není pro služby MVS a MMS k dispozici.

4.3.3. Vracení dokumentů a dalšího zapůjčeného sortimentu z fondu Knihovny

Vypůjčené dokumenty lze vrátit pomocí vracečky (přístupné z parteru NTK nebo od informačního pultu v 1. NP), případně vhozením do návratového boxu u vchodu NTK 3 (zde vrácené dokumenty budou odepsány z uživatelského konta následující pracovní den). Při opožděném samoobslužném vracení publikací se dlužná částka automaticky odečte z finančního konta.

Čtečky e-knih, tablety a doplňkový sortiment lze vracet výhradně na Centrálním pultu ve 2. NP v době asistovaného provozu. Elektronická zařízení musí být v době vrácení nabitá alespoň na 60 %.

Podrobnosti o výpůjčních službách jsou uvedeny ve Výpůjčním řádu.

4.4. Meziknihovní výpůjční služby

Knihovna zajišťuje pro své zákazníky dodání dokumentů, které nejsou ve fondu Knihovny, případně jejich kopií, tzv. Meziknihovní výpůjční službu (MVS), z fondů knihoven a dalších institucí z České republiky. Služba je dostupná pouze pro zákazníky Knihovny.

Zákazník může objednávky zasílat prostřednictvím on-line formuláře na webových stránkách NTK, po registraci v systému ZÍSKEJ, případně osobně podávat ve Studovně časopisů.

Místo a čas převzetí a vrácení dokumentu - po domluvě emailem na adrese mvs@techlib.cz

MVS NTK poskytuje výpůjčky z fondu Knihovny českým knihovnám registrovaným na Ministerstvu kultury ČR na základě vyplnění on-line formuláře, prostřednictvím příslušných formulářů ve VPK či SK ČR, prostřednictvím ZÍSKEJ, případně zasláním vyplněné žádanky MVS poštou na adresu Národní technická knihovna, odd. pro sdílení zdrojů, Technická 6, 160 80 Praha 6.

Knihovna se sídlem v Praze si publikace nebo kopie z fondu NTK může vyzvednout a vrátit po domluvě emailem na adrese mvs@techlib.cz.

Mimopražským knihovnám se publikace/kopie objednané prostřednictvím meziknihovních služeb zasílají poštou.

Pokud jde o dokument z fondu VŠCHT Praha použije žádající knihovna objednávkový formulář VŠCHT, pokud jde o dokument z fondu ÚOCHB, použije žádající knihovna objednávkový formulář ÚOCHB.

Výpůjčky MVS jsou absenční, nestanoví-li dožádaná knihovna jinak. Standardní výpůjční lhůta pro výpůjčky MVS z fondu NTK je 35 dní. Výpůjční lhůtu pro výpůjčky MVS z jiné knihovny určuje dožádaná knihovna.

Dokumenty, které nelze půjčit absenčně, může zákazník studovat v prostorách Studovny časopisů.

Náklady na pořízení reprografických kopií z fondů jiných tuzemských knihoven hradí zákazník.

Všechny druhy poplatků (např. paušální náhrada nákladů spojených s obstaráním předmětu výpůjčky, za kopie, za pozdní vrácení, poškození nebo ztrátu jednotky) viz Ceník poplatků a služeb NTK.

O prodloužení výpůjčky MVS je třeba požádat nejpozději dva dny před koncem výpůjční lhůty a rozhoduje o něm dožádaná knihovna. K tomu je třeba kontaktovat pracovníky MVS e-mailem na mvs@techlib.cz nebo telefonicky na čísle 232 002 415 či 232 002 583.

Zaměstnanci VŠCHT Praha mohou požadavky zasílat e-mailem na adresu mvs@vscht.cz, telefonicky na čísle 232 002 571 či prostřednictvím webového formuláře.

Zaměstnanci ÚOCHB mohou požadavky zasílat e-mailem na adresu mvs@uochb.cas.cz, telefonicky na čísle 232 002 434 či prostřednictvím webového formuláře.

Není-li výpůjčka řádně vrácena, nebo je služba MVS jakýmkoli způsobem zneužita, může být zákazník zbaven práva užívat služeb knihovny (včetně přístupu k elektronickým zdrojům) do doby, než výpůjčku vrátí a uhradí v plné výši poplatky spojené s prodlením.

Bližší informace o MVS naleznete v příloze Služby dodávaní dokumentů.

4.5. Informační a komunikační technologie

4.5.1. Počítačové terminály

Zákazníci mají k dispozici všechny počítačové terminály (dále jen „terminály") v celé budově NTK kromě terminálů u informačních pultů ve 2. – 6. NP určených pro zaměstnance knihovny; používat či jinak manipulovat s těmito terminály není dovoleno.

Zákazníci se do počítačové sítě NTK přihlašují uživatelským jménem a heslem, která si zvolili při registraci. Použití údajů jiného zákazníka je přísně zakázáno. Pokyny k užívání terminálů jsou dostupné v odpovídajícím návodu.

Zákazníci odpovídají za škody vzniklé nevhodnou manipulací či používáním terminálů, včetně škod způsobených vědomým zanesením počítačových virů.

Používání terminálů je monitorováno.

Není dovoleno:

 • s terminálem manipulovat, zejména jej odpojovat od zdroje energie;
 • používat jiný software než ten, který je nainstalován;
 • upravovat nastavení počítačů nebo sítě;
 • kopírovat nebo šířit části operačního systému, aplikace nebo nainstalované programy po síti;
 • záměrně narušovat práci ostatních na síti;
 • negativně ovlivňovat činnost a výkon sítě jako celku (např. nadměrným přetěžováním sítě a jejích zdrojů nebo používáním sítě kvůli přístupu do jiných počítačů nebo dalších sítí, šířením počítačových virů, šířením spamu apod.).

Provoz sítě může Knihovna omezovat nebo přerušovat pro nezbytnou nebo plánovanou technickou či softwarovou údržbu, nebo se tak může stát z jiných nezbytných důvodů.

Zákazníci jsou povinni každou chybu nebo poruchu (včetně těch spojených s hardwarem a softwarem) ohlásit zaměstnancům knihovny.

4.5.2. Přístup k internetu

Zákazníci mohou pro přístup na internet využít jak terminály, tak vlastní zařízení – telefony, tablety či notebooky. Nastavení Wi-Fi je popsáno v odpovídajícím návodu. Vlastní zařízení je možno připojit také kabelem (na požádání zapůjčí služba na Centrálním pultu ve 2. NP).

NTK je k internetu připojena prostřednictvím akademické a výzkumné sítě CESNET. Užívání internetu je i proto omezeno na činnosti souvisící s posláním NTK (oblast vědy a techniky, aplikovaných přírodních věd včetně chemie a společenských věd s technikou souvisících).

Prohlížení nesouvisících témat (zábava, sport, erotika) není přípustné. Zákazník bere na vědomí, že jeho pohyb na internetu je monitorován a zaměstnanci NTK si mohou zobrazit jeho obrazovku. Není-li internet používán v souladu s těmito pravidly, upozorní zaměstnanec knihovny zákazníka na porušování pravidel práce s internetem.Při opakovaném porušení může být zákazníkovi odňato právo užívat služby Knihovny. 

Zákazník je rovněž odpovědný za jakékoli škody, které svým nesprávným nebo neoprávněným přístupem k internetovým zdrojům způsobil.

Všechny informace a data (v jakékoli formě nebo na jakémkoli médiu) získaná zákazníkem mohou sloužit výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia a nelze je šířit, duplikovat, kopírovat, pronajímat, sdílet, distribuovat (ani v rámci počítačové sítě), prodávat nebo je jakkoli jinak využívat pro komerční účely (blíže viz autorský zákon).

Pokud to dovoluje licence příslušného informačního zdroje nebo autorský zákon, mohou si zákazníci dokumenty vytisknout na multifunkčním zařízení za poplatek nebo si jednotlivé soubory uložit do pracovní složky. Z té si je mohou během 14 dní překopírovat na svůj USB flash disk, po té době bude obsah pracovní složky smazán a neexistuje možnost jeho obnovení.

Pro ukládání dat na počítačích je pro každého uživatele nastaven limit 5 GB – pokud dojde k jeho překročení, nebude možno se příště přihlásit. V takovém případě je nutno kontaktovat zaměstnance NTK u pultu a NTK může smazat jakékoliv množství dat bez možnosti jejich obnovení. NTK nezodpovídá za jakoukoliv ztrátu dat.

Vybrané terminály jsou určené k centralizovanému použití e-zdrojů NTK, VŠCHT Praha nebo ÚOCHB výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia. Jedná se např. o:

 • vybrané databáze (Kramerius, Anopress, ČSN online);
 • knihovní materiály dostupné na internetu prostřednictvím licencovaných e-zdrojů NTK, VŠCHT Praha a ÚOCHB;
 • CD-ROM a DVD ze sbírek Knihovny, představující samostatnou publikaci nebo přílohu k publikacím nebo časopisům.

4.6 Služba Díla nedostupná na trhu

Zákazníci Knihovny mají přístup ke službě Díla nedostupná na trhu (dále jen „DNNT"), která je součástí Národní digitální knihovny provozované Národní knihovnou ČR. DNNT obsahuje dokumenty vydané na území ČR, jež jsou chráněny autorským zákonem, ale nejsou na trhu dostupné, a to ani v podobě dalších vydání nebo v elektronické verzi.

Více informací k využívání služby naleznete v příloze Díla nedostupná na trhu, nebo na webové stránce Díla nedostupná na trhu.

5. PLACENÉ SLUŽBY

Při přijímání požadavků na placené služby může Knihovna od zákazníka žádat zúčtovatelnou zálohu.

5.1. Rešeršní služby

Rešeršní služby se poskytují pouze na témata odpovídající profilu knihovny. Služba je zpoplatněna. Knihovna může z kapacitních důvodů vyhotovení rešerše odmítnout. Služba se poskytuje pouze právnickým osobám a zákazníkům skupin A, AV, AC, AU a doktorandům. Studentům může být poskytnuta jen s písemným souhlasem školitele.

5.2. Mezinárodní meziknihovní služba (dále jen MMS")

NTK svým zákazníkům obstarává i dokumenty, které nejsou dostupné ve fondech knihoven na území ČR, tzv. Mezinárodní meziknihovní služby. Služba je zpoplatněna. Zákazník může žádat o dodání dokumentu prostřednictvím formuláře, zákazníci VPK (definováno v čl. 5.3.1.1 tohoto Knihovního řádu) mohou zasílat své požadavky prostřednictvím VPK.

Bližší informace o MMS naleznete v sekci Služby dodávaní dokumentů.

5.3. Služby dodávání dokumentů

5.3.1. Virtuální polytechnická knihovna (dále jen „VPK“)

5.3.1.1. Všeobecná ustanovení

VPK je systém pro dodávání dokumentů, který vyvinula a spravuje NTK ve spolupráci s dalšími knihovnami a institucemi.

Systém umožňuje zákazníkovi VPK využívat fondy všech spolupracujících knihoven. Umožňuje objednat kopie z fondů spolupracujících knihoven, vypůjčení knihy ze zahraničí (MMS), službu Current Contents a – pokud jde o knihovnu – také MVS. Služby VPK jsou zpoplatněny.

Pro využívání služeb VPK musí zájemce (fyzická nebo právnická osoba) uzavřít smlouvu s NTK jako Servisním centrem VPK (dále také jen „SC VPK"), tím se stává zákazníkem VPK. Po registraci je mu přidělen heslem chráněný online prostor obsahující seznam služeb VPK, stav finančního konta VPK a přehled aktuálně poskytovaných služeb. Po připsání první platby na konto je účet aktivován.

K objednání dokumentů či kopií slouží online formulář. Úhrada je po uskutečnění služby stržena ze zákazníkova konta VPK a je zákazníkovi VPK avizována. Pokud zákazník VPK nemá na kontě VPK dostatečný zůstatek, nemůže služby čerpat do doby, než konto doplní.

5.3.1.2. Práva a povinnosti zákazníka VPK

Zákazníci mohou užívat své konto VPK výhradně za podmínek uvedených ve smlouvě a Knihovním řádu VPK; nesmějí prozrazovat informace o svém kontě včetně hesla dalším osobám a jsou povinni zacházet se získanými informacemi v souladu s autorským zákonem a pravidly smlouvy. Jestliže je vinou zákazníka zneužito konto či služba, nese zákazník veškerou odpovědnost za případné způsobené škody. Má-li zákazník VPK podezření na zneužití účtu, je povinen to ihned ohlásit pracovníkům SC VPK.

Případné reklamace týkající se kvality dodané služby, ceny či termínu vyřízení adresují zákazníci SC VPK (digi@techlib.cz). Nedojde-li k nápravě v požadované kvalitě, rozsahu a lhůtě, je NTK povinna vrátit částku, která byla za reklamovanou službu odečtena z uživatelského konta. 

Bližší informace o VPK naleznete v Knihovním řádu VPK.

5.3.1.3. Práva a povinnosti SC VPK

SC VPK neodpovídá za finanční ztráty způsobené nedodržováním smluvních podmínek ze strany zákazníka VPK; do doby, než bude situace vyřešena, může rovněž užívání služby pozastavit. v závažných případech porušení podmínek může být konto VPK zrušeno a SC VPK má právo na úhradu vzniklých nákladů.

SC VPK na žádost zákazníka připraví zprávu o aktivitě za uplynulý rok či informace o zpracovaných osobních údajích zákazníka. První roční výpis je zdarma, další výpisy jsou zpoplatněny.

SC VPK na písemnou žádost zákazníka zruší ve smluveném termínu, ale nejpozději do 10 dnů po obdržení žádosti, jeho konto a nevyčerpanou částku vrátí na bankovní účet nebo na adresu uvedenou ve smlouvě. Manipulační poplatek za zrušení účtu a vrácení zůstatku bude uživateli účtován v souladu s Ceníkem služeb VPK. 

5.3.2. ZÍSKEJ

5.3.2.1. Všeobecná ustanovení

Služba ZÍSKEJ je systém pro dodávání dokumentů vyvinutý a spravovaný Národní technickou knihovnou. Je založen na kooperaci spolupracujících institucí, které sdílejí navzájem své fondy.

ZÍSKEJ zprostředkovává službu dodávání dokumentů z fondů knihoven zúčastněných v ZÍSKEJ (Partnerů) koncovému zákazníkovi spolupracující instituce (čtenář v ZÍSKEJ).

Koncový zákazník (čtenář v ZÍSKEJ), pro něhož je služba poskytována, je vždy fyzická osoba, která je oprávněna využívat výsledky služby výhradně pro svou osobní potřebu či pro potřeby vědy, výzkumu a vzdělávání.

Bližší informace o službě ZÍSKEJ naleznete na Infoportálu Získej.

5.4. eBooks on Demand (dále jen EOD)

eBooks on Demand – neboli elektronické knihy na objednávku – je mezinárodní služba organizovaná Universitou Innsbruck. Služba EOD je zaměřena na převedení tištěných knih, map a dalších dokumentů vydaných v letech 1500—1900, tj. těch, které již nepodléhají autorskému zákonu, do digitální podoby včetně OCR (i pro fakturu). Služba EOD je zaměřena pouze na digitalizaci knih, není určena pro seriálové a jiné dokumenty. Podmínkou realizace služby je digitalizace celé knihy, ne jen jejích částí.

Služba není vázána na registraci v Knihovně, o digitalizaci díla z fondu zapojených institucí může požádat kdokoli.

Digitalizaci knihy z fondu NTK lze jednoduše objednat v katalogu NTK po stisknutí tlačítka „EOD - Objednat digitální kopii“ u záznamu požadované knihy nebo prostřednictvím portálu EOD search, pomocí něhož lze vyhledávat v katalozích Evropské knihovní sítě a objednávat digitalizaci z fondů všech paměťových institucí zapojených do projektu.

Práva a povinnosti NTK i Zákazníka EOD vyplývají z Obchodních podmínek služby EOD, které jsou nedílnou součástí Knihovního řádu EOD.

Ceník služby EOD v NTK je součástí Knihovního řádu EOD a Ceníku poplatků a služeb NTK.

Digitalizované knihy (tzv. elektronické knihy či e-knihy) jsou dodávány zákazníkům ve formátu PDF s optickým rozpoznáním znaků. E-knihy jsou dále ukládány do Digitální knihovny NTK, kde jsou po dvou měsících od digitalizace zdarma přístupné všem čtenářům.

Bližší informace o EOD naleznete v sekci Služby dodávaní dokumentů.

5.5. Current Contents (dále jen „CC“)

Služba CC spočívá v zasílání naskenovaných obsahů nově došlých čísel časopisů, které odebírá Knihovna. Kopie jsou dodávány v papírové podobě (mimopražským zákazníkům jsou zasílány poštou), zákazníci VPK dostávají standardní PDF.

Služba není vázána na registraci v Knihovně.

Službu je možno objednat prostřednictvím webového formuláře. Zákazníci VPK si ji objednají v rámci VPK. Služba je zpoplatněna viz Ceník poplatků a služeb NTK.

Bližší informace o službě CC naleznete v sekci Služby dodávaní dokumentů.

5.6. Přístup k elektronickým zdrojům (dále jen EIZ")

Licencované elektronické informační zdroje NTK/VŠCHT Praha/ÚOCHB jsou zpřístupňovány v souladu s licenčními smlouvami a pravidly užívání počítačů a počítačové sítě NTK/VŠCHT Praha/ÚOCHB (viz. bod 4.5.).

5.6.1. Licencované zdroje NTK pro zákazníky Knihovny

Zákaznické skupiny (A, AC, AV, AU, B, BC, BV, E, EC, G, GC, H, K) mohou přistupovat k e-zdrojům přes webové stránky NTK.

Elektronické zdroje jsou pro výše uvedené zákaznické skupiny dostupné jak z knihovny, tak vzdáleně po autentifikaci na stránkách knihovny.

Zákaznici skupiny M mohou do elektronických zdrojů nahlížet pouze z terminálů v budově NTK.

5.6.2. Licencované zdroje VŠCHT Praha a ÚOCHB

Licencované zdroje VŠCHT Praha a /ÚOCHB jsou nečlenům těchto organizací přístupné pouze z terminálů nebo z vlastních ICT zařízení v budově NTK. Zaměstnanci a studenti VŠCHT Praha a ÚOCHB mohou využívat licencované zdroje své instituce bez nutnosti registrace v Knihovně. Pro vyhledání a připojení k elektronickým zdrojům mohou využít přístup z webových stránek chemTK.

Důležité upozornění
 • Licencované e-zdroje mohou být využívány pouze pro nekomerční účely, typicky pro výuku, studium a výzkum

 • Zákazníci mohou ve zdrojích vyhledávat, prohlížet si je, tisknout nebo stahovat části těchto materiálů. Je zakázáno stahovat celá čísla odborných časopisů nebo e-knih

 • Zákazníci nesmějí získaná data zkracovat, upravovat, překládat či vytvářet díla z nich odvozená; nesmějí odstraňovat, upravovat či zakrývat poznámky o autorských právech či jiné poznámky a výhrady v nich obsažené; v podstatné míře anebo systematicky data dále kopírovat, uchovávat, rozmnožovat, distribuovat nebo jinak reprodukovat ani zpřístupňovat třetím osobám

 • Získaná data není dovoleno dále předávat (přímo či nepřímo) k využití jakékoliv placené službě nebo k jakékoliv další distribuci (bez ohledu na to, zda je zisková či nezisková, za poplatek nebo zdarma)

Všechny získané informace mohou být využity pouze v souladu s autorským zákonem a textem licenčního ujednání.

5.7. Reprografické služby

5.7.1. Samoobslužné reprografické služby tisk, kopírování, skenování

Zákazníci si mohou kopie/skeny/tisky z dokumentů z fondu Knihovny zhotovit sami, podmínku je dostatečný zůstatek (alespoň 15 Kč) na FK. Samoobslužná multifunkční zařízení jsou rozmístěna po celé budově NTK. Služba je zpoplatněna dle Ceníku poplatků a služeb NTK.

 • Kopie mohou být použity v souladu s autorským zákonem výhradně pro účely výzkumu nebo soukromého studia;
 • Pokyny pro tyto služby jsou dostupné na webových stánkách knihovny. Případné reklamace tisku a kopií řeší Reklamační řád.

5.7.2. Reprografické služby na objednávku

Reprografické služby na objednávku se poskytují z dokumentů z fondu Knihovny a z dokumentů knihovnou opatřených prostřednictvím MVS/MMS, a to výhradně pro osobní potřebu zákazníka, návštěvníka v souladu s ustanoveními autorského zákona.

Reprografické služby na objednávku poskytuje Knihovna pro návštěvníky, oprávněné osoby ČVUT, VŠCHT Praha, ČZU a ÚOCHB a pro zákazníky.

Možnosti objednání kopií:

 • z nevázaných čísel časopisů – zájemce o vyhotovení reprografické rozmnoženiny vyplní papírovou objednávku ve Studovně časopisů;
 • z dokumentů ve volném výběru či ze skladu, pokud mají vazbu vhodnou pro kontaktní kopírování – zájemce o vyhotovení reprografické rozmnoženiny vyplní papírovou objednávku ve Studovně časopisů;
 • objednávku na reprografické služby je možno zaslat i prostřednictvím webového formuláře pro fyzické osoby či právnické osoby;
 • zaměstnanci VŠCHT Praha mohou žádat o reprografické služby prostřednictvím e-mailu mvs@vscht.cz nebo webového formuláře;
 • zaměstnanci ÚOCHB mohou žádat o reprografické služby prostřednictvím e-mailu mvs@uochb.cas.cz nebo webového formuláře;
 • vyřízené objednávky budou připraveny k vyzvednutí následující pracovní den po 12.00 hod. Objednávky přijaté v pátek budou připraveny v pondělí po 12.00 hod. Zákazníkům, kteří nemají trvalé bydliště v Praze, mohou být objednané kopie doručeny poštou;
 • pokud nelze objednávku z objektivních důvodů splnit, zaměstnanci NTK projednají se zákazníkem možné řešení spolu s případným termínem dodání;
 • služba je zpoplatněna dle Ceníku poplatků a služeb NTK a v souladu s autorským zákonem.

Všechny získané kopie může uživatel použít pouze pro svoji vlastní potřebu v souladu se Zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon).

 • reprografické kopie jsou určeny pouze pro nekomerční účely, tedy výhradně pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro osobní potřebu uživatele;
 • není umožněno kopírovat celá čísla časopisů nebo celé knihy;
 • objednavatel nesmí reprografické kopie zkracovat, upravovat, překládat či vytvářet díla z nich odvozená, odstraňovat, upravovat či zakrývat poznámky o autorských právech či jiné poznámky a výhrady v nich obsažené; v podstatné míře anebo systematicky dále kopírovat, uchovávat, rozmnožovat, distribuovat nebo jinak reprodukovat ani zpřístupňovat třetím osobám;
 • je zakázáno získané reprografické kopie předávat (přímo či nepřímo) k využití jakoukoliv placenou službou (jako např. „document delivery“, apod.) nebo k jakékoliv další distribuci (bez ohledu na to, zda je zisková nebo nezisková či za poplatek nebo zdarma).

Bližší informace o službě naleznete v sekci Pravidla poskytování reprografických služeb na objednávku.

5.8. Firemní služby

Národní technická knihovna nabízí informační podporu firmám, především malým a středním, s důrazem na start-up a spin-off prostředí. Cílem je poskytovat profesionální informační podporu primárně v oblasti ochrany duševního vlastnictví, firemního monitoringu, technických norema business konzultací, a pomoci tak firmám při zakládání, inovování a zefektivňování výroby a procesů tak, aby byly globálně konkurenceschopné. Služba je určena právnickým i fyzickým osobám. Předpokladem je registrace zákazníka v Národní technické knihovně.

Požadavky na konzultace lze zasílat na emailovou adresu: firemnisluzby@techlib.cz nebo je možné využít webový formulář. Následně bude zákazník vyzván k upřesnění dotazu či požadavku tak, aby bylo zadání jednoznačné a zároveň tak bylo upřesněno datum dodání a forma. Ve výjimečných případech je možné z kapacitních důvodů požadavek odmítnout. 

6. VOLNÉ SLUŽBY

Všem zákazníkům i návštěvníkům, kteří vstupují do knihovny jen za použití jednorázového lístku, i hostům nebo účastníkům komentovaných prohlídek nebo jiných kulturně-vzdělávacích akcí pořádaných knihovnou jsou k dispozici:

 • informační a konzultační služby;
 • nejrozsáhlejší volně dostupný fond technické, přírodovědné a příbuzné literatury v ČR v rozsahu okolo 263 tisíc svazků, více než 485 titulů odborných časopisů, sbírka norem, denní tisk;
 • stovky pohodlných čtenářských míst u stolů a relaxačních míst.

Jednorázový vstupní lístek slouží pro jeden vstup i výstup přes turniket knihovny.

6.1. Exkurze v prostorách Knihovny

Exkurze pro skupiny náležející k neziskovým vzdělávacím institucím zajišťuje Knihovna zdarma; komerčním organizacím je účtován poplatek. Exkurze lze sjednat e-mailem na adrese michaela.vydrova@techlib.cz, nebo telefonicky na čísle 232 002 507.

6.2. Pronájem prostor pro neregistrované uživatele

Jednotliví zájemci z řad široké veřejnosti si mohou objednat pronájem prostor pro své aktivity. Informace naleznou v sekci komerční služby a pronájmy.

7. PROSTORY NTK

7.1. Vstup do veřejného prostoru knihovny

Před vstupem do chráněného prostoru je doporučeno čtenářům i hostům odložit zejména objemný svrchní oděv (dlouhé kabáty, zimní bundy, kožichy apod.) a objemná zavazadla větší než kabinové zavazadlo (55 cm x 35 cm x 20 cm - standardní rozměr dle Mezinárodní asociace leteckých přepravců)  do samoobslužných skříněk v šatně nebo do šatny s obsluhou v parteru (pokud je otevřena). Užívání skříněk upravuje Provozní řád samoobslužních úložních skříněk.

Při vstupu i výstupu do chráněného prostoru prochází každý čtenář turniketem a kontrolní bránou. V zájmu ochrany majetku České republiky spravovaného NTK, VŠCHT Praha a ÚOCHB a zachování bezpečnosti v budově NTK je čtenář povinen kdykoliv strpět kontrolu svého příručního zavazadla a osobních věcí ze strany pracovníků ostrahy. Neodloží-li čtenář svůj svrchní oděv a objemná zavazadla před vstupem do chráněného prostoru, je povinen strpět případnou kontrolu svých zavazadel na vstupu i výstupu pracovníkem ostrahy. Pokud čtenář odmítne kontrolu svých zavazadel, nebude do knihovny vpuštěn a může být přivolána Policie České republiky.

Pro vstup do budovy použijí návštěvníci jednorázový lístek. Zákazníky žádáme, aby použili svou zákaznickou kartu, nikoliv jednorázový lístek.

7.2. Otevírací doba knihovny

Knihovna je otevřena tak, aby maximálně vyhovovala především potřebám akademické obce, zejména studentům.

Hlavní prostor knihovny je otevřen ve všední dny od 8.00 hod. do 22.00 hod. Dostupnost registračních a informační služeb si ověřte v sekci Otevírací doba NTK.

I po uzavření hlavního prostoru zůstává volný výběr ve 3. NP otevřen do 02.00 hod. následujícího dne, v neděli je k dispozici od 10.00 hod. do 02.00 hod. následujícího dne.

Vždy, když je knihovna zavřena, je pro akademickou obec k dispozici Noční studovna.

V průběhu roku, ve zkouškovém období, o prázdninách a svátcích se mohou tyto časy lišit, proto je dobré zkontrolovat otevírací dobu na webových stránkách knihovny.

7.3. Práva a povinnosti čtenářů a hostů

V prostoru knihovny jsou běžně stovky lidí, může jich být i přes tisíc. Aby mohli co nejlépe využívat prostředí knihovny, je nezbytná vzájemná ohleduplnost. Proto je každý čtenář a host, který vstoupí do prostor NTK, povinen plnit následující povinnosti a řídit se tímto Knihovním řádem a Domovním řádem;

 • řídit se instrukcemi zaměstnanců, pracovníků ostrahy nebo písemnými pokyny a instrukcemi vyvěšenými v knihovně;
 • chovat se ohleduplně vůči ostatním, tj. aby nijak neomezoval práva či nerušil ostatní osoby, zejména aby:
  • přepnul mobilní telefon či jiné komunikační zařízení na tichý režim;
  • konzumoval jídlo a pití takovým způsobem, aby neobtěžoval ani neohrozil své sousedy ani majetek jejich a ani NTK;
  • v budově nekouřil ani nepožíval omamné či psychotropní látky; to se týká rovněž elektronických cigaret, inhalátorů, vaporizátorů a podobných zařízení;
 • nepřinášet s sebou dovnitř knihovny živá zvířata, nebezpečné objekty, chemikálie, sportovní vybavení, výbušniny, zbraně, a to ani držené a registrované podle zákona o střelných zbraních a střelivu (vyjma příslušníky Městské policie a Policie ČR vykonávající službu);
 • respektovat „Klidové zóny“ ve 3. a 6. NP, kde je nutno se zdržet užívání mobilních telefonů, hlasitého hovoru či jiných rušivých zvuků;
 • používat pouze elektronické přístroje navržené a schválené v ČR pro přenos informací, jejich uchovávání a zpracování.

Při opakovaném porušení těchto pravidel může být právo užívat služeb knihovny dočasně nebo trvale odebráno.

7.4. Kamerový systém

Kvůli ochraně majetku i zdraví všech osob pohybujících se v knihovně je celý prostor monitorován kamerovým systémem, který byl nainstalován v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. a je registrován Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

7.5. Fotografování a filmování

Pořizování fotografií dokumentů či budovy NTK k soukromým účelům je povoleno. Pořizování fotografií ke komerčním či podobným účelům nebo filmování budovy podléhá souhlasu ředitele NTK. Pravidla pro fotografování historických knih upravuje Badatelský řád.

7.6. Studovna časopisů

Studovna časopisů je umístěna v sektoru D ve 3. NP. Jsou v ní k dispozici dva nejnovější ročníky nesvázaných časopisů, které odebírá Knihovna a Ústřední knihovna ČVUT. Studovna také slouží pro studium dokumentů určených pouze k prezenčnímu užití (tj. dokumentů získaných prostřednictvím MVS, MMS a prezenčního fondu Knihovny).

 • Čtenáři zde mohou objednat kopie jak z časopisů zde uložených, tak z celého fondu Knihovny
 • Zákazníci si mohou za poplatek samoobslužně kopírovat, skenovat a tisknout materiály z časopisů zde uložených
 • Kopie nelze zhotovit z disertačních prací, norem a vzácných tisků
 • Zákazníci skupiny A, AV, AC, AU a P si mohou jednotlivá čísla časopisů vypůjčit na omezenou dobu absenčně
 • Po prostudování nezařazujte časopisy zpět do regálu, ale odložte je na určené místo nebo odevzdejte knihovníkovi u pultu
 • Každý čtenář může ve Studovně časopisů využívat pouze jedno pracovní místo; jsou-li všechna místa obsazena, nelze ve Studovně čekat na jejich uvolnění
 • Bližší informace naleznete na webu NTK v sekci Studovna časopisů. Užíváním Studovny souhlasíte s dodržováním Řádu Studovny časopisů.

7.7. Badatelna historického fondu

Badatelna historického fondu je umístěna v sousedství Studovny časopisů v sektoru
D ve 3. NP. Historický fond NTK je tvořen knihovními dokumenty vydanými před rokem 1920 včetně, dále jednotkami vzniklými svázáním více publikací, z nichž alespoň jedna byla vydána před rokem 1920 včetně, a některými výjimečnými publikacemi vydanými později. Historický fond VŠCHT Praha je tvořen fondem tisků označených signaturou H. Otevírací doba Badatelny historického fondu je k dispozici na webových stránkách knihovny, studium historického fondu je ale možné dohodnout i na jiný termín. Detaily historické sbírky naleznete zde. Užíváním Badatelny souhlasíte s dodržováním Badatelského řádu.

V otevírací době asistovaných služeb je Badatelna přístupná všem zákazníkům, kteří respektují její primární účel, tj. na žádost knihovníka uvolní místo badateli, chovají se tiše a zdrží se konzumace potravin.

7.8. Tichá studovna

Tichá studovna s 20 studijními místy je umístěna v sektoru A ve 3. NP. Stoly jsou vybaveny připojením k elektrické a datové síti. Využívání této studovny se řídí pravidly vyvěšenými ve studovně. Zákazníci mají v Tiché studovně nárok pouze na jedno pracovní místo. Jsou-li všechna místa obsazena, nelze ve Studovně čekat na jejich uvolnění.

7.9. Noční studovna

Noční studovna je umístěna v 1. NP naproti recepci ve vchodu NTK 3 a slouží výhradně akademickým pracovníkům a studentům (tj. zákaznickým skupinám A, B, E, G, AV, BV, AC, BC, EC, GC a AU). Studovna je otevřena vždy, kdy je zbytek knihovny zavřen, viz webové stránky knihovny.

7.10. Týmové studovny

Týmové studovny jsou umístěny v sektorech D od 4. až do 6. NP. Mají kapacitu
4 až 10 pracovních míst, jsou vybaveny připojením k elektrické a datové síti, magnetickými popisovatelnými tabulemi a jsou primárně určeny ke skupinové práci, studiu, společnému zpracovávání úkolů apod. Zápůjčka týmové studovny je možná na hodinu/hodiny. Po zaplacení poplatku je zákazníkovi (a jeho hostům) vstup umožněn na jeho průkaz zákazníka. Stornovat zápůjčku je možné kdykoliv, peníze se však vracejí pouze za storna na dobu delší než 24 hodin.

Zneužití zvýhodněného zápůjčky týmových studoven ke komerčním účelům může vést k dočasnému nebo trvalému odebrání možnosti užívat služeb knihovny. NTK může navíc žádat finanční kompenzaci v rozdílu mezi zvýhodněným a komerčním pronájmem.

Bližší informace o rezervaci týmové studovny naleznete v sekci Rezervace týmových studoven. Případné reklamace řeší Reklamační řád.

7.11. Individuální studovny

Individuální studovny jsou umístěny na ochozu 6. NP. Jsou určeny k zápůjčce na měsíc, týden a den pro individuální studium a vědeckou práci pro zákaznické skupiny A, AC, AU, AV, B, BC, BV, E, EC. Studovny jsou vybaveny připojením k elektrické a datové síti. NTK může účtovat sankční poplatek za porušení pravidel využívání individuální studovny.

Případné reklamace řeší Reklamační řád.

7.12. Učebny 1 – 4

Učebny číslo 1-4 v sektoru A a ve 3. a 4. NP jsou určeny ke vzdělávacím aktivitám
pro 30 až 50 osob s možným využitím výpočetní techniky. Každé pracovní místo je zde připojeno k datové síti a všechny učebny jsou vybaveny magnetickými popisovatelnými tabulemi a audiovizuální technikou pro výuku. Učebny je možno pronajmout na hodinu, půlden, celý den nebo týden. Po zaplacení stanoveného poplatku (viz Ceník poplatků a služeb) je zákazníkovi vstup umožněn na jeho průkaz. Učebna č. 4. je dlouhodobě pronajata FIT ČVUT a učebna č. 2 využívána pro poskytování Firemních služeb.

Bližší informace naleznete v Obecných pravidlech využívání studoven a učeben.

8. DŮSLEDKY NEDODRŽOVÁNÍ KNIHOVNÍHO ŘÁDU

8.1. Odpovědnost za škodu

Čtenář odpovídá za škodu, kterou zavinil. Odpovědnost za škodu se řídí občanským zákoníkem.

8.2. Poplatek za prodlení

Nevrátí-li zákazník ve stanovené lhůtě absenční výpůjčku, má Knihovna nárok na poplatek za prodlení ve výši stanovené Ceníkem poplatků a služeb NTK. Prodlení nastává pracovním dnem, který následuje po skončení výpůjční lhůty, a počítá se za každou knihovní jednotku a den prodlení. Zaplacení poplatku z prodlení nemá vliv na povinnost zákazníka vypůjčenou knihovní jednotku vrátit.

Nezaplatí-li zákazník poplatek z prodlení, ztrácí právo na poskytování dalších služeb – např. absenční výpůjčky, služby dodávaní dokumentů, rezervace studoven, kopírování, skenování, tisk a další.

8.3. Vymáhání

Nevrátí-li zákazník absenční výpůjčku ve stanovené lhůtě, je mu zaslána upomínka. Po třech e-mailem rozeslaných upomínkách následuje tzv. ředitelská upomínka zaslaná poštou na adresu posledně uvedenou zákazníkem. Náklady upomínání je zákazník povinen uhradit. Pokud zákazník nevrátí výpůjčku z fondu NTK ani do jednoho měsíce od odeslání ředitelské upomínky, vystavuje se možnosti vymáhání soudní cestou. Dojde-li na vymáhání soudní cestou, je zákazník povinen uhradit jednak náklady na přípravu vymáhání podle Ceníku poplatků a služeb NTK, a také náklady právního zastoupení spojené s vymáháním soudní cestou.

U výpůjček z fondu VŠCHT Praha a ÚOCHB je soudní vymáhání na jejich uvážení.

8.4. Vlastnické právo

Vlastnické právo ke knihovním jednotkám tvořícím knihovní fond je nepromlčitelné, knihovní jednotku nelze získat vydržením.

8.5. Ztracené, poškozené nebo zničené výpůjčky

Ztrátu nebo poškození knihovní jednotky je zákazník povinen Knihovně bezodkladně ohlásit.

O způsobu náhrady ztracené nebo poškozené knihovní jednotky rozhoduje Knihovna, která preferuje uvedení do původního stavu, tj. obstarání náhradního exempláře ve stejném vydání a vazbě. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může akceptovat náhradní exemplář v jiném vydání nebo finanční náhradu. Po dohodě se zákazníkem může přijmout i jinou publikaci přiměřené hodnoty. Výše finanční náhrady se řídí aktuální tržní cenou jednotky nebo cenou zhotovené kopie včetně ceny případné vazby. Zákazník je dále povinen uhradit náklady, které Knihovně v souvislosti se ztrátou nebo poškozením knihovní jednotky a její náhradou vznikly. V případě poškození či ztráty knihovní jednotky je účtován manipulační poplatek.

Uhrazením nákladů na náhradu ztracené či poškozené výpůjčky není zákazník zbaven povinnosti uhradit poplatek z prodlení, pokud ztrátu nebo poškození ohlásil po vypršení výpůjční lhůty.

Při ztrátě, poškození či zničení zapůjčeného ICT zařízení (čtečka e-knih, tablet, PowerBank a další) bude Knihovna požadovat úhradu nákladů na opravu či nákup nového ICT zařízení, kterou stanoví pracovník ICT oddělení.

Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a vypořádání všech závazků si NTK vyhrazuje právo pozastavit zákazníkovi poskytování služeb.

Při nedodržení lhůty vrácení knihovní jednotky je zákazník povinen uhradit poplatky za prodlení, za zaslané upomínky, ředitelskou upomínku a další vzniklé náklady.

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

9.1. Zbavení práv užívat služby Knihovny

Zákazník, který opakovaně nebo závažně poruší podmínky užívání knihovních služeb uložené mu Knihovním řádem, k jehož dodržování se svým podpisem zavázal, může být zbaven práva užívat služby Knihovny na dobu určitou či trvale.

9.2. Výjimky z Knihovního řádu

Výjimky z Knihovního řádu povoluje na základě písemné žádosti ředitel NTK. Veškeré výjimky, změny a doplňky ve vztahu k chemické knihovně a ústavním knihovnám VŠCHT Praha podléhají schválení rektora VŠCHT Praha. Veškeré výjimky, změny a doplňky ve vztahu k chemické knihovně a deponovaným knihovnám ÚOCHB podléhají schválení ředitele ÚOCHB.

9.3. Platnost Knihovního řádu Integrované knihovny

Tento Knihovní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 2. 6. 2023. Současně se jím ruší Knihovní řád Společnosti TECH ze dne 1. 9. 2022.

V Praze dne 31. 5. 2023

ředitel NTK

Ing. Martin Svoboda v. r.

rektor VŠCHT v Praze

prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka v. r.

ředitel ÚOCHB AV ČR, v. v. i.

RNDr. PhDr. Zdeněk Hostomský, CSc. v. r.

10. SEZNAMY

10.1. Seznam zkratek

CIS VŠCHT Centrum informačních služeb Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

ČVUT České vysoké učení technické v Praze

ČZU Česká zemědělská univerzita v Praze

DDS služba dodávaní dokumentů

EIZ elektronické informační zdroje

EOD eBooks on Demand; služba „elektronické knihy na objednávku“

ES elektronické služby

FK finanční konto

GDPR Obecné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 201/679, o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation)

HF Historický fond NTK

Identifikační číslo (organizace)

Knihovna Integrovaná knihovna společnosti TECH, tj. Národní technické knihovny, Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i (dále jen „Knihovna“). Integrovaná knihovna poskytuje služby nad fondy NTK, ÚOCHB a VŠCHT Praha umístěnými v budově NTK v souladu s Knihovním řádem

Knihovní řád Integrované knihovny Společnosti TECH

MFZ multifunkční zařízení; samoobslužné zařízení pro tisk, kopírování a skenování

MMS mezinárodní meziknihovní výpůjční služba

MVS meziknihovní výpůjční služba

NTK Národní technická knihovna

OCR Optimal Character Recognition; optické rozpoznávání znaků

RFID Radio Frequency IDentification

SC VPK Servisní centrum Virtuální polytechnické knihovny

ÚNMZ Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

ÚOCHB Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

ÚOOÚ Úřad pro ochranu osobních údajů

VPK Virtuální polytechnická knihovna

VŠCHT Praha Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

10.2. Seznam právních předpisů

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů – také jen „zákon o účetnictví“,

Zákon ČNR 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, ve znění pozdějších předpisů – také jen „zákon o Akademii věd České republiky“,

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů – také jen „zákon o ochraně spotřebitele“,

Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů – také jen „zákon o neperiodických publikacích“,

Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů – také jen „zákon o státní statistické službě“,

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů – také jen „zákon o vysokých školách“,

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů – také jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“,

Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů – také jen „tiskový zákon“,

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů – také jen „autorský zákon“,

Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů – také jen „zákon o majetku České republiky“,

Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů – také jen „knihovní zákon“,

Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů – také jen „zákon o střelných zbraních a střelivu“,

Zákon č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, ve znění pozdějších předpisů – také jen „zákon o veřejných výzkumných institucích“,

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů – také jen „občanský zákoník“,

Vyhláška č. 47/1965 Sb., vyhláška ministra zahraničních věcí o Jednotné Úmluvě o omamných látkách

Vyhláška č. 62/1989 Sb., vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o psychotropních látkách

Vyhláška č. 252/1995 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb.,
o neperiodických publikacích

Vyhláška č. 88/2002 Sb., k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)

Stanovy Akademie věd České republiky ze dne 24. 5. 2006

Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů – také jen „zákon o zpracování osobních údajů“,

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – také jen „GDPR“.

 
 

Editor: Petra Procházková Poslední změna: 8.6. 2023 14:06